ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းမီး ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ဢၼ်ဢေႇသေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 19:18, 28 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2020။ 19:18, 28 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2020 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2029‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 2. ၼမ်ႉႁွႆ၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 3. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1990‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 4. ပၢင်ယၢဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 5. ဢေႇပရႄႇ 2010‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 6. 225‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 7. ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1946‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 8. 1843‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 9. ဢေႇတီႇ 72‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 10. ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1816‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 11. မေႇ 1806‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 12. 1257‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 13. မိူင်းလၢတ်ႈဝီႇယႃႇ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 14. မၢတ်ႉၶျ် 1994‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 15. 1039‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 16. မျူဝ်ႉတိတ်ႉ (သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 17. 1689‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 18. 1470‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 19. ၵျူႇလၢႆႇ 1916‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 20. တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1956‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 21. သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 1847‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 22. 781‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 23. ၵျုၼ်ႇ 1927‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 24. 550‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 25. ၵုင်းလၢင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 26. ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1981‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 27. ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 1805‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 28. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2006‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 29. ပၢင်သူမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 30. ဢေႇပရႄႇ 2026‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 31. 241‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 32. ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1962‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 33. 1858‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 34. ဢေႇတီႇ 87‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 35. ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1832‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 36. မေႇ 1822‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 37. 1271‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 38. မၢတ်ႉၶျ် 2010‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 39. ႁၢင်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈ‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 40. 1053‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 41. 1703‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 42. 1485‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 43. ၵျူႇလၢႆႇ 1932‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 44. တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1972‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 45. သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 1863‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 46. 796‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 47. ၵျုၼ်ႇ 1943‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 48. 566‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 49. ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1997‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)
 50. ၼွင်တႅတ်ႉတေး‏‎ (1 ​ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)