လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "Character"

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(Created page with "Character ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ letter ၊ တူဝ်ၼပ်ႉ number ၊ လွၵ်းပဝ်ႇ space ၊...")
 
No edit summary
 
ပေႃးမႃးၼိူင်းတူၺ်း တင်းတူဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ႁူႉတေမိူၼ် ၵၼ် ၵူၺ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵ ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ character ၼိုင်ႈတူဝ်သေ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇ ၼင်ႇဝႃႈ “တႆး” ၼႆ မၼ်းတေ ၶဝ်ပႃးဝႆႉ တူဝ်လိၵ်ႈ Character သၢမ်တူဝ်။ ၵ ၊ ၵၢႆႇၶိုၼ်း၊ ၸမ်ႈၼႃႈ ၼႆသေ မၼ်းတေမီးဝႆႉ သၢမ်တူဝ်။ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ပွင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ” ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပႃး တူဝ်လိၵ်ႈ Character သိပ်းဢဵတ်းတူဝ်ဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၼင်ႇ “ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႐႘” ၼႆၸမ်ႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး တူဝ်လိၵ်ႈ Character သိပ်းသၢမ်တူဝ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပီမႂ်ႇတႆးတင်း ႒႑႐႘ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ် လွၵ်းပဝ်ႇ space သေ ၶႅၼ်ႈဝႆႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈ character တူဝ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။
 
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:Localization Terms]]

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း