ၻႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၼၢင်းၽီ ဢၼ်မိူၼ်ၶုၼ်ဢိၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

2-ၸိတ်တလတႃဝၷ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

1-ၻႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၼၢင်းၽီ ဢၼ်မိူၼ်ၶုၼ်ဢိၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • 157။ (ၼၢင်းၽီ မႂ်းၼႆႉ) မိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ဢိၼ်း ဢၼ်ၼၢင်းၽီတင်းလၢႆ ဢုမ်ႇလွမ်ႉသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ် ၼႂ်းသူၼ်သိဝ်း ၸိတ်တလတႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢဝ်မႃမွင်း ႁိူဝ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 158။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႂ်းလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းႁိူဝ်ႈလႅင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်လႄႈ တမ်ႈတီႈၼႆႈ မႂ်းၼၢင်း မႃးလႆႈၽွၼ်းလီ တဵမ်ထူၼ်ႈၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ မႂ်းၼၢင်းမႃးလႆႈပူၺ်ႈၽီ တၼ်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆၼေႃး။
 • 159။ ၼၢင်းၽီ ဢူမုၼ်ၽုင်းယႂ်ႇ ၵဝ်ထၢမ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ မႂ်းလႆႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ သင်မႃးၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႃးလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းလႅင်း ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ ငဝ်းတူဝ်မႂ်းၼၢင်းၵေႃႈ သမ်ႉပေႃး ႁိူဝ်ႈႁိူင်းမၢပ်ႈမိပ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။
 • 160။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၽီၵေႃႈ ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 161။ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈၼၢင်းလႆႈပဵၼ် ၶႃႈၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။
 • 162။ ပဵၼ်ဢုပႃႇသိၵႃႇ မႄႈဢွၵ်ႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီး(မၢၵ်ႇတႃ)ႁႃႈပိူင် ဢၼ်မီးဢလုမ်းဢလၢင်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ႁူင်ႁၢင်း တဵမ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇမုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်မီး ‘တႃၻိလၵ်ၶၼႃ’တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၼၢင်းမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် တႃႇတေဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႈလွတ်ႈ တြႃးၵိလေႇသႃႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 163-4။ တူဝ်ၶၼ်ႇထႃႇၼႆႉ ၶႂ်ႈလူႉလႅဝ်ၵေႃႈ ပၼ်မၼ်းလူႉလႃႈ။ လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵမ်ႇမထၢၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ယူပ်ႈယွမ်းယဝ်ႉ။ ဢရိယႃႇမၵ်ႈတြႃး ဢၼ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈသိၵ်ႈၶႃႇပုတ်ႈႁႃႈပိူင်(တဵမ်ထူၼ်ႈ)၊ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိူဝ်းသႃႇ၊ ဢၼ်ငိမ်းယဵၼ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးရႃႇၵၶႅမ်းၼၢမ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးယုမ်း ၵိလေႇသႃႇမိတ်ႉသႃႇ၊ မၼ်းမီးသၽေႃးသိုဝ်ႈ၊ ဢၼ်ၽြႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၽူႈလီၶဝ် ႁေႃးမႃးၼၼ်ႉ မီးယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းသေတ ႁွတ်ႈထိုင် ဢရိယႃႇမၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူၺ်းႁၼ် ၽွၼ်းလီ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၼၼ်ႉတ။
 • 165-8။ ၶႃႈၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၽီ ၽူႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ဢိၼ်း ဢၼ်မေႃႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸွမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းတူႇရိယႃဢႃလမ်ႇပ၊ တူႇရိယႃႇပီႇမ၊ တူႇရိယႃႇသႃႇထုဝႃႇတီႇ၊ တူႇရိယႃႇသမ်ႇသယ၊ တူႇရိယႃႇပွၵ်ႉၶရ၊ တူႇရိယႃႇသုၽတ်ႉသ ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပူၵ်းပၼ် လွင်ႈသိူဝ်းၸႂ်ၵဝ်ၼၢင်းယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၽီဝီၼႃႇမွၵ်ႉၶ၊ ၼၢင်းၽီၼၼ်ႇတႃႇ၊ ၼၢင်းၽီသုၼၼ်ႇတႃႇ၊ ၼၢင်းၽီသေႃးၼတိၼ်ႇၼႃႇ၊ ၼၢင်းၽီသုၸိမ်ႇႁတႃႇ၊ ၼၢင်းၽီဢလမ်ႇပုသႃႇ၊ ၼၢင်းၽီမိတ်ႉသၵေႇသီႇ၊ ၼၢင်းၽီပုၼ်ႇတရိၵႃႇ၊ ၼၢင်းၽီ ဢတိတႃႇရုၼီႇ၊ ၼၢင်းၽီဢေႇၼီႇၽတ်ႉသႃႇ၊ ၼၢင်းၽီသုၽတ်ႉသႃႇ၊ ၼၢင်းၽီသုၽတ်ႉတႃႇ၊ ၼၢင်းၽီ မုတုဝႃႇတိၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇ ၼၢင်းၽီဝိသဵတ်ႇ ၸိူဝ်းၵိုင်ႇလီယွင်ႈယေႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၶႃႈၼၢင်း လွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸူမ်းသိူဝ်းယဝ်ႉ။
 • 169။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၸူး တမ်ႈတီႈ ၶႃႈၼၢင်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းႁဝ်း တေၵႃႈ တေႁွင်ႉၵႂၢမ်း မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် မႂ်းၼၢင်းယဝ်ႉ”ၼႆယဝ်ႉ။
 • 170။ သူၼ်သိူဝ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလူင် ၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်၊ ဢၼ်မေႃ ပၼ်လွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ ဢၼ်မေႃပၼ် လွင်ႈမူၼ်ႈၸႂ် လွင်ႈသိူဝ်းၸႂ် တီႈၼႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းလီ။ ၵူၺ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။
 • 171။ ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းလီၼႆႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉလႄႈသင်၊ ၸၢတ်ႈၼႃႈလႄႈသင် ဢမ်ႇမီး လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ။ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ၸၢတ်ႈၼႆလႄႈသင် ၸၢတ်ႈၼႃႈ လႄႈသင် လႆႈမီး လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇယဝ်ႉ။
 • 172။ ၵေႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈပဵၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၼၼ်ႉ လီလႆႈႁဵတ်းၵုသူဝ် ၼမ်ၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇ မူၼ်ႈသိူဝ်း လူၺ်ႈပူၺ်ႈၽီ တီႈမိူင်းၽီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၻႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ သုတ်းယဝ်ႉ။

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ဢိၻ်ꩪိဝိမႃၼ၊ ၸိတ်တလတႃဝၷ်၊ ၻႃသိဝိမႃၼဝတ်ထု