ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ

Jump to navigation Jump to search
ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ
သိူင်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉ | သိူင်ႇ ၿွတ်ႉ | ၼႄ လၢႆႈၽၢႆႇ
(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)