ၶိုၼ်းပိၼ်ႇၽၢႆ ၼင်ႇ ၾၢႆႇ၊ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၼႃႈလိၵ်ႈ၊ လွင်ႈမႄးၶိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆၽၢင် သဵၼ်ႈမၢႆ

Jump to navigation Jump to search

ၼႃႈလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႃႈၼႆႉ ပိၼ်ႇၽၢႆႇၸူး ၾၢႆႇဢၼ်ၼိုင်ႈ (ၸွမ်းၼင်ႇၸိုဝ်ႈၾၢႆႇဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ)၊ ၼႃးလိၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ(ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆၽၢင်ႇမႄးထတ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆၽၢင်ၼႃႈလိၵ်ႈ)၊ ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ (ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၼပ်ႉမၢႆၽၢင်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ)၊ ဢမ်ႇၼၼ် သဵၼ်ႈမၢႆတွင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ (ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆတွင်း မၢႆၽၢင်)။ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း - ၶိုၵ်ႉတွၼ်း:ပိၼ်ႇၸီႉ/file/Example.jpg, ၶိုၵ်ႉတွၼ်း:ပိၼ်ႇၸီႉ/page/64308, ၶိုၵ်ႉတွၼ်း:ပိၼ်ႇၸီႉ/revision/328429, ၶိုၵ်ႉတွၼ်း:ပိၼ်ႇၸီႉ/user/101, ဢမ်ႇၼၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း:ပိၼ်ႇၸီႉ/logid/186.