လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိၵ်ႈမၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ"

Jump to navigation Jump to search
 
==သၢႆပိုၼ်း==
တီႈမိၵ်ႈမၢႆငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ပႃႈသႇႉ လိၵ်ႈ '''ပြည်ထောင်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်''' ၼႆႉသေ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ သၢင်ႇသီႈ သၢမ်တူဝ်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၸင်ႇၵွႆႈဢဝ် လၢဝ်ၶမ်း တႅၼ်းတၢင်တီႈ သၢင်ႈသီႈ ဢၼ်မီးတီႈၸိၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်ၶႅဝ်ႈမႃႉ ဢၼ်လွမ်ႉႁွပ်ႈ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉလိၵ်ႈ '''သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ''' ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ထမ်ႇမပတ ၁၉၄ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸိုဝ်ႈမိူင်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈၼႃႈပၢႆႉမၼ်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢူးၼေႇဝိၼ်းၼၼ်ႉ ဢိင်လူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း 1974 သေ လႆႈမူၼ်ႉမႄး ၽၢင်ႈႁၢင်ႈသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ မႃးယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်ပိုၼ်ႉလင်သီသွမ်ႇ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈသီလႅင်၊ ၶဵဝ်ႈမႃႉ၊ ၶူဝ်ႈသပေႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ႁူင်းၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇၶၢင်ႈသွင်ၽၢႆႇ မီးသၢင်ႇသီႈသီသွမ် သွင်တူဝ်၊ လၢဝ်ၶၢဝ် ယူႇတီႇၸိၵ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မွၵ်ႇဢဝ်မႆသႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈလိၵ်ႈၼႃႈပၢႆႉမၼ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ '''ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်''' ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ 1988 ယဝ်ႉ ၸူးဢဝ်ပႅတ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈ '''ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ'''သေၵေႃႈ လၢႆႈပဵၼ်သီၶမ်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။
ဢိင်ၼိူဝ် လၵ်းမိူင်း 2009 သေ လႆႈၸႂ်ႉမိၵ်ႈမၢႆယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မိၵ်ႈမၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၼူၵ်ႉယုင်းသီၶဵဝ်ယဝ်ႉ။
 
==ႁွင်ႈၼႄ==

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း