လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

Jump to navigation Jump to search
 
==ၶေႃႈထၢမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး==
===<span id="CREATE"></span>တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်?===
{{main|Wikipedia:Contributing to Wikipedia}}
:လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ "မူၼ်ႉမႄး" ဢၼ်မီးဝႆႉပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ် [[Wikipedia: Section|မူၼ်ႉမႄး တွၼ်ႈၵၼ်]])။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၼႆ တေၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် [[text box]] ဢၼ်ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄး လိၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၺ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း box ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈသႂ်ႇ လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉ wiki markup သေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ edit-box ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လွၵ်း[[Help:Edit summary|ႁူဝ်ႁုပ်ႈ]]သေ ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
 
===<span id="CREATE"></span>တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်?===
 
===ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ မူႇလိၵ်ႈၶႃႈ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ?===
===တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ မူႇလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်?===
===လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈ log in ၼၼ်ႉဢေႃႈ?===
===တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
 
==ၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ၽႃႇသႃႇတႆး==

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း