ထမ်ႇမ ဢၼ်သေႃးၼတၼ်ႇတပရမ်ႇမၼ ၵေႃႉႁဵတ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၸမ်ႇပႃႇ တိူင်းဢင်ႇၵၼၼ်ႉ သေႃးၼတၼ်ႇတ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပရမ်ႇမၼလႄႈ တင်းဢူၺ်းလီမၼ်း ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဝႆႈသႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇထၢမ်ဝႃႈ-

"ႁိူၺ်း-ပရမ်ႇမၼ... ပေႃးမီးပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈ လၢႆလၢႆပိူင်တဵမ်ထူၼ်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁွင်ႉဝႃႈ ပရမ်ႇမၼၼႆလႃႇ"
"ႁိူၺ်း-ၵေႃးတမ... ပေႃးမီးပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈႁႃႈပိူင် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁွင်ႉဝႃႈ ပရမ်ႇမၼ ၼႆယဝ်ႉ"

႑။ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ တေလႆႈသႅၼ်ႈသႂ်။
႒။ တေႈလႆႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽိုၵ်းလိၵ်ႈမၼ်ႇတလႄႈ ဝေႇတ။
႓။ ႁၢင်ႈၾၢင်ၼိူဝ်ႉၼင်တေလႆႈငၢမ်းလီ။
႔။ တေလႆႈမီးသိၼ်သီႇလ။
႕။ တေလႆႈပဵꧣ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ (ပၼ်ႇတိတ)။

"ပရမ်ႇမၼ... ၼႂ်းၾၢင်ႁၢင်ႈႁႃႈပိူင်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇတဵမ်ႈထူၼ်ႈသေ ဢၼ်ဢၼ်ၼႆၸိုင် ၸွင်ႇတေႁွင်ႉလႆႈပရမ်ႇမၼၼႆႁိုဝ်"
"ၵေႃးတမ... သင်ဝႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈပိူင်သီႇလလႄႈ ပၺ်ႇၺႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇၵေႃႈ ႁွင်ႉလႆႈပရမ်ႇမၼယူႇ"

ပေႃးဝႃႈတွပ်ႇၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပရမ်ႇမၼၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးၸွမ်း သေႃးၼတၼ်ႇတၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လၢၼ်မၼ်း ဢၼ်မႃးၸွမ်းမၼ်း ၵေႃႉပဵၼ် ဢင်ႇၵၵႁၼဝၵ ၼၼ်ႉ ပိူင်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈသၢမ်ဢၼ်တၢင်းၼိူဝ်တႄႉ တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သီႇလလႄႈ ပၺ်ႇၺႃႇသမ်ႇဢမ်ႇမီး။

"ပရမ်ႇမၼ... ပေႃးသီႇလလႄႈ ပၺ်ႇၺႃႇဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ပရမ်ႇမၼႁႃႉ"
"ၵေႃးတမ... ဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈလႆႈ၊ သီႇလလႄႈ ပၺ်ႇၺႃႇတေလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၵွၼ်ႇ"
"မႅၼ်ႈဢိူဝ်ႈ ပရမ်ႇမၼ... ၽူႈမီးသီႇလၼႆႉ မီးပၺ်ႇၺႃႇဢိူဝႈ၊ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပႂ်ႉပႃးသီႇလဢိူဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၶူင်းၵၢင်ၼႆႉ ၽူႈမီးသီႇလ ၸင်ႇပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇဢိူဝ်ႈ။ တေလႆႈမီးၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ဢဝ်သီႇလသေ သုၵ်ႈသီဝႆႉၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ"
"ၵေႃးတမ... ပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ၸဝ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်"
"ပရမ်ႇမၼ... လူင်ႉလႅၼ်ႇတီႈၸၢၼ်ႇသီႇၸၼ်ႉယဝ်ႉ လႆႈၶုၺ်ႉႁၼ်ၺႃႇၼတသ်သၼယဝ်ႉ ၸင်ႇပဵၼ်ပၺ်ႇၺႃႇဢိူဝ်ႈ"

ယၢမ်းၼၼ် သေႃးၼတၼ်ႇတ ပရမ်ႇမၼၵေႃႈ ၸင်ႇပႃးၸႂ်ပႃးၶေႃးသေ လဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ "ၵေႃးတမ... တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၶႅၼ်းတေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၶႃႈႁဝ်းပဵၼ် ဢုပႃႇသၵႃႇသေၵမ်း။ ပေႃးမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ယေႃးၶိင်းတင်းသင်ႇၶႃႇၶဝ်သေ မႃးဢဝ်သွမ်းတီႈႁိူၼ်းၶႃႈႁဝ်းၶဝ်သေၵမ်းတီႈၶႃႈ"။

ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇၶဝ်ၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တူဝ်သေႃးၼတၼ်ႇတပရမ်ႇမၼ ၸင်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ဢၼ်မီးရသႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ၸဵၼ်းယိုၼ်ႈ၊ ဝၢႆးၵိၼ်သွမ်းယဝ်ႉ သေႃးၼတၼ်ႇတပရမ်ႇမၼၸင်ႇမႃးၼင်ႈ ပႃႈၼႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ သေႃးၼၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၶဝ်၊ ၶႂ်ႈၼွမ်းႁူဝ်ၶုပ်ႉဝႆႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇ၊ သမ်ႉၶႂ်ႈပႂ်ႉပႃးၸၼ်ႉ ဢၼ်မၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလဝ်ႈထိုင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။

"ၵေႃးတမ... ၽွင်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေလုၵ်ႉၸုၵ်းသေ ဝႆႈၸိုင် ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၶႃႈႁဝ်းၼွမ်းႁူဝ်ဝႆႈသႃယူႇၼႆသေၵမ်း။ သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းမီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼမ်ၼႆ ပေႃးၶႃႈဢဝ်ၶဵၼ်ႁူဝ်ပူတ်းလူင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၶႃႈႁဝ်းၼွမ်းႁူဝ်ဝႆႈသႃသေၵမ်း။ သင်ဝႃႈ ၶႃႈမီးၼိူဝ်လေႃႉမႃႉသေ ပေႃးၶႃႈ ယုၵ်ႉၶွၼ်ႉႁေႃႈလေႃႉမႃႉပေႃးၼႆ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၶႃႈႁဝ်းၼွမ်းႁူဝ်ဝႆႈသႃ ၼႆသေၵမ်း"။

ယၢမ်းၼၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸီႉၸမ်ႈႁေႃးၼႄ ထမ်ႇမၵထႃႇသေယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းယေႃးၶိင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႗႕၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)