ဝႃႇရုၼိၻူႇသၵ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

47- ꩡၢတ်ႈဝႃရုၼိၻူသၵ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(ဝႃရုၼိၻူသၵ = ၵေႃႉဢၼ်ယႃႉလူႉလဝ်ႈ) ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်

ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းမိူဝ်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢိင်ပိုင်ႈလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ယႃႉလူႉ လဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေႁေႃးၼႄ လွင်ႈၸၢတ်ႈ တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တႆးၵေႃႉသထေးလူင် ဢၼႃႇထပိၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၿၼေ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉလူင် ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းလဝ်ႈ ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉၶိုၼ်ႇၶိုၼ်ႇသေ ႁႂ်ႈတပႄးမၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶၢႆ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ တပႄးၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၶၢႆလဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈ မႃးဢဝ်ၵိၼ်ၵိူဝ် ၼႂ်းသႅင်ႇၶဝ်ယူႇ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ လဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇပႃးၵိူဝ် ဝႃႈၼႆသေ ၸင်ႇတေဢဝ်ၵိူဝ် သႂ်ႇ ၼႂ်းဢုမ်လဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဵမ်းၵိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈၶဝ် ထူမ်ႇပႅတ်ႈလဝ်ႈ တီႈၼႂ်းသူပ်းၶဝ်သေ တၢင်ႇ တၢင်းၽိတ်းဝႃႈ မႂ်းဢဝ်ၵိူဝ်သႂ်ႇ ၼႂ်းလဝ်ႈသေ ယႃႉလူႉလဝ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆသေ ပၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃႈလဵင်ႉ ၵႃႉလဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ပိူၼ်ႈမႃးၵိၼ်လဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇထၢမ်တူၺ်း လႆႈႁူႉထိုင ်လွင်ႈတၢင်းၵူႈလွင်ႈသေ ၸင်ႇတေပွင်ႉ တပႄးမၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ပေႃႈလဵင်ႉၵႃႉလဝ်ႈသေ သထေးလူင် ဢၼႃႇထပိၼ်ႇ လႆႈႁူႉၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇမိူဝ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးယဝ်ႉ။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၸင်ႇဝႃႈ “သထေးလူင်... ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းယၢမ်ႈယႃႉလူႉလဝ်ႈမႃး ၸၢတ်ႈၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈယႃႉလူႉမႃးယူႇယဝ်ႉ” ၼႆသေ ၸင်ႇတေႁေႃးၼႄ ၸၢတ်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈမိူင်းၿႃႇရၼသီႇ ပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၿြႁမၻတ်ႈၼၼ်ႉ ၼေႃႇပုတ်ႉထ သမ်ႉပဵၼ် သထေး တီႈမိူင်းၿႃႇရၼသီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉလဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ သထေးၼၼ်ႉသေ ႁႃလဵင်ႉ သၢႆၸႂ်မၼ်းယူႇ။ ၵူၼ်းၵႃႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလဝ်ႈႁူဝ်ဢွင်း ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉသေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈတပႄးမၼ်း ၶၢႆယူႇ။ မၼ်းသမ်ႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉယူႇ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈသြႃႇမၼ်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၻပႄးမၼ်း ၸင်ႇဢဝ်ၵိူဝ်သႂ်ႇ ၼႂ်းလဝ်ႈသေ ယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ လဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉလဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈၼႄ ၼေႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈလႄႈ ၼေႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ၸင်ႇလွတ်ႈႁေႃး ၵႃႇထႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 47။ ၼ ဝေ ဢၼတ်ထၵုသလေၼ ၊ ဢတ်ထၸရိယႃ သုၶႃဝႁႃ။

ႁႃပေတိ ဢတ်ထံ ၻုမ်မေꩪေႃ ၊ ၵွၼ်ꩦၺ်ၺေႃ ဝႃရုၼိံ ယထႃ။

ပိၼ်ႇတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇလူင်ႉဢမ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီၼႆသေတႃႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ် လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇလႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွၼ်းတႆႇၺယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ လဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းမေႃၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၽွၼ်းလီ ယုတ်ႈယွမ်းယဝ်ႉ။

  • ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ= သထေးလူင်ၿႃႇရၼသီႇ မႃးပဵၼ် ၽြႃး။
  • လုၵ်ႈလဵင်ႉၵူၼ်းၵႃႉလဝ်ႈ ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉၵူၼ်းၵႃႉ လဝ်ႈ ၸၢတ်ႈၼႆႉ။
  • ၵၼ်သွၼ်။ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ထၢင်ႇဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီသင်။
  • ပႃႇရမီႇ ။ ။ ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ။
  • မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ “ၿႃႁုသ်သၸ်ၸ မင်ႇၷလႃႇ၊ ပၼ်ꩦိတႃၼၺ်ၸ မင်ႇၷလႃႇ၊”လူႉလႅဝ်။