ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cite act

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template allows for the easy citing and linking to of acts.

ပိူင်တႅမ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Horizontal[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{cite act |type= |index= |date= |article= |article-type= |legislature= |title= |trans-title= |page= |url= |language=}}

Vertical[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{cite act 
| type = 
| index = 
| date = 
| article = 
| article-type = 
| title = 
| trans-title = 
| page = 
| url = 
| language =
}}

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Custom wording[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{cite act
| url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0013&from=EN
| title = The approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs
| legislature = The European Parliament & Council of the European Union
| date = 20 March 2000
| article = II
| article-type = Annex
| index = 2000/13/EC
| page = 29-42
| type = Directive
}}

will display as:

"The approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs", Annex II, Directive No. 2000/13/EC of Error: the date or year parameters are either empty or in an invalid format, please use a valid year for year, and use DMY, MDY, MY, or Y date formats for date. The European Parliament & Council of the European Union, 29-42. 

All main parameters specified, standard wording[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{cite act
| title = [[Autonomous Municipalities Act of 1991]]
| index = 81
| language = es
| date = {{date|1991-08-30|mdy}}
| article = 1.006
| page = 29–42
| url = http://www2.pr.gov/presupuestos/presupuesto2012-2013/PresupuestoRecomendado2013/suppdocs/baselegal/036/036.pdf
| access-date = 2012-12-21
| archive-url = https://web.archive.org/web/20170215015949/http://www2.pr.gov/presupuestos/presupuesto2012-2013/PresupuestoRecomendado2013/suppdocs/baselegal/036/036.pdf
| archive-date = 2017-02-15
}}

will display as:

"Autonomous Municipalities Act of 1991", Article 1.006, Act No. 81 of Error: the date or year parameters are either empty or in an invalid format, please use a valid year for year, and use DMY, MDY, MY, or Y date formats for date (in es), 29–42. 

No article specified[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{cite act
| title = [[Autonomous Municipalities Act of 1991]]
| index = 81
| language = es
| date = {{date|1991-08-30|mdy}}
| url = http://www2.pr.gov/presupuestos/presupuesto2012-2013/PresupuestoRecomendado2013/suppdocs/baselegal/036/036.pdf
| access-date = 2012-12-21
| archive-url = https://web.archive.org/web/20170215015949/http://www2.pr.gov/presupuestos/presupuesto2012-2013/PresupuestoRecomendado2013/suppdocs/baselegal/036/036.pdf
| archive-date = 2017-02-15
}}

will display as:

"Autonomous Municipalities Act of 1991", Act No. 81 of Error: the date or year parameters are either empty or in an invalid format, please use a valid year for year, and use DMY, MDY, MY, or Y date formats for date (in es). 

No title specified[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{cite act
| index = 81
| language = es
| date = {{date|1991-08-30|mdy}}
| url = http://www2.pr.gov/presupuestos/presupuesto2012-2013/PresupuestoRecomendado2013/suppdocs/baselegal/036/036.pdf
}}

will display as:

Act No. 81 of Error: the date or year parameters are either empty or in an invalid format, please use a valid year for year, and use DMY, MDY, MY, or Y date formats for date (in es). 

Index, year, and URL only[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{cite act
| index = 81
| year = 1991
| url = http://www2.pr.gov/presupuestos/presupuesto2012-2013/PresupuestoRecomendado2013/suppdocs/baselegal/036/036.pdf
| access-date = 2012-12-21
}}

will display as:

Act No. 81 of 1991. 

With a translated title[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Cite act
| title = Kuntalaki
| trans-title = The Local Government Act
| index = 410
| date = October 4, 2015
| article = 4
| url = http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410
| language = fi
}}

will display as:

"Kuntalaki", Article 4, Act No. 410 of Error: the date or year parameters are either empty or in an invalid format, please use a valid year for year, and use DMY, MDY, MY, or Y date formats for date (in fi). 

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template allows the easy citing of legislation.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Typetype

The type of act cited, to be used if the legislation isn't called an act, such as in bills. When citing a specific section, use the name of that specific section, be it Directive, Clause, Article, etc.

Default
Act
Stringsuggested
Indexindex number

The index of the Type parameter. For when citing specific sections, this is the specific index of that section, and so if you're specifically citing clause '''A/500 - B''', that'll be what is written in this field.

Stringsuggested
Datedate year

The date the legislation was passed, unless there's some other date or year that appears in the name of the act. Must be in DMY, MDY, MY or Y date format.

Daterequired
Articlearticle

The path of articles leading to the cited article abbreviated; doesn't mentions section types such as chapter, section, article, etc.

Stringsuggested
Article typearticle-type

The type of the highest ranking article in the article path. Only appears if the Article parameter is set to something.

Default
Article
Stringoptional
Legislaturelegislature

The legislature that passed the cited act or article.

Stringsuggested
Nametitle

A unique given name of the specific cited act or article

Stringoptional
Translated nametrans-title

A translated title of the name. For non-English acts.

Stringoptional
Pagepages page

Page number or range.

Stringoptional
URLurl

URL where the legislation may be found.

Stringoptional
Languagelanguage

The language the act or article is written in.

Stringoptional
Other date formatodf

set to 'yes' to override the formatting requirement for the Date parameter, allowing to use YMD. Use only in special cases when it is important to keep consistency in reference date formats AND there's no date associated with the law except the date it was passed.

Default
empty
Stringoptional