လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

Jump to navigation Jump to search
 
===လုၵ်ႉတီႈၶႃႈသေ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်လႆႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း?===
:ပေႃးဝႃႈတေလႆႈလၢတ်ႈ ၶေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ '''ဢမ်ႇ''' ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းၶႆႈၸႂ်ၶိုၵ်းတွၼ်း (တူဝ်ယၢင်ႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးၽိင်ႈမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈၸုၼ်ႉႁတ်းႁတ်းသေတႅပ်းတတ်း ၸၸိူဝ်းၼႆႉ) ထုၵ်ႇလီတိူင်ႇပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးလႂ်ပၢႆးၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးမႂ်ၶႂၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းမီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်၊ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်းၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၼႄႉၼွၼ်းလီဢိူဝ်ႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၸႂ်လႆႈ။ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း မူႇလိၵ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈတင်း တူဝ်ႇဝိူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမႄးလၢႆႈမႄးတႅမ်ႈဝႆႉလႄႈသင်၊ ထုၵ်ႇတိၼ်လူၼ်းမိုဝ်းၶၼ်းဝႆႉလႄႈသင်၊ ထုၵ်ႇမူၼ်ႉမႄးဝႆႉလႄႈသင်ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:General disclaimer]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 
===ၽူႈလႂ်ၵေႃႉပိူင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
===လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈ log in ၼၼ်ႉဢေႃႈ?===

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း