လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Font"

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(Reverted 1 edit by 136.228.174.165 (talk): Test edit (TW))
Tag: Undo
 
This page is about the encoding and fonts that are used on the Myanmar Wikipedia. To get started right away, just skip to [[ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Font#External links|the external links]] to download a Unicode 5.1 font, install it and join the community.
== ၵွပ်ႈသင် ပဵၼ်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ? ==
== Why Unicode? ==
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၵ်းၸဵင်ႇဢၼ်ၼိူင်ႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵဵပ်းသိမ်းလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်လူၶိုၼ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးၵူႊမဵဝ်းမဵဝ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉၼႆႉ မီးဝႆႉၼင်ႇပိူင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် သၢင်ႇႁၢင်ႊတမ်းဝၢင်းမႃးလႄႈ လၵ်းၸဵင်ႇၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉၼႆႉ ယူႇတီႇပိူင်ပလႅတ်ႉၾွမ်ႉၵူႊဢၼ်ဢၼ်ၶဝ် ၸဵမ်ဢဝ် [[:en:Operating System|operating systems]]မိူၼ်ၸိူဝ်ႉၼင်ႇ ဝိၼ်းတူဝ်းၶဝ်၊ မႅၵ်ႉၶဝ်၊ လႄႈ လိၼ်းၼိၵ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးထႅင်ႈ OSEs ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် လႄႈ ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉတင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၵမ်ႉထႅမ်ႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ လၵ်းၸဵင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ၶူတ်ႉ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈမီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၶူတ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၸိုင် ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ[https://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html Unicode.org]. တူၺ်းလႆႈတီႈ [[:en:Wikipedia:Unicode|discussion on Unicode usage in Wikipedia]]. တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ဢဝ်ၼႂ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉဝႆႉယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် [[:meta:UTF-8|Wikimedia Foundation policy]].
Unicode is a standard that defines how text should be saved into data and how it is read and written. Almost every script in the world, including [[:en:Burmese script|Burmese]], is defined in the Unicode Standard. Carefully designed by experts of the field around the world, this international standard is supported by virtually all the latest platforms--not only in major [[:en:Operating System|operating systems]] like Windows, Mac, and Linux but also in OSes of mobile phones and many electronic devices. The Unicode Standard is the most well-known encoding scheme to support the largest number of scripts/languages in a single page of code. More information is available at [https://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html Unicode.org]. See [[:en:Wikipedia:Unicode|discussion on Unicode usage in Wikipedia]]. All Wikipedias, including the English language Wikipedia, use Unicode as it is [[:meta:UTF-8|Wikimedia Foundation policy]].
 
=== ၵွပ်ႈသင်လူဝ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ? ===
=== Why use Unicode? ===
* Itမၼ်းပဵၼ်လၵ်းၸဵင် is the international accepted standard by theဢၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်း [[:en:World Wide Web Consortium|World Wide Web Consortium]] ၽွမ်ႉႁပ်ႉဝႆႉ, the main international standards organizationၸုမ်းၼႆႉ forပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းလၵ်းၸဵင်ၵူႊမိူင်းမိူင်း theဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႊတႃႇ [[ဝက်ဘ်|World Wide Web]].
* ၾွၼ်ႉဢၼ်လူဝ်ႇမီး တွၼ်ႊတႃႇလူတူၺ်း လႄႈ တွၼ်ႊတႃႇထတ်းမႄးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၼ်ဝႆႉႁႂ်ႈလႆႈလၢႆႊလၢႆႊ။
* The fonts necessary to view and edit are freely available.
* ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉသေသွၵ်ႈႁႃၸိုင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်သင်။
* Search is seamless with Unicode.
* ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၸိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသၼႃႇၼႂ်းပိူင်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ တိူဝ်းငၢႆႈငႅမ်ႈတေႉတေႉ။
* Unicode makes it extremely easy to translate the Wikipedia's interface.
* ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပႃး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈသိပ်းဢဵတ်းမဵဝ်း ပႃးတင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႊ။
* Unicode fonts support 11 languages that use the Myanmar script:
**2 ၽႃႇသႃႇ- ၽႃႇသႃႇပႃႇလီႉ လႄႈ သၢၼ်းသၶြိတ်ႉ
**Burmese
** 8 ၽႃႇသႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းသူၼ်ႇဢေႇၶဝ် - ၸိူဝ်းၼင်ႇ မွၼ်း၊ တႆး၊ ၵယႃး၊ ယၢင်း သီႇမဵဝ်း လႄႈ ပလွင်ႈ။
**2 liturgical languages: Pali and Sanskrit
**8 minority languages: Mon, Shan, Kayah, four Karen languages and Rumai Palaung
 
== လိင်ႉတၢင်းၼွင်ႉ ==
== External links ==
 
=== ယူႇၼီႇၶူတ်ႉမၢၼ်ႊ/ၾွၼ်ႉမၢၼ်ႊ ===
=== Unicode Myanmar/Burmese fonts ===
ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လိင်ႉတႃႇၾွၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႊသေ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ 5.1 လႄႈ ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ (တင်းမူတ်းၼႆႉ မီးဝႆပၼ်လၢႆႊလၢႆႊ) -
These are links for fonts that conform to the Burmese script encoded in Unicode 5.1 and above (all of them are available for free) -
* [http://mcf.org.mm/download-center/pyidaungsu-font.html '''Pyidaungsu Font'''] - Myanmar unicode font and keyboard
* [http://www.myanmars.net/winmyanmar '''WinMyanmar Ver. 5.2''' Unicode] - from WinMyanmar System (requires email registration for downloading)
* [http://www.myanmarlanguage.org/ Myanmar Language]
 
=== ဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ် ===
=== Other sites ===
* [http://my.duniakitab.com/ThanLwinSoft/ Thanlwin Soft] - useful Unicode site that provides alphabetization, keyboard input methods, legacy font conversion software and more resources
* [http://rishida.net/scripts/myanmar/ Myanmar character notes] - describes how the Myanmar script is used for the Burmese language in the context of the Unicode Myanmar block

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း