ပꩪမၵုၼ်ꩦလီဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လူႇၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

8 - ပꩪမၵုၼ်ꩦလီဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လူႇၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢၼ်မီးသိၼ်သီႇလ၊ သမႃႇထိ ပၺ်ႇၺႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ လႆႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်းသေ လႆႈမီးဢူငဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇလိူၼ်မူၼ်း ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်တိုဝ်းတွင်ႇႁူ၊

  • 1094။ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ၼုင်ႈမႆဝႆႉ ၽႃႈယၢၵ်ႈတၼ်းသႃႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ မွၵ်ႇၵူႈပိူင်ပိူင်သေ ၼုင်ႈဝႆႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ဢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ တီႈၶူၼ်ႁူဝ်ၶူၼ်ၵၢင်း၊ ဢၼ်ႁွႆႈတိုဝ်းဝႆႉ ၶိူင်ႈႁွႆႈတိုဝ်း ဢၼ်မီးဢလုမ်းဢလၢင်းတင်းၼမ်သေ သဝ်း ယူႇဝႆႉ တီႈႁေႃဝိမၢၼ်ႇၽီၼႆႉ ၶိုၵ်ႉၶၢႆးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လိူၼ်မူၼ်းယဝ်ႉ။
  • 1095။ သဵင်တိင်ႇၽီၶဝ်ၵေႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ လီထွမ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇ ႁူၵ်းသိပ်းပၢႆသီႇၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ႁေႃပၢႆလႅမ်၊ ဢၼ်ၽိုၵ်းဝႆႉႁဵၼ်းဝၢႆႉ တၢင်းမေႃလီငၢမ်း ဢၼ်မီးသၽေႃးၸႂ်လီ ဢၼ်မီးၸီးၸိမ်ႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႂ်း လႆႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈ ၸႂ်ယဝ်ႉ။
  • 1096။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇဢိူၺ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ လၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈ မွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
  • 1097။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1098။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈႁၼ်လႆႈဝႆႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢၼ်မီးသိၼ်၊ ဢၼ်တၢင်းႁူႉၺၢၼ်ႇဝိတ်ႉၸႃႇလႄႈ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် ၸရၼတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ဢၼ်မီး ဢလုမ်းဢလၢင်းၼမ် ဢၼ်တၼ်ႇႁႃႇသဵင်ႈသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်(ဢရႁတ်တၽူဝ်ႇ)သေ လႆႈမီးၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢဝ်ၶဝ်ႈသွမ်းလႄႈသင် ၼမ်ႉဝၢၼ်လႄႈသင် သၢင်ႇၵၢၼ်းတင်းၼမ်လႄႈသင် လူႇတၢၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1099။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၶႃႈၸင်ႇမႃးလႆႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ပ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ (ၼႆ တွပ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

ပꩪမၵုၼ်ꩦလီဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ပႅတ်ႇ သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ ပႃယႃသိဝၷ်၊ ပꩪမၵုၼ်ꩦလီဝိမႃၼဝတ်ထု