သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

Jump to navigation Jump to search
လိူၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း  

ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း "Masumrezarock100" ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး။ မႄးၵူတ်ႇတူၺ်း တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းလီလီလႄႈ။