လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ပိုတ်ႇတူဝ်ထတ်း
တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပိုတ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ် မႄးထတ်း

ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း
ၶိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇၸႂ်ႉ

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶဵင်ႇၵွင်ႉသၢၼ်ၸူးၵၼ်

သၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
လွင်ႈသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈၼႃႈ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၸူၺ်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးScreenshot of the VisualEditor toolbar

ႁဵင်းၵွင်ႉ (လိင်ႉ) (ပိူင်လူင်မၼ်း ဝီႇၶီႇလိင်ႉ) ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈသေႃး ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ ၼႆႉ မၼ်းဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၼႆႉ ၵွင်ႉတၢႆးၸူးၵၼ်တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။

ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵွင်ႉပၼ် လွင်ႈတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵင်းၵွင်ႉၼႆႉ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ မႄးၼူး သေၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၵ်းတူဝ်ယေႃႈၶီးပူတ်ႉ Ctrl+K သေၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸႂ်ႉ မႄးၼူးႁဵင်းၵွင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ယေႃႈၶီးပူတ်ႉသေ သၢင်ႈ တိူၵ်ႈတူဝ်တွပ်ႇ ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူၼ်ႉႁႃလႆႈ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼႂ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ် ↵ Enter ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၼ် "ယဝ်ႉ" သေၼႆၵေႃႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼႄပၼ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်ယဝ်ႉ။

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ (ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး ဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇၸိူဝ်း) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉ ထႅပ်ႉ "External site" သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈသၢင်ႈလႆႈယူႇ။ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် URL မၼ်းလႄႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တႄႉ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇလီဝႆႉတီႈ တွၼ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ (တႃႇၸိမ်သႂ်ႇ URL ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉ တူၺ်းပၼ်တီႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၢင်ႈဢိင်)

တႃႇမႄးထတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွၼ်ပႅတ်ႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉၼၼ်ႉတႃႉ။