လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်"

Jump to navigation Jump to search
m
removing invisible unicode characters
m (removing invisible unicode characters)
#ဢွင်ႇပႄႉ သတ်ႉၸၵႃႉပရိပိူၵ်ႈ
#ဢွင်ႇပႄႉ ၸိၼ်ႇၸႃႉမႃၼႃႉဝိၵႃႇ
#ဢွင်ႇ​ပႄႉဢွင်ႇပႄႉ ၽီလူးလူင်ဢႃႇလႃႇဝၵႃႉ
#ဢွင်ႇပႄႉ ဢင်ႇၵုလိမႃႇလႃႉ
#ဢွင်ႇပႄႉ ၸၢင်ႉလူင်ၼႃႇလႃႇၵီႇရိ
==ဢွင်ႇပႄႉ ၸိၼ်ႇၸႃႉမႃၼႃႉဝိၵႃႇ==
 
==ဢွင်ႇ​ပႄႉဢွင်ႇပႄႉ ၽီလူးလူင်ဢႃႇလႃႇဝၵႃႉ==
 
==ဢွင်ႇပႄႉ ဢင်ႇၵုလိမႃႇလႃႉ==

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း