မေႃႇၵျူး:ConvertTime

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းမေႃႇၵျူး[သၢင်ႈ]
-- First, define a table of text to search for, and what to convert it to.

local conversionTable = {
  ['ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ'] = 'January',
  ['ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ'] = 'February',
  ['မၢတ်ႉၶျ်'] = 'March',
  ['ဢေႇပရႄႇ'] = 'April',
  ['မေႇ'] = 'May',
  ['ၸုၼ်ႇ'] = 'June',
  ['ၸူႇလၢႆႇ'] = 'July',
  ['ဢေႃးၵၢတ်ႉ'] = 'August',
  ['သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ'] = 'September',
  ['ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ'] = 'October',
  ['ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ'] = 'November',
  ['တီႇသႅမ်ႇပႃႇ'] = 'December',
  ['႐'] = '0',
  ['႑'] = '1',
  ['႒'] = '2',
  ['႓'] = '3',
  ['႔'] = '4',
  ['႕'] = '5',
  ['႖'] = '6',
  ['႗'] = '7',
  ['႘'] = '8',
  ['႙'] = '9',
}

-- Then we define a table to hold our function
local p = {}

-- Then we define a function that converts strings using conversionTable.
function p.main(frame)
  local s = frame.args[1] -- This gets the first positional argument.
  for bn, en in pairs(conversionTable) do -- This converts every string found in the table.
    s = mw.ustring.gsub(s, bn, en)
  end
  return s -- Get the result of the function.
end

return p -- Pass our table containing our function back to Lua.
-- Now we can call our function using {{#invoke:ConvertTime|main|<!-- your text here -->}}.