ၼႃႈလိူၵ်ႈ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈမႃး

Jump to navigation Jump to search

သဵၼ်ႈမၢႆ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသင် ဢၼ်မီး ႁဵင်းၵွင်ႉၵမ်ႉၼမ် ဢၼ်ၵွင်ႉၸူးၶဝ်၊ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၺ်းမီး ႁဵင်းၵွင်ႉပိၼ်ႇၸီ့ ၸူးၶဝ်။ တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆၼႃးလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းပဝ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်း မီးႁဵင်းၵွင်ႉပိၼ်ႇၸီႉ ၸူးၶဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆ တူၺ်းတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ပိၼ်ႇၸီႉ ၸိူဝ်းလူႉလႅသ်ဝႆႉ

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 19:18, 28 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2020။ 19:18, 28 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2020 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stub‏‎ (1,773 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 2. ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ‏‎ (1,759 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 3. ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ‏‎ (1,666 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 4. လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:IPA/Shan and Tai Lü‏‎ (1,174 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 5. ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၸႄႈမိူင်းတႆး‏‎ (1,028 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 6. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ISO 3166 code Myanmar‏‎ (1,006 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 7. ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Shan-geo-stub‏‎ (867 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 8. ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ‏‎ (534 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 9. 10 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 10. 11 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 11. 12 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 12. 13 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 13. 14 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 14. 15 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 15. 16 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 16. 17 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 17. 18 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 18. 19 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 19. 1 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 20. 20 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 21. 21 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 22. 22 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 23. 23 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 24. 24 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 25. 25 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 26. 26 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 27. 27 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 28. 28 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 29. 29 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 30. 2 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 31. 3 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 32. 4 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 33. 5 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 34. 6 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 35. 7 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 36. 8 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 37. 9 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (260 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 38. 10 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 39. 11 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 40. 12 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 41. 13 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 42. 14 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 43. 15 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 44. 16 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 45. 17 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 46. 18 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 47. 19 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 48. 1 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 49. 20 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 50. 21 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ‏‎ (258 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)