လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိၵ်ႈမၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ"

Jump to navigation Jump to search
'''မိၵ်ႈမၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ''' ၼႆႉ ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
==ၶေႃႈၸႅင်ႈ==
==ၶေႃႈပိုတ်ႇၼႄ==
တီႈၼိူဝ်ပိုၼ်ႉသီလင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶူဝ်ႈမွၵ်ႇသပေႇသေ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈသီၶမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ သၢင်ႈသီႈသွင်တူဝ် ဝၢႆႈၼႃႈဝႆႉ တူဝ်ၽၢႆႇၽၢႆႇယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းမၼ်း မီးဝႆႉ လၢဝ်ၶမ်းလူင် လူင်ႇၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ၸိူဝ်းၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်မွၵ်ႇမႆသေသႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈလိၵ်ႈၼႃႈပၢႆႉပွတ်းတႂ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် '''ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်''' ၼႆယဝ်ႉ။
 

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း