မꩦ်ꩧၵၼ်ꩨလီဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈဝႆႈၽြႃးသေတၢႆ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

9 - မꩦ်ꩧၵၼ်ꩨလီဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈဝႆႈၽြႃးသေတၢႆ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

             ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး သထေးထီႇ ဢမ်ႇလႆႈမီးတႃႇၼသင်မႃး၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸမ်တၢႆၼၼ်ႉ လႆႈမီး ၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ် ၼပ်ႉယမ်မုၼ်ၶမ်းၽြႃးသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽီ တီႈမိူင်းတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ

 • 1207။ မႂ်းၵေႃႉဢၼ် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁၢင်ႈၽၢင်ဝႆႉ၊ ဢၼ်မီးတွင်ႇႁူ ႁၢင်ႈလီသၢင်ႇထုၵ်ႇဝႆႉ၊ ဢၼ်ပၵ်းမွၵ်ႇဝႆႉ၊ ဢၼ်ဢဝ်ၸၼ်းၵူးလိူင် လုပ်ႈတႃးတူဝ်ဝႆႉသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင် မႃးယုၵ်ႉမိုဝ်းႁွင်ႉႁႆႈယူႇ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆႉၼေႃး (ၼႆ ပုၼ်ႇၼႃး ဢတိၼ်ႇၼပုပ်ႉပၵ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)
 • 1208။ (ပုၼ်ႇၼႃး) ၵဝ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁိူၼ်းလေႃႉၶမ်း ဢၼ်ငဝ်းမၢပ်ႈႁိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁိူၼ်းလေႃႉၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈမီး မၢၵ်ႇလေႃႉမၼ်း သွင်လုၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ မၢၵ်ႇလေႃႉႁိူၼ်းလေႃႉၼၼ်ႉလႄႈ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇသေ တေလႆႈပူတ်းသၢႆၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ။
 • 1209။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇၼုမ်ႇ ႁၢင်ႈလီၽၢင်လဝ်းဢွၼ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ မၢၵ်ႇလေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶမ်းတင်းပိုၵ်းၼၼ်ႉႁႃႉ၊ မၢၵ်ႇ လေႃႉသႅင်ၶဵဝ် တင်းပိုၵ်းႁႃႉ၊ မၢၵ်ႇလေႃႉ သႅင်လႅင်တင်းပိုၵ်းႁႃႉ၊ မၢၵ်ႇလေႃႉငိုၼ်းတင်းပိုၵ်းႁႃႉ၊ လၢတ်ႈၵဝ်လႄႈ။ ၵဝ်တေ ႁဵတ်းပၼ် မၢၵ်ႇလေႃႉရထႃးမႂ်း ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈလႆ (ၼႆယဝ်ႉ)။
 • 1210။ ၸၢႆႈမၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉ ၵဝ်လႆႈႁၼ် တႃဝၼ်းလႄႈ လိူၼ်ယူယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်း လေႃႉၶမ်း ၶႃႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်တႃဝၼ်းလႄႈလႅတ်ႇ ႁဵတ်းမၢၵ်ႇလေႃႉမၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆ လၢတ်ႈပၼ် ပုၼ်ႇၼႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
 • 1211။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ မႂ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမုင်ႈမွင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူၵ်ႈမႂ်ႈတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ မႂ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈတႆၵႂႃႇယူႇ။ ၵဝ်ထၢင်ႇတႄႉ တႃဝၼ်းလႄႈလိူၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇလႆႈလႆႈ(ၼႆ ဢတိၼ်ႇၼပုပ်ႉပၵ လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)
 • 1212။ ပုၼ်ႇၼႃး တႃဝၼ်းလႄႈလိူၼ်ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈၽၢင်ၶဝ်ယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆတၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလဵပ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ယူႇ။ ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၵူၺ်း။ မႂ်းလႄႈၵဝ် ဢၼ်မႃးႁႆႈယူႇ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းထိူၼ်ၼႆႉ ၽႂ်သမ်ႉတေ မိူၵ်ႈမႂ်ႈသေၽႂ်လႃႇ (ၼႆ ၸၢႆးမၢဝ်ႇဝႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1213။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ မႂ်းၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ ႁႃးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးႁႆႈယူႇၼႆႉ ၵဝ် မိူၵ်ႈမႂ်ႈလိူဝ်သေမႂ်းယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၼႆႉ ႁွင်ႉႁႆႈဢေႁႃ လုၵ်ႈၸၢႆးတၢႆၵဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႆႈသေ ၶႂ်ႈလႆႈပုင်းပၢင်းလိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ (ၼႆ ပုၼ်ႇၼႃးလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1214။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ ၽႆးဢၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၼိူၺ်း ထွၵ်ႇသႂ်ႇလုၵ်ႉမႆႈႁုၼ်ႈႁုၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ၼမ်ႉႁူတ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈၼင်ႇၼၼ် မႂ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၸႂ်မႆႈၵဝ် မွတ်ႇယဵၼ်တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။
 • 1215။ လွင်ႈၶီမႆႈၼႅင်ၸႂ်ၵဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ယွၼ်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးတၢႆၼၼ်ႉ မႂ်းမႃး မွတ်ႇႁၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈၼၢမ်ႇ မႆႈလူင် ႁႆႈလူင် ဢၼ်ၶမ်ယူႇ တီႈၸႂ်ၵဝ်ၼၼ်ႉ မႂ်းၸၢႆး ထွၼ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။
 • 1216။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ ၵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်​ၵေႃႉ ထွၼ်ပႅတ်ႈ၊ မွတ်ႇပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈၼၢမ်လွင်ႈၶီၼႅင်သေႃးၵသေ ပဵၼ်ၵေႃႉ ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ ၵဝ်လႆႈငိၼ်းထွမ်ႇတြႃးမႂ်းသေ ၵဝ်ဢမ်ႇၶီၼႅင်သင်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁႆႈဢမ်ႇမႆႈယဝ်ႉ။
 • 1217။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ မႂ်းပဵၼ် ၽီၸတုမႁႃႇရၢတ်ႉႁႃႉ။ ပဵၼ်ၽီၵၼ်ႇထပ်ႉပႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ဢိၼ်း ဢၼ်ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ မေႃလူႇမေႃတၢၼ်းၼၼ်ႉႁႃႉ၊ မႂ်းပဵၼ်ၽႂ်ၼေႃး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၽႂ်ၼေႃး။ ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉ ၸၵ်းမႂ်းလႃႇ (ၼႆ ပုၼ်ႇၼႃးဝႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1218။ ပုၼ်ႇၼႃး တၢမ်တူဝ်မႂ်း ၵေႃႉၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ လုၵ်ႈမႂ်း(မတ်ႉထၵုၼ်ႇတလီႇ)ယဝ်ႉသေ မႃးတႂ်းတူၵ်ႇ ႁႃ လုၵ်ႈၸၢႆးမႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ မႃးတႂ်းႁႆႈႁႃ လုၵ်ႈၸၢႆးမႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵဝ်ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇသေ လႆႈၶဝ်ႈပဵၼ် မူႇၸုမ်းၸၢဝ်းၽီ တႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ်ယဝ်ႉ(ၼႆ ၶုၼ်ၽီ မတ်ႉထၵုၼ်ႇတလီ ဝႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1219။ ၸၢႆးမၢဝ်ႇ တမ်ႈတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်းလူႇဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈဢိတ်းလႄႈသင်၊ တၢင်းလူႇ ဢၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၼမ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ်မႂ်းလူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်သင်သေပိူင်။ သိၼ်သီႇလဢုပုတ်ႉ ဢၼ်မႂ်း တိုဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇ ဢၼ်လႂ်သေ မႂ်းလႆႈႁွတ်ႈၵႂႃႇ မိူင်းၽီၼေႃး (ၼႆ ပုၼ်ႇၼႃးထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1220။ ပုၼ်ႇၼႃး တမ်ႈတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵဝ်လႆႈပဵၼ် တၢင်းၸဵပ်းတၢင်းၶႆႈ မိပ်ႇငႅၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ။  ၵဝ်လႆႈႁၼ်လႆႈဝႆႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈၽူႈဢၼ် ၵၢင်းယၢၼ်မုၼ်ႈၶႆႈၵိလေႇသႃႇ၊ ဢၼ်ပူၼ်ႉလွတ်ႈဝိၸိၵိတ်ႉသႃႇ လွင်ႈယုမ်ႇဢမ်ႇတႅတ်ႈ၊ ဢၼ်မေႃ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလွင်ႈလီ၊ ဢၼ်ပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇယူပ်ႈယွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1221။ ပုၼ်ႇၼႃး ၵဝ်မီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ၸူမ်းၼပ်ႉယမ်သေ လႆႈႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽွၼ်းလီ ၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇ ဢၼ်လႆႈ ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးပဵၼ် ၸၢဝ်းၸုမ်းၽီ တႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၼႆႉယဝ်ႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီ မတ်ႉထၵုၼ်ႇတလီ တွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)
 • 1222။ လီဢၢမ်းတႄႉလူၺ်ႁွႆႉ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈပဵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၼေႃး။ ႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈၵူၺ်းၵေႃႈ ၽွၼ်းလီမၼ်း မီးၼမ်ပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၵေႃႈ တေႃႈတေ မီးၸႂ်ႁူမ်ၸူမ်း ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၼပ်ႉယမ်သေ တေၵႂႃႇ ဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ (ၼႆ ပုၼ်ႇၼႃးလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)
 • 1223။ ပုၼ်ႇၼႃး မီးၸႂ်ၼပ်ႉယမ်သေ မႂ်းပုၼ်ႇၼႃး ၵႂႃႇဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီ ၼပ်ႉယမ် မုၼ်ၶမ်းၽြႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ်တႃႉ။ တြႃးထမ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သင်ႇၶႃႇတူၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီၼပ်ႉယမ်ၵႂႃႇတႃႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိၼ်ႁႃႈသဵၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ယႃႇပၼ်ႁၵ်းတႃႉ။
 • 1224။ လွင်ႈဢဝ်တၢႆ သၢႆၸႂ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈတႃႉ။ တီႈၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉ ၶူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈလၵ်ႉဢဝ်တႃႉ။ သူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵိၼ်ယႃႇပေဢိုၵ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းပႅတ်ႈလႅၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေလၢတ်ႈ။ ႁၢၼ်ႉၸႂ်လူၺ်ႈၸွမ်း မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းတႃႉ (ၶုၼ်ၽီ မတ်ႉထၵုၼ်ႇတလီႇ သင်ႇသွၼ် ပၼ် သတိၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1225။ ၶုၼ်ၽီ မႂ်းၼႆႉ မုင်ႈမွင်း လွင်ႈတႃႇၵဝ် တေမီးၽွၼ်းလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽီ မႂ်းၼႆႉ မုင်ႈမွင်း လွင်ႈတႃႇၵဝ် တေမီး ၽွၼ်းပၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်တေ ထွမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႂ်းယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမႂ်း လႆႈပဵၼ် တီႈပိုင်ႈဢိင်ၵဝ် သေၵမ်း။
 • 1256။ ၵဝ်ၼႆႉၸမ်ႉ တမ်ႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ တြႃးၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈတႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လုၵ်ႈႁၵ်ႉတပႄးၽြႃးၼၼ်ႉ ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။
 • 1227။ လွင်ႈဢဝ်တၢႆ သၢႆၸႂ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉ ၶူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈလၵ်ႉဢဝ်ယဝ်ႉ။ လဝ်ႈသူႇရႃႇ ဢမ်ႇၵိၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းပႅတ်ႈလႅၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ႁၢၼ်ႉၸႂ်လူၺ်ႈၸွမ်း မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ (ပုၼ်ႇၼႃး လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

မꩦ်ꩧၵုၼ်ꩨလီဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ၵဝ်ႈ သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ မꩦ်ꩧၵုၼ်ꩨလီဝိမႃၼဝတ်ထု