မေႃႇၵျူး:Transclusion count/data/D

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းမေႃႇၵျူး[သၢင်ႈ]
return {
["D&D"] = 3900,
["D&D_to-do"] = 5400,
["D-da"] = 3900,
["DANFS"] = 8400,
["DC-Comics-trademark-copyright"] = 2100,
["DDR"] = 2800,
["DEC"] = 7900,
["DECADE"] = 247000,
["DEN"] = 6000,
["DEU"] = 16000,
["DMC"] = 63000,
["DMCA"] = 1610000,
["DMCAT"] = 2400,
["DNB"] = 8600,
["DNB_portal"] = 3700,
["DNK"] = 7200,
["DNZB"] = 3400,
["DOI"] = 5000,
["DOWs"] = 2500,
["DPP"] = 82000,
["DPP/logo"] = 82000,
["DRV_links"] = 3000,
["DWT"] = 2100,
["DYKC"] = 6700,
["DYKF"] = 2100,
["DYK_blue"] = 3500,
["DYK_checklist"] = 5300,
["DYK_conditions"] = 46000,
["DYK_files"] = 2100,
["DYK_header"] = 13000,
["DYK_nompage_links"] = 58000,
["DYK_talk"] = 95000,
["DYK_talk/date"] = 95000,
["DYK_tools"] = 41000,
["DYK_tools/styles.css"] = 41000,
["DYKfile"] = 11000,
["DZA"] = 2500,
["Dab"] = 14000,
["Dablink"] = 3100,
["Dagger"] = 12000,
["Dashboard.wikiedu.org_assignment"] = 35000,
["Dashboard.wikiedu.org_course_header"] = 4300,
["Dashboard.wikiedu.org_course_header/edit-note"] = 4300,
["Dashboard.wikiedu.org_sandbox"] = 65000,
["Dashboard.wikiedu.org_student_editor"] = 52000,
["Dashboard.wikiedu.org_student_program_sandbox"] = 65000,
["Dashboard.wikiedu.org_talk_course_link"] = 53000,
["Dashboard.wikiedu.org_user_talk"] = 2200,
["Date"] = 44000,
["Date-mf"] = 32000,
["Date_table_sorting"] = 34000,
["Dated_maintenance_category"] = 1720000,
["Davis_Cup_player"] = 2000,
["Day+1"] = 6400,
["Day-1"] = 7800,
["Dbox"] = 3300,
["Dc"] = 2200,
["Dda"] = 4200,
["Dead_link"] = 258000,
["Deadlink"] = 2000,
["Death-date"] = 9600,
["Death-date_and_age"] = 8900,
["Death_date"] = 9000,
["Death_date_and_age"] = 316000,
["Death_year_and_age"] = 13000,
["Decade"] = 2100,
["Decade_link"] = 30000,
["Decline"] = 2300,
["Declined"] = 3000,
["Decrease"] = 28000,
["Define"] = 4400,
["Deg2DMS"] = 3300,
["Deletion_review_log_header"] = 4800,
["Deletion_review_log_header/Core"] = 4800,
["Delink"] = 1490000,
["Delink_question_hyphen-minus"] = 263000,
["Delrevxfd"] = 3200,
["Democratic_Party_(US)/meta/color"] = 15000,
["Democratic_Party_(US)/meta/shading"] = 22000,
["Democratic_Party_(US)/meta/shortname"] = 13000,
["Democratic_Party_(United_States)/meta/color"] = 13000,
["Democratic_Party_(United_States)/meta/shortname"] = 12000,
["Deprecated_code"] = 3100,
["Description_missing"] = 8900,
["Designation/abbreviation"] = 7600,
["Designation/color"] = 75000,
["Designation/colour"] = 76000,
["Designation/colour2"] = 15000,
["Designation/divbox"] = 25000,
["Designation/text"] = 38000,
["Designation_list"] = 4700,
["Details"] = 6300,
["DetailsLink"] = 5100,
["Detect_singular"] = 734000,
["Deutsche_Bahn_station_codes"] = 2100,
["DfE_performance_tables"] = 4400,
["Diff"] = 28000,
["Diff2"] = 9100,
["Digits"] = 17000,
["Directories_box"] = 3500,
["Disamb"] = 2100,
["Disambig"] = 64000,
["Disambig-Class"] = 11000,
["DisambigProj"] = 12000,
["DisambigProject"] = 151000,
["Disambigproject"] = 5300,
["Disambiguation"] = 201000,
["Disambiguation/cat"] = 200000,
["Disambiguation_page_short_description"] = 324000,
["Discogs_artist"] = 11000,
["Discogs_master"] = 9000,
["Discogs_release"] = 2400,
["Discussion_bottom"] = 9900,
["Discussion_top"] = 11000,
["DisestcatCountry"] = 8600,
["DisestcatCountry/core"] = 8600,
["DisestcatCountryDecade"] = 2500,
["DisestcatUSstate"] = 4500,
["DisestcatUSstate/core"] = 4500,
["Disputed"] = 2100,
["Distinguish"] = 76000,
["Disused_Rail_Start"] = 3600,
["Disused_rail_start"] = 3900,
["Disused_style"] = 4300,
["Div_col"] = 327000,
["Div_col/styles.css"] = 328000,
["Div_col_end"] = 244000,
["Divbox"] = 241000,
["Divbox/styles.css"] = 266000,
["Dmbox"] = 419000,
["Dmbox/styles.css"] = 419000,
["Dmoz"] = 2400,
["Do_not_move_to_Commons"] = 13000,
["Doc"] = 3100,
["Documentation"] = 76000,
["Documentation_subpage"] = 84000,
["Dog_opentask"] = 3200,
["Doi"] = 22000,
["Doing"] = 3300,
["Don't_edit_this_line"] = 79000,
["Don't_edit_this_line_always_display"] = 332000,
["Don't_edit_this_line_extinct"] = 332000,
["Don't_edit_this_line_link_target"] = 332000,
["Don't_edit_this_line_link_text"] = 332000,
["Don't_edit_this_line_parent"] = 332000,
["Don't_edit_this_line_rank"] = 332000,
["Don't_edit_this_line_refs"] = 79000,
["Don't_edit_this_line_same_as"] = 332000,
["Done"] = 86000,
["Done-t"] = 2300,
["Doppelganger"] = 2600,
["Dot"] = 3300,
["Double-dagger"] = 12000,
["Dr"] = 3500,
["Dr-logno"] = 3500,
["Dr-make"] = 3500,
["Dr-yr"] = 3500,
["Draft_article"] = 3600,
["Draft_article_check"] = 3700,
["Draft_categories"] = 2800,
["Draft_other"] = 117000,
["Drafts_moved_from_mainspace"] = 7800,
["Draw"] = 2600,
["Draw_key"] = 15000,
["Draw_links"] = 7900,
["Drep"] = 3500,
["Drugbankcite"] = 4300,
["Drugbox"] = 7100,
["Drugs.com"] = 2900,
["Ds/editnotice"] = 2200,
["Ds/talk_notice"] = 4200,
["Ds/topics"] = 6700,
["Dsindex"] = 2200,
["Dts"] = 33000,
["Dubious"] = 7700,
["Duck"] = 2400,
["Dummytab"] = 4100,
["Duration"] = 35000,
["Dyktalk"] = 43000,
["Dynamic_IP"] = 5700,
["Dynamic_list"] = 7300,
["Module:DYK_checklist"] = 5300,
["Module:DYK_checklist/data"] = 5300,
["Module:DYK_nompage_links"] = 58000,
["Module:Data"] = 136000,
["Module:Date"] = 1170000,
["Module:DateI18n"] = 61000,
["Module:Date_table_sorting"] = 34000,
["Module:Delink"] = 1530000,
["Module:Disambiguation"] = 266000,
["Module:Distinguish"] = 76000,
["Module:Documentation"] = 118000,
["Module:Documentation/config"] = 118000,
["Module:Documentation/styles.css"] = 118000,
["Module:Duration"] = 227000,
}