ဢၼေၵဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းမႃး ၸဵတ်းပီ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

8 - ဢၼေၵဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းမႃး ၸဵတ်းပီ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၽြႃး သုမေႇထႃႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်သႃႇဝၵၽြႃးသေ ႁဵတ်းရႁၢၼ်း ၸဵတ်းပီယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢဝ်ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇယဝ်ႉ လႆႈမီးၸႂ်ၼပ်ႉယမ်သေ လႆႈၵႂႃႇဝႆႈသႃ ထၢတ်ႈၵွင်းမူးၸဝ်ႈလႄႈ လႆႈမႃးၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးႁၢင်ႈၽၢင် ၵူႈပိူင်ပိူင် လႆႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ၽီလူင် သုၼိမ်မိတၼၼ်ႉ

  • 1199။ ၶုၼ်ၽီ မႂ်း ၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ် ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်မီး ႁၢင်ႈၽၢင်ၵူႈပိူင်ပိူင်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းမႆႈ တၢင်းၶီသင်သေ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇတင်းၼမ် ဢုမ်ႇလွမ်ႉဝႆႉ လႆႈၵျေႃႇသိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ၽီလူင်သုၼိမ်မိတၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 1200။ ၶုၼ်ၽီ လွင်ႈဢလုမ်းဢလၢင်းၼမ်လႄႈသင်၊ လွင်ႈၽုင်းၵၢမ်ႇယႂ်ႇလႄႈသင်၊ လွင်ႈဢႃႇၼုၽေႃႇယႂ်ႇ လႄႈသင်၊ ၽီဢၼ်မိူၼ်မႂ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ဢၼ်တေလိူဝ်တွၼ်းမႂ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးလႆႈ တီႈလႂ်ယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽီ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽီတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၼပ်ႉယမ်ႁၵ်ႉသႃ ဝႆႈသႃ ၶုၼ်လိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ် မႃးဝႆႈသႃမႂ်းၶုၼ်ၽီယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇမႂ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးဢုမ်ႇလွမ်ႉသေ ၵႃႈၵေႃႈ ၵႃႈၼႄ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႂ်း ႁူမ်ၸူမ်းယဝ်ႉ။
  • 1201။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇဢိူၺ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ လၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈ မွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
  • 1202။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1203။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄးလႆႈပဵၼ် သႃႇဝၵ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးသုမေႇထႃႇမႃး တီႈၶႃႈဢေႃ။ ပဵၼ်ပုထုၸၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉႁၼ် သတ်ႉၸႃႇသီႇပႃးၼၼ်ႉဢေႃႈ။ လႆႈႁဵတ်း ရႁၢၼ်း ၸဵတ်းပီၶႃႈဢေႃႈ။
  • 1204။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၶႃႈတပႄး လႆႈဢဝ်ၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဝႆႈသႃ ထၢတ်ႈၵႅဝ်ႈၸေႇတီႇ မုင်းၵင်ႈ ယင်ႉၶမ်း မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်မီး ၻႃၻိၷုၼတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွတ်ႈ ဢေႃးၶႃႉၼမ်ႉသီႇမႄႈ၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸၢမ်ႇ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ၊ ဢၼ်ပဵၼ် သြႃႇၵူၼ်းၽီသၢင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။
  • 1205။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈလူႇတၢၼ်းၵေႃႈ ၶႃႈတပႄး ဢမ်ႇလႆႈ ယိုၼ်ႈလူႇသင် မႃးၶႃႈ။ ၶူဝ်းလူႇ တႃႇတေလူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းလႆႈ တိုၵ်းသူၼ်းပိူၼ်ႈဝႃႈ တမ်ႈတီႈ ထၢတ်ႈသရီၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵိုင်ႇလီပူႇၸေႃႇဝႆႈသႃၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႈသႃ ပူႇၸေႃႇတႃႉ။ ပေႃးပူႇၸေႃႇဝႆႈသႃ ထၢတ်ႈသရီၼႆႉၸိုင် တေႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽီယူႇယဝ်ႉၼႆ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလူႇမႃး ၼင်ႇၼႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။
  • 1206။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၶႃႈတပႄး ၵူၺ်းလႆႈႁဵတ်းမႃး ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်ၼင်ႇၼၼ် ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တၢမ်တူဝ် လႆႈမႃး ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇၽီယဝ်ႉ။ ၶႃႈတပႄး လႆႈၸူမ်းၽႂ်ႇလိူဝ်သေ ၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ် တီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ၽွၼ်းလီ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမူတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ (ၼႆ တွပ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

ဢၼေၵဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ပႅတ်ႇ သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ ဢၼေၵဝၼ်ၼဝိမႃၼဝတ်ထု