သုၼိၵ်ၶတ်တဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လၢႆႈမွၵ်ႇၽြႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

11. သုၼိၵ်ၶတ်တဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လၢႆႈမွၵ်ႇၽြႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လႆႈပတ်းၽဵဝ်ႈမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ထၢတ်ႈၵွင်းမူး ၽြႃးၵတ်ႉသပသေ ၶိုၼ်းမႄး ဝႆႉဝၢင်းပၼ်လီလီလႄႈ လႆႈမႃးၸၢမ်ႇပူၺ်ႈလူၺ်ႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇသဝ်သႅင်လႅင် ဢိၵ်ႇႁေႃပြသၢတ်ႇၸဵတ်းပၢၵ်ႇလင် ဢၼ်သဝ်မၼ်းပဵၼ် သႅင်ပတ်းလမ် ဢၼ်သဵင်တူႇရိယႃႇၽီ မီးဝႆႉၵူႈပိူင်သေ လႆႈသိူဝ်းသႃႇၼၼ်ႉ

  • 1282။ (ၶုၼ်ၽီ) ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဝ်သႅင်လႅင်ၼႆႉ သုင်တႄႉယဝ်ႉ။ တၢင်းသုင်မၼ်း မီးသိပ်းႁူၵ်း ယူႇၸၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁေႃပြသၢတ်ႈပၢႆလႅမ် ၵႂၢင်ႈၵူင်လူင် ၸဵတ်းပၢၵ်ႇလင် ဢၼ်ဢဝ်ပတ်းလမ် ႁဵတ်းပဵၼ်သဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉသိူဝ်ႇမၼ်း ဢဝ်ၶႅပ်းၶမ်း သိူဝ်ႇဝႆႉလႄႈ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ။
  • 1283။ (မႂ်းၶုၼ်ၽီၸမ်ႉ) ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ သူတ်ႉၵေႃႈ သူတ်ႉ ၵိၼ်ၵေႃႈ ၵိၼ်ယဝ်ႉ။ သဵင်တိင်ႇၽီၶဝ်ၵေႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ လီထွမ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵႃႇမၵုင်ႇႁႃႈပိူင် ဢၼ်ပဵၼ်ဢရသႃႇၽီၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၽီၶဝ် ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၶမ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
  • 1284-5။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇဢိူၺ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ လၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
  • 1286။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1287။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ၽူႈမီးၽုင်းယႂ်ႇတီႈၶႃႈ မိူဝ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ တမ်ႈတီႈ ထၢတ်ႈၵွင်းမူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵတ်ႉသပ ၸဝ်ႈၽူႈဢၼ်မေႃလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းလီၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈၵႂႃႇမႄးတမ်းၶိုၼ်း မွၵ်ႇဢၼ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ မႃးလႆႈ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်း ယႂ်ႇၼင်ႇၼႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ မီးဢႃႇၼုၽေႃႇ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။ ၵႃႇမၵုၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႃး တီႈၽီၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။
  • 1288။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉသေ ၶႃႈလႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼင်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼႆသေ တမ်ႈတီႈၼႆႈ ၶႃႈမႃးလႆးမီးလွင်ႈၽွၼ်းလီ တဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉသေ တမ်ႈတီႈ ၶႃႈတပႄးၼႆႉ ၸီးၸိမ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်မုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃး သဵင်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ။
  • 1289။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇယႂ်ႇ ၶႃတပႄး တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶႃႈတ ပႄး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇမႄးတမ်းဝႆႉပၼ်မွၵ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉမႃးဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးမီး ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းၶႃႈတပႄးၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉ။

သုၼိၵ်ၶတ်တဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သိပ်းဢဵတ်း သုတ်းယဝ်ႉ။
သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ် ႁူဝ်ၸဵတ်း သုတ်းယဝ်ႉ။
ထုၵ်ႇလီဝႃႈပၼ် ဝၷ်ႁူဝ်သၢမ် ၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ သုၼိၵ်ၶတ်တဝိမႃၼဝတ်ထု