သုၸႃႇတႃႇ ၵေႃႉဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ဝဵင်းသႃႇၵေႇတၼႆႉ မီးၼႂ်းတိူင်းဢင်ႇၵ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းတိူင်းၵေႃးသလယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းသဵင်းသႃႇၵေႇတၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉလူင် "ထၼၼ်ႇၸယ" ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ထၼၼ်ႇတယၼႆႉ မီးလုၵ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ဝိသႃႇၶႃႇ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် သုၸႃႇတႃႇယူႇယဝ်ႉ။

သုၸႃႇတႃႇၼႆႉ မႅၼ်းႁႅၼ်ႇဢိတ်းဢိ်တး၊ ၵႆႉၵႆႉမေႃၽိတ်းပိူၼ်ႈ၊ လႆႈမႃးပဵၼ်လုၵ်ႈပႂ်ႉဢၼႃႇထပိၼ်ႇတိၵသေ ယွၼ်ႉၵုင်ႇလႆႈပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းထၼၼ်ႇၸယ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ၸဝ်ႈယေးငိုၼ်းလူင်ၼႆလႄႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင်ဝႆႉ။

မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ တီႈႁိူၼ်းဢၼႃႇထပိၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ တူင်ႉတိုၼ်ႇႁိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသေ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄး သဵင်သမ်ႉပေႃးပၼ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇသူင်ႇ တၢင်းဢူၼ်ဢၢၼ်းမေႃးမႄးသေ မေႃယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇသမ်ႉယေႃးၶိင်းမႃးႁိူၼ်းဢၼႃႇထပိၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇထၢမ်ဝႃႈ "ၼႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမီးလူင် ဢၼႃႇထပိၼ်ႇ၊ တီႈႁိူၼ်းသူၼႆႉ ႁဵတ်းသင်သမ်ႉဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးလူင်ဝႆႉလႃႇ" ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမီးလူင်ဢၼႃႇထပိၼ်ႇၵေႃႈ ၸင်ႇႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႉပႂ်ႉၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼႆႉဢေႃႈ၊ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင်ဝႆႉသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆ့လိူင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵႆႉၵႆႉၽိတ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵူႈၵေႃႉသေ ၸင်ႇပေႃးမေႃးပၼ်းလူင်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ" တၢင်ႇလဝ်ႈၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ယိၼ်းပဵၼ်ၸႂ်ၵရုၼႃႇၼိူဝ်သုၸႃႇတႃႇသေ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်ႁႂ်ႈမႃးပႃႈၼႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁႂ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ဢၼ်မေႃၽိတ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၼႆသေလႄႈ ၸင်ႇႁေႃးၼႄတြႃး ၼမ်ႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵတ်ႉၵျႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

"လုၵ်ႈႁၵ်ႉၵဝ်သုၸႃႇတႃႇဢိူၺ်း၊ မေးၼၢင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးလၢႆပိူင်လၢႆမဵဝ်းၼႃႇ" ယၢမ်းၼၼ်ႉ သုၸႃႇတႃႇၸင်ႇဝႃႈ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈသၢင်းလၢင်း ႁေႃးၼႄပၼ်သေၵမ်းတီႈၶႃႈ" လဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ " မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵျႃႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလိူင်း၊ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမဝ်ၵႂၢမ်းၽၢင်း၊ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသဵင်ႁႅင်း။ တေလႆႈမီးၸႂ်ႁဵတ်းပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸဝ်ႈၽူဝ်ႁဝ်းတႃႇသေႇ၊ တေလႆႈလုမ်းလႃးၸဝ်ႈၽူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇမႄႈလုမ်းလႃးလုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉသေ တေလႆႈၵႅတ်ႇၶႄပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၽူဝ်ဢိူဝ်ႈ၊ တေလႆႈၼွမ်းတူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေလႆႈၼပ်ႉယမ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ႁဝ်းဢိူဝ်ႈ၊ တေလႆႈယူႇၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ႁဝ်းဢိူဝ်ႈ"

တေလႆႈမီးၸႂ်လီၸႂ်ဝၢၼ်သေ တေလႆႈမီးသတ်ႉၸႃႇၼိူဝ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ႁဝ်းဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးလေႃႈႁၼ်ၽူဝ်ႁဝ်းၼႆ တေလႆႈမေႃ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းလႆႈႁၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ႁိုင်လၢႆပီမိူင်းသေ ၸူမ်းသိူဝ်းလူင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၸႂ်ႁဝ်းတေလႆႈမိူၼ်တင်းၸဝ်ႈၽူဝ်သေ တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ပႃးၸႂ်ပႃးၶေႃးဢိူဝ်ႈ။ တေလႆႈမီးၾိင်ႈယၢမ်ႈဢၵျၢင်ႉလီသေ တေလႆႈၼပ်ႉယမ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် ၸင်ႇတေမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ၊ တေလႆႈပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းၽီသေ လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းလီ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇၽီၶဝ်ဢိူဝ်ႈ" ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၼၼ်ႉမႃးသေ သုၸႃႇတႃႇၼႆႉ ယူႇထင်ၵႂႃႇႁႂ်ႈၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢိၵ်ႇပႃးပိူၼ်ႈတင်းလၢႆ ႁႂ်ႈပေႃးမီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်းၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႘႔၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)