ပၼ်သုၼ်ႇ

Jump to navigation Jump to search

ၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိူဝ်းပၼ်သုၼ်ႇ ဢၼ်ဢိၵ်ႇတင်း သုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ တႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ၸၢင်ႈၼႄႉၼွၼ်းပၼ်ဢႅပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၶွင်ႉၶွင်ၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၼ်သုၼ်ႇဢႅပ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေမီး လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းမွၵ်ႈၼၼ်ႉ။ ဢႅပ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႇၼင်ႇ တူဝ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေတႃႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉၼင်ႇ တူဝ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸၢင်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ။ ၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ထႅမ်သႂ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ သုၼ်ႇဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။

ပၼ်သုၼ်ႇသုၼ်ႇ
သုၼ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ် (basic)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Not have minor edits to discussion pages trigger the new messages prompt (nominornewtalk)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View recent changes patrol marks (patrolmarks)
 • တူၺ်းသဵၼ်ႈသၢႆလူလၢႆ (abusefilter-log)
 • မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉၼင်ႇ "ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း" (editsemiprotected)
 • လူ ၼႃႈလိၵ်ႈ (read)
 • ဢဝ် ဢၶွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽၢႆႇၼွၵ်ႈသေ ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇႁင်း​တူဝ် (autocreateaccount)
 • ၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတႅမ်ႈ API (writeapi)
 • ၽဵဝ်ႈလၢင်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ တႃႇၼႃႈလိၵ်ႈ (purge)
ၵၢၼ်မႄးထတ်း ဢၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ (highvolume)
 • Be treated as an automated process (bot)
 • Mark rolled-back edits as bot edits (markbotedits)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ မီးယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ ၼင်ႇ "ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၵူၺ်း" (editprotected)
မႄးထတ်း CSS/JSON/JavaScript ႁင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ CSS ၶွင်ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (editmyusercss)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ JSON ၶွင်ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (editmyuserjson)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ JavaScript ၶွင်ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (editmyuserjs)
မႄးထတ်း ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင် လႄႈ ၵၢၼ်ၵုမ်း JSON ႁင်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (editmyoptions)
 • မႄးထတ်း ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင် ၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ (editmyoptions)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ JSON ၶွင်ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (editmyuserjson)
မႄးထတ်း ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈ မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီ လႄႈ sitewide/user JSON (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ယူင်ႉႁၢင်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း (editinterface)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ JSON ၶွင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း (edituserjson)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ယူင်ႉႁၢင်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း (editinterface)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ CSS ၶွင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း (editusercss)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ JSON ၶွင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း (edituserjson)
 • မႄးထတ်း ၾၢႆႇ JavaScript ၶွင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း (edituserjs)
ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ မႄးထတ်း လႄႈ ၶၢႆႉဢွင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Create Properties (property-create)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
 • ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ (ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼႃးလိၵ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်) (createpage)
 • ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် (createtalk)
 • ၶၢႆ့ၼႃႈလိၵ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ (move-categorypages)
 • ၶၢႆ့ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄၶဝ် (move-subpages)
 • ၶၢႆ့ၼႃႈလိၵ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ (move-rootuserpages)
 • ၶၢႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ (move)
 • ၽွင်းတိုၵ်ႉၶၢႆ့ၼႃႈလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ​တေဢမ်ႇသၢင်ႈ တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ငဝ်ႈငႃႇ (suppressredirect)
လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇဢၼ်မႂ်ႇ (uploadfile)
 • လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇ (upload)
 • ဢဝ် ဢၼ်သေၵေႃႉၵေႃႉ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ သႂ်ႇတဵင်ၵႂႃႇၼိူဝ်ၾၢႆႇ ဢၼ်မီးဝႆ့ (reupload-own)
လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ၊ တၢင်တီႈ လႄႈ ၶၢႆႉၾၢႆႇ (uploadeditmovefile)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • လုၵ်ႉတီႈ URL သေ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇ (upload_by_url)
 • လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇ (upload)
 • သႂ်ႇတဵင်ၵႂႃႇ ၼိူဝ် ၾၢႆႇဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ (reupload)
 • ဢဝ် ဢၼ်သေၵေႃႉၵေႃႉ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ သႂ်ႇတဵင်ၵႂႃႇၼိူဝ်ၾၢႆႇ ဢၼ်မီးဝႆ့ (reupload-own)
 • ၶၢႆ့ၾၢႆႇ (movefile)
 • ၽွင်းတိုၵ်ႉၶၢႆ့ၼႃႈလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ​တေဢမ်ႇသၢင်ႈ တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ငဝ်ႈငႃႇ (suppressredirect)
Patrol changes to pages (patrol)
 • Mark others' edits as patrolled (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းႁႄႉတတ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁႄႉတတ်း (blockusers)
 • ႁႄႉတတ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႃႈတီႈ သူင်ႇဢီးမေးလ် (blockemail)
 • ​ႁႄႉတတ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၵႃႈတီႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်း (block)
တူၺ်း ၾၢႆႇလႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ (viewdeleted)
 • တူၺ်း ပိုၼ်းၸိူဝ်းသႂ်ႇဝႆႉ ဢၼ်လႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ လိၵ်ႈဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇ ၶဝ်ဝႆႉ။ (deletedhistory)
 • တူၺ်း လိၵ်ႈၸိူဝ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉ​လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ၸိူဝ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉ။ (deletedtext)
 • ၶူၼ်ႉႁႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇ (browsearchive)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • တူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆႇ သုၼ်ႇတူဝ် (suppressionlog)
 • တူၺ်းတူဝ်ထွင်လူလၢႆ ဢၼ်မၢႆဝႆႉ ၼင်ႇသုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် (abusefilter-view-private)
မွတ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ၊ ၶူၼ်ႉၶႆႈ လႄ သဵၼ်ႈမၢႆ သႂ်ႇၶဝ်ႈ (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Mass delete pages (nuke)
 • တူၺ်း ပိုၼ်းၸိူဝ်းသႂ်ႇဝႆႉ ဢၼ်လႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ လိၵ်ႈဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇ ၶဝ်ဝႆႉ။ (deletedhistory)
 • တူၺ်း လိၵ်ႈၸိူဝ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉ​လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ၸိူဝ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉ။ (deletedtext)
 • မွတ်ႇပႅတ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆသႂ်ႇသေ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ (deletelogentry)
 • မွတ်ႇပႅတ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ (deleterevision)
 • မွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ (delete)
 • မွတ်ႇပႅတ်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၸိူၵ်းမီးဝႆႉ ပိုၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ (bigdelete)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
 • ဢဝ်ၶိုၼ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (undelete)
 • ၶူၼ်ႉႁႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇ (browsearchive)
လပ်ႉဝႆႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ တဵၵ်းတဵင် ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ (oversight)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • တူၺ်း၊ သိူင်ႇလပ်ႉ လႄႈ ၼႄၶိုၼ်း ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း သေၵေႃႉၵေႃႉ (suppressrevision)
Protect and unprotect pages (protect)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Change protection levels and edit cascade-protected pages (protect)
 • မၢႆၵၢၼ်မႄးထတ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၼွႆႉ (minoredit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ (edit)
 • မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ ၼင်ႇ "ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၵူၺ်း" (editprotected)
တူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း ႁင်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (viewmywatchlist)
 • တူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း ႁင်းၶွင်ၵဝ်ႇ (viewmywatchlist)
မႄးထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (editmywatchlist)
 • မႄးထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း ႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ မၢႆတွင်းဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေထႅမ်သႂ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ (editmywatchlist)
သူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း (sendemail)
 • သူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း (sendemail)
ၵေႃႇသၢင်ႈဢၶွင်ႉ (createaccount)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • တႅၼ်းတၢင်ပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၸိုဝ်ႈမိူၼ် (override-antispoof)
 • ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်မႂ်ႇ (createaccount)
Access private information (privateinfo)
 • တူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်း သုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (တူဝ်ယၢင်ႇ ႁဵင်းလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ်၊ ၸိုဝ်ႈ​တေႉတေႉ) (viewmyprivateinfo)
Access checkuser data (checkuser)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Suppress or hide global account (centralauth-oversight)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

ပၼ်သုၼ်ႇသုၼ်ႇ
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.