ၻုတိယဝိမႃႇၼဝတ်ႉထု ၼၢင်းၽီပလၢင်ႇပတ်းလမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

2-ၻုတိယပီꩪဝိမႃၼဝတ်ထု[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 8။ ၼၢင်းၽီ မႂ်းၼၢင်းႁွႆႈတိုဝ်းဝႆႉသၢႆၶႅပ်းၶေႃးၽီ ၼုင်ႈတိုဝ်းဝႆႉတၼ်းသႃႇၽီ ၵူႈပိူင်ပိူင်၊ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉ မွၵ်ႇၽီၵူႈပိူင်ပိူင်၊ ဢၼ်ၼုင်ႈဝႆႉ သိူဝ်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီၽီ ၵူႈပိူင်ပိူင်သေ မၢပ်ႈမိပ်ႈပိူင်းလႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႉမႅပ်ႈ ၼိူဝ်ပၢႆမွၵ်ႇၵုမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပလၢင်ႇ တီႈၼင်ႈ ႁၢင်ႈႁေႃမႂ်းၼၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ပတ်းလမ် (သႅင်တႃမႅဝ်း)တင်းပိုၵ်းၶပ်ႉယႆဝႆႉၼၼ်ႉ မိၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၽႂ်းၽၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 9။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႂ်းလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းႁိူဝ်ႈလႅင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်လႄႈ တမ်ႈတီႈၼႆႈ မႂ်းၼၢင်းမႃးလႆႈၽွၼ်းလီ တဵမ်ထူၼ်ႈတီႈၼႆႈၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ မႂ်းၼၢင်းမႃးလႆႈၸီးၸိမ်ႇတၼ်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆၼေႃး။
  • 10။ ၼၢင်းၽီ ဢူမုၼ်ၽုင်းယႂ်ႇ ၵဝ်ထၢမ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ မႂ်းလႆႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ သင်မႃးၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႃးလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းလႅင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ ငဝ်းတူဝ်မႂ်းၼၢင်းၵေႃႈ သမ်ႉပေႃး ႁိူဝ်ႈႁိူင်းမၢပ်ႈမိပ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။
  • 11။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၽီၵေႃႈ ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 12။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ၽူႈမီးၽုင်းယႂ်ႇတီႈၶႃႈ... မိူဝ်ႈၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း တီႈမိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈလႆႈ လူႇတၢၼ်း တီႈၼင်ႈတင်ႇသီႇၸဵင်ႇပၼ် ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတင်းၼမ် ဢၼ်ယေႃးၶိင်းမႃးၼၼ်ႉဢေႃႈ။ (တီႈၽူႈႁပ်ႉ ဢဝ်တၢင်းလူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ) လႆႈဝႆႈသႃမႃးဢေႃႈ။ လႆႈႁွမ်းမိုဝ်းၼပ်ႉယမ်မႃးဢေႃႈ။ ပဵၼ်လႆႈတၢၼ်ႇႁိုဝ် ၵေႃႈ လူႇတၢၼ်းမႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
  • 13။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶႃႈၼၢင်းၸင်ႇမႃးမီး ငဝ်းတူဝ်ႁိူဝ်ႈလႅင်းပိူင်း ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ တမ်ႈတီႈၼႆႈ ၶႃႈၼၢင်းၸင်ႇမႃးလႆႈ(ၽွၼ်းလီသိူဝ်းသႃႇ) တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ တမ်ႈတီႈၶႃႈၼၢင်းၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ၽွၼ်းလီတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်တဵမ်တၼ်းၸႂ်(ပဵင်းဢူၵ်းပဵင်းၸႂ်)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 14။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ၽူႈမီးၽုင်းယႂ်ႇတီႈၶႃႈ... ၶႃႈၼၢင်းတွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈၶိုင်ပွင်လူႇတၢၼ်း (တီႈၼင်ႈတင်ႇသီႇၸဵင်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၵုသူဝ်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေလႆႈမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇၶႃႈဢေႃႈ... (လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။


ၻုတိယပီꩪဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သွင် သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ဢိၻ်ꩪိဝိမႃၼ၊ ပီၻဝၷ်ၷ၊ ၻုတိယဝိမႃၼဝတ်ထု