သုဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈၸႂ်ႉႁဵတ်းလူႇၵျွင်း လူႇမွၵ်ႇၼၢမ်ႇသႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

4 - သုဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လႆႈၸႂ်ႉႁဵတ်းလူႇၵျွင်း လူႇမွၵ်ႇၼၢမ်ႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈႁဵတ်း ၵျွင်း လူႇပၼ်ၽြႃးသေ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သမ်ႉဢဝ်မွၵ်ႇၼၢမ်ႇသႃႇ ၼမ်ႉႁွမ်ၼၢမ်ႇသႃႇ လူႇတၢၼ်းလႄႈ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ တီႈၸိၵ်းလွႆၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁေႃဝိ မၢၼ်ႇ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ

 • 1134။ (ၶုၼ်ၽီ) ႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်ပၢႆလွႆၼၼ်ႉ ငဝ်းမၼ်း ႁိူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈပႃႈယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၼႅင်ႈၶမ်းသေ ယင်မုင်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၼႅင်ႈၶမ်း ဢၼ်မီးႁိင်ႇၼၼ်ႉ ယင်ၵင်ႈမုင်းဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 1135။ (ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ) သဝ်မၼ်းတင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်သဝ်ပႅတ်ႇၼႃႈဝႆႉသေ ဢဝ်သႅင်ပတ်းလမ် ႁဵတ်းဝႆႉ ယဝ်ႉ။ (တမ်ႈတီႈ သဝ်ပႅတ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ) ၼိုင်ႈၼႃႈၼိုင်ႈၼႃႈၼႆႉ ဢဝ်ၵႅဝ်ႈသႅင်ရတၼႃႇ ၸဵတ်းပိူင် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 1136။ ဢဝ်သႅင်ပတ်းလမ်လႄႈသင်၊ ဢဝ်ၶမ်းသွၼ်းလႄႈသင်၊ ဢဝ်ၽၢၼ်ႇၵႅဝ်ႈလႄႈသင်၊ ဢဝ်ငိုၼ်းမဝ်ႈလႄႈသင်၊ ဢဝ်သႅင်လႅင်လၢႆးလႄႈသင်၊ ဢဝ်သႅင်ၶႆႇမုၵ်ႈလႄႈသင်၊ ဢဝ်ပတ်ႉတမျႃးသႅင်လႅင်ႈလႄႈသင် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 1137။ ၼႃႈလိၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉတႄႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမူၼ်ႈၸႂ်တႄႉယဝ်ႉ။ (ႁေႃဢၼ်ၼၼ်ႉ လိၼ်မၼ်း ပဵၼ်လိၼ်သႅင်ပတ်ႉတမျႃး)သေ မုၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸပ်း၊ (ယွၼ်ႉၵုသူဝ်ႇၽၢၼ်ႇပဵၼ်လႄႈ) ၵွၼ်သဝ်ၶမ်း ၶိုဝ်ႇသဝ်ၶမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ (ဢဝ်ရတၼႃႇၵႅဝ်ႈသႅင်ၸဵတ်းပိူင်) မမ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 1138။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တင်းသီႇၼႃႈသီႇၽၢႆႇ ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈပဵၼ်ဝႆႉ သႃလႃးယၢဝ်းၶူဝ်လႆယၢဝ်း ၵၢႆႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ (ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ) လုၵ်းၶွင်ႉမၼ်း ဢဝ်ရတၼႃႇၵူႈပိူင်ပိူင် ႁဵတ်းဝႆႉသဵင်ႈသဵင်ႈလႄႈ ၶိုၵ်ႉၶၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ဝၼ်းယဝ်ႉ။
 • 1139။ ႁၢဝ်းသႃလႃး တင်းသီႇၽၢႆႇ ဢၼ်သႅၼ်းမၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ယၢဝ်းမၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်ဢဝ်လၵ်းသဝ် ၸဵၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ငဝ်းမၼ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ တင်းသီႇၼႃႈသီႇၽၢႆႇယဝ်ႉ။
 • 1140။ (ၶုၼ်ၽီ) မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်မီးငဝ်းႁိူဝ်ႈလႅင်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်းၶိုၵ်ႉၶၢႆး ၶုၼ်ဝၼ်း တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။
 • 1141။ ၽွၼ်းလီဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၼ မႂ်းၶုၼ်ၽီႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၵုသူဝ်ႇသီႇလႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ လႆႈႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈႁႃႉ။ ၵဝ်ထၢမ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉ တွပ်ႇမႃးလႄႈ (ၼႆ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉ ၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)
 • 1142။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1143။ (ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ) တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းဢၼ်ထၵဝိၼ်ႇတ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇ တေႁဵတ်းၵျွင်းလူႇတၢၼ်းပၼ် မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်ႁူႉႁၼ်တင်းသဵင်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢူၺ်းသေႈ ၶုၼ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၶႃႈ ဢဝ်မိုဝ်းၸီႉၼႄသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1144။ တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းဢၼ်ထၵဝိၼ်ႇတၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ် ၼၢမ်ႇသႃႇလႄႈသင်၊ မွၵ်ႇလႄႈသင်၊ ဢူၼ်ၼၢမ်ႇသႃႇမႂ်ႇလႄႈသင်၊ ၵျွင်းလႄႈသင် လႆႈလူႇတၢၼ်း မုၼ်ၶမ်းၽြႃးယဝ်ႉ။ (ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉသေ ၶႃႈမႃးလႆႈၽွၼ်းလီၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၼၼ်ႉ ၶႃႈမႃးလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ လွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ် ပဵင်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
 • 1145။ တမ်ႈတီႈ သူၼ်သိူဝ်းၼၼ်ႇတဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးသဵင်ဝၢၼ်ၼူၵ်ႉ ၵူႈပိူင်ပိူင် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်သိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇၶဝ် ၵႃႈၼႄ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄသေ ဢုမ်ႇလွမ်ႉ လႆႈမူၼ်ႈသိူဝ်းယဝ်ႉ (ၼႆ လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။

သုဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သီႇ သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ သုဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု