ပႃယႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈလူႇ ၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

10 - ပႃယႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈလူႇ ၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ၶုၼ်ပႃႇယႃႇသိၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ်ၸိုင် မီးၸႂ် ၼပ်ႉယမ်ႁၵ်ႉသႃသေ ဢဝ်ၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်းလူႇတၢၼ်းလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်မိူၼ် ႁေႃသုထမ်ႇမႃႇ

  • 1108။ (ၶုၼ်ၽီ) ဢၼ်ပဵၼ် ႁေႃၸဝ်ႈၶုၼ်ဢိၼ်း ၸရွပ်ႈသုထမ်ႇမႃႇ တီႈၽီၶဝ် ၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးဢိူဝ်ႈ။ တမ်ႈတီႈ ႁေႃသုထမ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ ၽီတင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၸုတွမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်တီႈ ၽီၶဝ် တုမ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။
  • 1109။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇဢိူၺ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ လၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈ ၵုမႃႇရၵတ်ႉသပ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
  • 1104။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ထၢမ် ၸဝ်ႈၵုမႃႇရၵတ်ႉသပၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1111။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈပဵၼ်မႃး ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ၶုၼ်ပႃယႃႇသိရႃၸၺ်ၺ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ၸၢႆးဢုတ်ႉတရ)ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၶႃႈပဵၼ် ၵေႃႉၽူႈၸႅၵ်ႇၽႄ လူႇတၢၼ်းပၼ် ၶူဝ်းလူႇ ဢၼ်လႆႈမႃး ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၶႃႈတပႄး ႁၵ်ႉသႃ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီးသိၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ် သႂ်သေ ၶဝ်ႈသွမ်းလႄႈသင်၊ ၼမ်ႉဝၢၼ်လႄႈသင်၊ သၢင်ႇၵၢၼ်းလႄႈသင် လႆႈလူႇတၢၼ်းမႃး ၼပ်ႉၼပ်ႉယမ်ယမ်ယဝ်ႉ။
  • 1112။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၶႃႈၸင်ႇမႃးလႆႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ပ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ (ၼႆ တွပ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

ပႃယႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သိပ်း သုတ်းယဝ်ႉ။ ပႃယႃသိဝၷ် ႁူဝ်ႁူၵ်း သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ ပႃယႃသိဝၷ်၊ ပႃယႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု