ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ
ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ဝၼ်းတႄႇၽွတ်ႈ 16 ဢေႇပရႄႇ 2021 (2021-04-16)
ၵူၼ်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း
ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ,
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ
Represented by ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ႁူဝ်ၼႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ,
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း
ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ႁူဝ်ၼပ်ႉၶုၼ်ၽွင်း 15 ၵေႃႉ
Member parties
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဝ်ႉၶဵင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ (2021)
ပႃႇတီႇ တဝ်ႉၶဵင်ႇ တပ်ႉမတေႃႇ
ႁူဝ်ၼႃႈ တဝ်ႉၶဵဝ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ
ပိုၼ်း
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ 2020
ဢွၼ်တၢင်း

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုဝ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပတိၼ်ႇၺၢၼ်ႇ ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 31 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈ ၶွင်ႇၸီႇၵိူဝ်းၵုမ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUCC) လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇသေ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH) လႆႈမၵ်းမၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈ မၢႆၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 23/2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1][2][3][4]

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ သေ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇပိုၼ် ၶွင်ႉငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် သဵင်ၵူၼ်းမိူင်း (Public Voice TV) မႃးယဝ်ႉ။[5]

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိုဝ်ႈ တႃႈၶုၼ်
ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ
ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း
တူဝႃလသျီးလႃႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ
မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸွမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်
တႄႇ သုတ်းသဵင်ႈ ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်
1 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ 2021 ဢေႇပရႄႇ 16 ယၢမ်းလဵဝ် 946


2 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဢူးဢူးလႂိၼ်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ
3 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ဢူးယီႇမုၼ်ႇ
4 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵႅဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တွၵ်ႇတႃႇလျႅၼ်ႇမူင်းသႃႇၶွင်း
5 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်း ဢူးဢူးတိၼ်ႇထုၼ်းၼႅင်ႇ
6 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽေးသၽႃႇဝ တွၵ်ႇတႃႇ ဝိၼ်းမျၢတ်ႉဢေး
7 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း တွၵ်ႇတႃႇ သႃႇသႃႇ
8 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တွၵ်ႇတႃႇ ၸေႃႇဝူၺ်ႇၸူဝ်း
9 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ
10 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ တူးၶွင်ႇ
11 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တူၺ်းထိုင် ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇသူႇၸၼ်ႇၼႃႇလႃႉလႃႉၸူဝ်း

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
1 ဢူးမူဝ်းၸေႃႇဢူး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း
2 ၶူႇထႄးပူး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း
3 တေႃႇၶိၼ်ႇမႃႉမႃႉမျူဝ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ
4 ၼႅင်ႇၵွင်းယွတ်ႉ
5 ဢူးၶျိတ်ႉထုၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵႅဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ
6 မၢႆးဝိၼ်းထူး
7 မိၼ်းၸေႇယႃႇဢူး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်း
8 ၼေႃႇထူးၽေႃး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽေးသၽႃႇဝ
9 ၵျႃႇထွႆႇပၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
11 တွၵ်ႇတႃႇသူၺ်ႇပူင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ
11 ၶုၼ်းပီႇထူး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
12 တေႃႇဢိတိၼ်ႇၸႃႇမွင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တူၺ်းထိုင် ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]