ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းမီး ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ဢၼ်ဢေႇသေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 16:09, 16 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 820‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 2. ၵျူႇလၢႆႇ 1940‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 3. ၵျုၼ်ႇ 1949‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 4. ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1807‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 5. 1724‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 6. 1484‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 7. ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1837‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 8. 1353‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 9. မၢတ်ႉၶျ် 1851‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 10. 1113‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 11. 753‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 12. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1815‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 13. 513‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 14. ဢေႇပရႄႇ 1835‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 15. ၼမ်ႉၽၵ်းပႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 16. သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2004‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 17. ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1936‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 18. တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1995‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 19. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1882‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 20. မေႇ 1817‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 21. 836‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 22. ၵျူႇလၢႆႇ 1956‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 23. ၵျုၼ်ႇ 1965‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 24. ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1823‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 25. 1740‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 26. ၼွင်ႁႅင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 27. 1500‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 28. ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1853‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 29. 1369‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 30. မၢတ်ႉၶျ် 1867‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 31. 1129‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 32. 769‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 33. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1831‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 34. 529‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 35. ဢေႇပရႄႇ 1851‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 36. လွႆလၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 37. ၵုင်း၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 38. သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2020‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 39. ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1938‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 40. ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1952‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 41. တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2011‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 42. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1898‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 43. သၢႆးငိုၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 44. မေႇ 1833‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 45. 852‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 46. ၵျူႇလၢႆႇ 1972‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 47. ၵျုၼ်ႇ 1981‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 48. ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1839‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 49. 1756‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 50. 1516‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)