မေႃႇၵျူး:ConvertDigit

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at မေႃႇၵျူး:ConvertDigit/doc

-- First, define a table of text to search for, and what to convert it to.

local conversionTable = {
  ['January'] = 'ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ',
  ['February'] = 'ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ',
  ['March'] = 'မၢၶျ်ႉ',
  ['April'] = 'ဢေႇပရႄႇ',
  ['May'] = 'မေႇ',
  ['June'] = 'ၵျုၼ်ႇ',
  ['July'] = 'ၵျူႇလၢႆႇ',
  ['August'] = 'ဢေႃးၵၢသ်ႉ',
  ['September'] = 'သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ',
  ['October'] = 'ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ',
  ['November'] = 'ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ',
  ['December'] = 'တီႇသႅမ်ႇပႃႇ',
  ['0'] = '႐',
  ['1'] = '႑',
  ['2'] = '႒',
  ['3'] = '႓',
  ['4'] = '႔',
  ['5'] = '႕',
  ['6'] = '႖',
  ['7'] = '႗',
  ['8'] = '႘',
  ['9'] = '႙',
}

-- Then we define a table to hold our function
local p = {}

-- Then we define a function that converts strings using conversionTable.
function p.main(frame)
  local s = frame.args[1] -- This gets the first positional argument.
  for en, bn in pairs(conversionTable) do -- This converts every string found in the table.
    s = mw.ustring.gsub(s, en, bn)
  end
  return s -- Get the result of the function.
end

return p -- Pass our table containing our function back to Lua.
-- Now we can call our function using {{#invoke:ConvertDigit|main|<!-- your text here 

-->}}.