ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းႁႄႉတတ်းဝႆႉ

သွၵ်ႈႁႃ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႄႉတတ်းဝႆႉ�
ၸုမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တီႈယိူင်း ဢႃႇယုသဵင်ႈ လွင်ႈႁႄႉတတ်း ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် ႁႄႉတတ်း ပိူင်မၵ်းမၼ်ႈ� လွင်ႈတၢင်း
08:39, 8 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2023 66.206.96.167 (ဢုပ်ႇ) 08:39, 8 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2024
ၵိုတ်း 163 ဝၼ်း။, 6 hours လႄႈ 59 minutes
Saimawnkham (ဢုပ်ႇ)
  • လွင်ႈမႄးထတ်း (ဢွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈတီႈ)
  • တႃႇဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈ ၵူၺ်း�
  • ဢိုတ်းၸႂ်ႉ ​လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ
  • ဢိုတ်းၸႂ်ႉ ဢီးမေးလ်
  • ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ယွၼ်ႉလွင်ႈယႃႉၵဝ်း
09:37, 10 ၸုၼ်ႇ 2023 Botwork (ဢုပ်ႇ | ၸွႆႈသၢင်ႈ) ဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း Styyx (ဢုပ်ႇ)
  • လွင်ႈမႄးထတ်း (ဢွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈတီႈ)
  • ဢိုတ်းၸႂ်ႉ ​လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ
Cross-wiki vandalism
10:38, 17 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2019 Sirintipattamas (ဢုပ်ႇ | ၸွႆႈသၢင်ႈ) ဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း Praxidicae (ဢုပ်ႇ)
  • လွင်ႈမႄးထတ်း (ဢွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈတီႈ)
  • ဢိုတ်းၸႂ်ႉ ​လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ
xwiki lta, benibimo