လွၵ်းပိူင် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 22:05, 4 မေႇ 2021။ 22:05, 4 မေႇ 2021 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

ၼႃးလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆ့ ၼႃးလိၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆ့ တီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း။ မိူဝ်ႈပႆႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တွင်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူတ်ႇတူၺ်း ႁဵင်းၵွင်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:!‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 2. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Age in days/sec‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 3. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Airport codes/testcases‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 4. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Album rationale‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 5. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Authority control‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 6. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:BLP editintro‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 7. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Braille cell/main2singlecell‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 8. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Category index‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 9. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cleanup‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 10. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Column-count‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 11. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Column-gap‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 12. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Column-rule‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 13. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/dec2dms‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 14. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/dec2dms/d‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 15. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/dec2dms/d1‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 16. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/dec2dms/dm‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 17. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/dec2dms/dm1‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 18. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/dec2dms/dms‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 19. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/dec2dms/dms1‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 20. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/display/inline‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 21. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/display/inline,title‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 22. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/display/title‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 23. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/link‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 24. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord/negzeropad‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 25. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Create taxonomy‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 26. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Create taxonomy links‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 27. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:DEFAULTSORT‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 28. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:DISPLAYTITLE‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 29. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Data Israel‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 30. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Date table sorting‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 31. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-a1‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 32. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-a2‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 33. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-a3‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 34. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-a5‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 35. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-animal‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 36. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-band‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 37. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-club‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 38. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-event‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 39. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g1‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 40. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g10‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 41. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g11‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 42. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g12‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 43. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g14‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 44. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g2‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 45. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g6‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 46. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-g7‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 47. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-hoax‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 48. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-imagepage‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 49. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-inc‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 50. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db-multiple‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)