ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 16:03, 19 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

ၼႃႈလိၵ်ႈပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ၊ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၶဝ်ဝႆႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 2000 ၸူဝ်ႈသိပ်းပီ
 2. Stub
 3. User shn
 4. တၢင်းၵိၼ်တႆး
 5. ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်သိူင်ႇဝႆႉ
 6. ဝဵင်းၽဢၢၼ်ႇ
 7. ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လူႉႁၢမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း
 8. ဝၢၼ်ႈႁၢမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မွၵ်ႇမႆႇ
 9. ၂၁ ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ
 10. ၃ ၸူဝ်ႈႁဵင်ပီ
 11. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1000
 12. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1001
 13. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1002
 14. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1003
 15. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1004
 16. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1005
 17. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1006
 18. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1007
 19. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1008
 20. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1009
 21. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1010
 22. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1011
 23. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1012
 24. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1013
 25. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1014
 26. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1015
 27. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1016
 28. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1017
 29. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1018
 30. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1019
 31. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1020
 32. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1021
 33. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1022
 34. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1023
 35. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1024
 36. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1025
 37. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1026
 38. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1027
 39. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1028
 40. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1029
 41. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1030
 42. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1031
 43. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1032
 44. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1033
 45. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1034
 46. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1035
 47. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1036
 48. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1037
 49. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1038
 50. ၵူၼ်းၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ 1039

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)