ၵၢၼ်လူတ်းပွႆႇ ၽိတ်းပိူင်ႈ

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇဢၼ်ၼႆႉ, တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် reason:

လွင်ႈႁဵတ်သၢင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇ မၵ်းၶႅၼ်ႈဝႆႉတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် တီႈၼႂ်း ၸုမ်း: ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်.