ၵၼ်ꩦၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ၵၼ်ႇတၵ ဢၼ်သူင်ႇၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

7 - ၵၼ်ꩦၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ၵၼ်ႇတၵ ဢၼ်သူင်ႇၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႃႇၶီႇၵၼ်ႇထၵသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇသူင်ႇ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ သိတ်ႉထတ်ႉတ (ၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ) ပၢႆႈဢွၵ်ႇထိူၼ်ႇလႄႈ ၸူမ်းသိူဝ်းလိူဝ်ဢူၵ်းလိူဝ်ၸႂ်၊ ဝၢႆးလႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႇ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉ မွင်ၸႂ်မွင်ၶေႃး လႆႈတၢႆၵႂႃႇပဵၼ် ၶုၼ်ၽီငဝ်းႁိူဝ်ႈ ငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ဝၼ်း ဢၼ်လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼွင် တူၼ်ႈမႆႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ

 • 1171-2။ (ၶုၼ်ၽီ) လုၵ်ႈလိူၼ်မူၼ်း ဢၼ်မီးႁၢင်ႈပၢင်တၢႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်လၢဝ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်လၢဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢုမ်ႇလွမ်ႉသေ လဵပ်ႈပၼ်ႇဝႆႉယူႇ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် တႃႇသေႇ ၼင်ႇၼၼ် ႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်း ဢၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် တမ်ႈတီႈမိူင်းၽီ ဢၼ်မိူၼ်ဝိမၢၼ်ႇလိူၼ်ၼၼ်ႉ ငၢႆးၼင်ႇ ငဝ်းသၢႆဝၼ်း တိုၵ်ႉႁိူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈၶိုၵ်ႉတႄႉယဝ်ႉ။
 • 1173။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ မႂ်းၶုၼ်ၽီၼႆႉၸမ်ႉ ဢဝ်သႅင်ပတ်းလမ်လႄႈသင်၊ ဢဝ်ၶမ်းသွၼ်းလႄႈသင်၊ ဢဝ်ၽၢၼ်ႇၵႅဝ်ႈလႄႈသင်၊ ဢဝ်ငိုၼ်းမဝ်ႈလႄႈသင်၊ ဢဝ်သႅင်လႅင်လၢႆးလႄႈသင်၊ ဢဝ်သႅင်ၶႆႇမုၵ်ႈလႄႈသင်၊ ဢဝ်ပတ်ႉတမျႃးသႅင်လႅင်ႈလႄႈသင် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 1174။ ၼင်လိၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉတႄႉသေ ပဵၼ်တီႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်ယဝ်ႉ။ ဢဝ်သႅင်ပတ်းလမ် သိူဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ႁေႃပၢႆႁဵဝ် ပၢႆလႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လီယဵမ်ႈလီတူၺ်းတႄႉတႄႉ။ လီသိူဝ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ၽၢၼ်ႇသၢင်းႁၢင်ႈႁေႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။
 • 1175။ ၼမ်ႉၼွင် မႂ်းၶုၼ်ၽီၵေႃႈ လီသိူဝ်းၸႂ်တႄႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်တီႈ ပႃဢွၼ်ႇၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ၸိုၼ်ႈသႂ်လီတႄႉယဝ်ႉ။ ၸိုၼ်ႈသႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၽွင်သၢႆးၶမ်းသေ သိူဝ်ႇ ပိုၼ်ႉမၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 1176။ မွၵ်ႇမူဝ်ၶွင်ႇၵမ်ႇပတုမ်ႇမႃႇ ၵူႈပိူင်ပိူင် ႁူမ်ႇ(ၼွင်)ဝႆႉယဝ်ႉ။ မွၵ်ႇမူဝ်ၶၢဝ် ပုၼ်ႇတရိတ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ လူမ်းယဵၼ်ဢွၼ်ႇ ထွင်းပဝ်ႇ ၶွၼ်းၶဝ်ႇမႃးၸိုင် ဢၢႆသႅဝ်ႁွမ် ၸွတ်ႈတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉ။
 • 1177။ တီႈၽင်ႇၼမ်ႉ တင်းသွင်ၼၼ်ႉ (ၵၢမ်ႇ)မႂ်းၶုၼ်ၽီ ၽၢၼ်ႇပဵၼ် သူၼ်မွၵ်ႇယုမ်းမွၵ်ႇ ႁၢင်ႈလီလီယဝ်ႉ။ တီႈၼွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်မီးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်မီးမွၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်မီးမၢၵ်ႇမီးမွၵ်ႇၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် သမ်ႉပေႃး တဵမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1178။ တမ်ႈတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ၼင်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်ပလၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈၶမ်း ဢၼ်မီးၶႃတဝ်ႉ ဢၼ်ဢဝ် ၽႃႈလူပ်းၶူၼ်ယၢဝ်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ သိူဝ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ တႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ဢိၼ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ဢုမ်ႇလွမ်ႉ လုမ်းလႃးမႂ်းၶုၼ်ၽီယူႇယဝ်ႉ။
 • 1179။ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇၶဝ် ဢၼ်ၼုင်ႈဝႆႉ သိူဝ်ႈၶူဝ်းတၼ်းသႃႇ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်၊ ဢၼ်ပၵ်းမွၵ်ႇႁၢင်ႈလီဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢုမ်ႇလွမ်ႉမႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ (မႂ်းၶုၼ် ၽီၼႆႉ) လႆႈၸူမ်းသိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ၽီဝသဝတ်ႉတီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1180။ လွင်ႈတၢင်းၵႃႈတၢင်းဝႅၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လွင်ႈႁဵတ်းမေႃသေႃၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လွင်ႈႁႆႇတိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သဵင်ၵွင်၊ သဵင်ႁွႆၶၢဝ်၊ သဵင်ၵွင်ယၢဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သဵင်တိင်ႇလႄႈသင်၊ သဵင်ၵွင်ၶုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် မႂ်းၶုၼ်ၽီ လႆႈမူၼ်ႈၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။
 • 1181။ ႁၢင်ႈၽၢင်ၽီ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ၵူႈပိူင်ပိူင်လႄႈသင်၊ သဵင်ၽီၵူႈပိူင်ပိူင်လႄႈသင်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢရသႃႇၽီ ၵူႈပိူင်ပိူင်လႄႈသင်၊ ဢၢႆသႅဝ်ၽီ ၵူႈပိူင်ပိူင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိုတ်ႈသူႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လွင်ႉထီႉတိူဝ်ႉ ဢၼ်ယွၼ်ႈဢူၵ်းၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် တမ်ႈတီႈ မႂ်းၶုၼ်ၽီ (မီးဝႆႉယဝ်ႉ)။
 • 1182။ ၶုၼ်ၽီ... တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်မီးဢူငဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၶိုၵ်ႉ ငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်းၶုၼ်ဝၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1183။ ၽွၼ်းလီဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၼ မႂ်းၶုၼ်ၽီႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၵုသူဝ်ႇသီႇလႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ လႆႈႁွမ်းမိုဝ်းဝႆႈႁႃႉ။ ၵဝ်ထၢမ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉ တွပ်ႇမႃးလႄႈ (ၼႆ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉ ၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)
 • 1184။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1185။ (ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ) တမ်ႈတီႈ မိူင်းၵပိလဝတ် ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းၶိူဝ်းသႃႇၵီႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈပဵၼ် မႃႉၵၼ်ႇတၵ ဢၼ်ၵိူၵ်ႇၽၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၸၢႆးသီႇထၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းသုတ်ႉထေႃးတၼ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။
 • 1186-7။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေႁူႉႁၼ် ၺၢၼ်ႇသတ်ႉၸႃႇသီႇပႃးၸိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ပၢႆႈဢွၵ်ႇထိူၼ်ႇ တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ဢဝ်မိုဝ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈသင်၊ ဢဝ်ၵၢပ်ႇၼဵပ်ႉမိုဝ်းၶွင်ႇ မိူၼ်ၼႅင်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် မႃးတူပ်းၶႃ ၶႃႈႁဝ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵၼ်ႇတၵ... တၢင်ႇၵဝ် (ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈတႃႉ) သင်ဝႃႈ ၵဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈၺၢၼ်ႇၵႅဝ်ႈ ဢရႁတ်ႉတမၢၵ်ႈၸိူင် တေဢွၼ်ဢဝ် ၽီလႄႈၵူၼ်း ဢွၵ်ႇလွတ်ႈဢိူဝ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။
 • 1188။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ပေႃးဝႃႈ လႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼၼ်ၼႆ ၶႃႈတပႄး လႆႈပဵၼ် ၸႂ်သိူဝ်းလၢၼ်း တင်းၼမ်ဢေႃႈ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸႂ်ပီႇတိသေ ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈဢဝ်တီႈၶႃႈယဝ်ႉ။
 • 1189။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈႁူႉႁၼ် ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈၽူႈမီး ဢလုမ်းဢလၢင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈၶီႇဝႆႉၼိူဝ်လင် ၶႃႈတပႄးလႄႈ ဢဝ်ၸႂ်ပီႇတိသေ ၶႃႈတပႄး ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂႃႇသူင်ႇၼေႃႇၶမ်းၽြႃးဢေႃႈ။
 • 1190။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးမျၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈမိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ တမ်ႈတီႈ ၶႃႈတပႄးလႄႈသင်၊ တမ်ႈတီႈ ၽွင်းမိူင်းသၼ်ႇၼလႄႈသင် ဢမ်ႇသွၼ်ႇတူၺ်းတေႃႇသင်သေ ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။
 • 1191။ ၶႃႈတပႄး လႆႈဢဝ် လိၼ်ႉၶႃႈတပႄး လေးပၼ် လင်တိၼ် ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ဢၼ်မီးၵၢပ်ႇၼဵပ်ႉတိၼ်ႇ ၶွင်ႇၶွင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႆႈသေ လွမ်ယဵမ်ႈတူၺ်း ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ၽူႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ယႂ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။
 • 1192။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ပေႃးဝႃႈ ၶႃႈတပႄး ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် (ၵူၼ်းၸၢႆးမျၢတ်ႈ) ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈၽူႈမီး ၽုင်းပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းသႃႇၵီႇၼၼ်ႉၼႆ လႆႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယႂ်ႇလူင်သေ လူႉႁၢႆတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉဢေႃႈ။
 • 1193။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇ(ႁႅင်းၸႂ်ၼပ်ႉယမ်)ၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁၢင်ႈႁေႃဝိမၢၼ်ႇ တီႈမိူင်းၽီ ဢၼ်မီးၵႃႇမၵုၼ်ႇတင်းသဵင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1194။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ “ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ လႆႈဢရႁတ်ႉတမၢၵ်ႈၺၢၼ်ႇယဝ်ႉ”ၼႆၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး ၸူမ်းသိူဝ်းယူႇတႄႉတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈႁွတ်ႈ တီႈဢႃႇသဝေႃးတြႃး မူၺ်ႉမူတ်း တီႈဢရႁတ်ႉတၽူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1195။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇ တမ်ႈတီႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈၽူႈပဵၼ် သြႃႇၽီလေႃးၵူၼ်းၼၼ်ႉၸိုင် ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶႃႈတပႄးသေ လဝ်ႈလၢတ်ႈပၼ်ဝႃႈ ၶုၼ်ၽီ ၵၼ်ႇတၵ ဢဝ်ၵွၵ်းႁူဝ်သေ ၵူမ်ႈယမ် ဝႆႈသႃ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးယူႇ ၼႆသေၵမ်းၶႃႈ။
 • 1196။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီၶႃႈ ၶႃႈတပႄးၵေႃႈ တေၵႂႃႇဝႆႈမုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈၽူႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ၵေႃႉတႅၵ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈယူႇဢေႃႈ။ တႃႇတေလႆႈဝႆႈသႃ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်မီးၵုင်ႇမုၼ် “ၻႃၻိၷုၼ”၊ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈလေႃးၵ ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီၼၼ်ႉ လႆႈယၢပ်ႇတႄႉတႄႉဢေႃႈ (ၼႆ လဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1197။ ၶုၼ်ၽီၵၼ်ႇတၵ ဢၼ်မေႃႁူႉၵျေးၸူးပိူၼ်ႈ ဢၼ်မေႃ ႁဵတ်းၵျေးၸူးပၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး တမ်ႈတီႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးယဝ်ႉ။ (ၵႂႃႇၸူးၸမ်ယဝ်ႉသေ) လႆႈထွမ်ႇတြႃး မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်မီးၸၵ်ႉၶုႁႃႈပိူင်ၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈႁွတ်ႈထိုင် သေႃးတႃႇပတ်ႉတိမၢၵ်ႈၺၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1198။ မိၸ်ꧡႃၻိꩦ်ꩧိ လွင်ႈယုမ်ႇၽိတ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဝိၸိၵိၸ်ꧡႃႇ လွင်ႈယုမ်ႇယူဝ်းယဵင်း ဢမ်ႇတႅတ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တၢင်းတိုဝ်းၵမ် ၽိတ်းၽိူၼ် မိတ်းမိူၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဝၢႆးသေ ဢဝ်သေႃးတႃႇပတ်ႉတိမၢၵ်ႈၺၢၼ်ႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉ (ၶုၼ်ၽီၵၼ်ႇတၵ)ၶုပ်ႉဝႆႈ တိၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵၼ်ꩦၵဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ၸဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ ၵၼ်ꩦၵဝိမႃၼဝတ်ထု