ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

Jump to navigation Jump to search
ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈၸတ်..."
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ထၢၼ်ႈ လွင်ႈၸတ်...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း