သေရီသၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ပႃႇယႃႇသိရႃႇၸၺ်ႇၺမႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

10 - သေရီသၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ပႃႇယႃႇသိရႃႇၸၺ်ႇၺမႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈတၢင်း ၶုၼ်ပႃႇယႃႇသိရႃႇၸၺ်ႇၺ ဢၼ်မီးဝႃတမိတ်ႉသႃႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽဝၸၢတ်ႈၼႃႈ ဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ လႆႈမႃး ထူပ်းၺႃး ၸဝ်ႈၵုမႃႇရၵတ်ႉသပသေ ႁူႉႁၼ်တြႃးၵႂႃႇလႄႈ ယိုၼ်ပဵၼ်ဢုပႃႇသၵႃႇ ႁပ်ႉဢဝ်သိၼ်ႁႃႈသေ ၽွၼ်းလီၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်ၽီၽုမ်ႇမၸူဝ်း တီႈႁၢတ်ႇသၢႆးသေ လႆႈထူပ်းၺႃး ၵူၼ်းၵႃႉလေႃႉလႄႈ လွင်ႈၶဝ် ထၢမ်တွပ်ႇၵၼ်။

 • 1228။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ထွမ်ႇဢဝ်သေၵမ်းၶႃႈ။ တမ်ႈတီႈ ႁၢတ်ႇသၢႆးၵၼ်ႇထႃႇရလူင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ၽိတ်း ပိူင်ႈတၢင်းသေ ၵႂႃႇၺႃး ၶုၼ်ၽီယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ သေၵမ်းၶႃႈ။
 • 1229။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်တီႈၶႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်ပႃႇယႃႇသိရႃႇၸၺ်ႇၺၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ် မူႇၸုမ်းၽီ ၽုမ်ႇမၸူဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈႁိမ်း ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ၶုၼ်ပႃႇယႃႇသိရႃႇၸၺ်ႇၺ ဢၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၽီၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းၶဝ် ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
 • 1230။ (ၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းပႃႇႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉ တေသိုပ်ႇမီးသၢႆၸႂ်ယူႇႁိုဝ်၊ တေတၢႆသဵင်ႈႁိုဝ်ၼေႃး) ၼႆသေ ... ဢူဝ် ၵူၼ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈဢိူၺ်း... တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းၵၢင်ႁၢတ်ႇသၢႆးလူင် ဢၼ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၽီလူးၽီလိၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇမႃး၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ ဢၼ်လတ်းၶၢမ်ႈယၢပ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဝူၼ်ႉၵႂင်ယုမ်ႇၽိတ်းလႄႈ မီးၸႂ်တိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄဝႆႉယူႇလႄႈ
 • 1231။ တီႈႁၢတ်ႇသၢႆးၵၼ်ႇထႃႇရၼႆႉ မၢၵ်ႇမႆႉလႄႈသင်၊ ႁၢၵ်ႈမႆႉႁူဝ်မႆႉလႄႈသင် ဢမ်ႇမီး။ တီႈႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉ ၽိုၼ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇမီး။ လိူဝ်သေ မီးမုၼ်ႈလိၼ်လႄႈ သၢႆးႁၢတ်ႇၵႂၢင်ႈ ဢၼ်မႆႈလိူတ်ႇၼၼ်ႉ ႁိုဝ်တေမီး တၢင်းၵိၼ်တႃႇၵူၼ်း မဵဝ်းလႂ်လႆႈ။
 • 1232။ ႁၢတ်ႇသၢႆးလူင် ဢၼ်ပဵၼ်လွႆလွမ်ႈ ဢမ်ႇမီးသင်သေ ဢၼ်သမ်ႉမႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ မေႃႈၽႆးၽၢင်ၽႆး၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆၸႂ်လူႉလႅဝ်၊ ဢၼ်ငၢႆးမိူၼ်ငရၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ႁုၵ်းႁၢႆႉ ၽီလူးၽီလိၼ်ၶဝ် ယူႇသဝ်းမႃးယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈလိၼ်တီႈၼႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈရသေႉၶဝ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၵိၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ (ဢွင်ႈတီႈ ၼႆႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈမီးသင်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉသေၵမ်း) ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1233။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၼင်ႇၼႆလႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင် သမ်ႉမုင်ႈမွင်းသင်သေ ၸိူဝ်းသူ ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႆႈၼေႃး။ ဢမ်ႇသွၼ်ႇသီႇသွၼ်ႇႁႃႈသင်သေ သမ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၽႂ်းၽႂ်းႁဵတ်းသင်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉလေႃးၽသေ ၶဝ်ႈမႃးႁႃႉ။ ယွၼ်ႉၽေး ၶဵၼ်သေ ၶဝ်ႈမႃးႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးႁႃႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီ ထၢမ် ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ယဝ်ႉ)။
 • 1234။ ၸိူဝ်းႁဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉလေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ တိူင်းမၷꩪ တိူင်းဢင်ၷၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈမီး ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်(တၢင်ႇလေႃႉသေ) ၸင်ႇၵႂႃႇတီႈသိၼ်ႇတု၊ သေႃႇဝီႇရၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1235။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တူၺ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇၵၢင်ဝၼ်းၸိုင် ၵူဝ်ဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ တၢမ်ႇမႆႈ တၢမ်ႇတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ မီးၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇၼႆသေ ၸင်ႇၵႂႃႇပႆၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
 • 1236။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိူင်ႈတၢင်း ၽိတ်းတၢင်းလႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇတၼ်သေ ၸႂ်လူႉဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တႃႇႁဝ်းတေဢွၵ်ႇလွတ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉ ၵႂင်ၵိင်သဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈသိုပ်ႇပႆတၢင်းလႂ်ၼႆယဝ်ႉ
 • 1237။ ၶုၼ်ၽီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မႃးလႆႈႁၼ် ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ မႃးလႆႈႁၼ် မႂ်းၶုၼ်ၽီလႄႈသင် ၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈႁၼ်(မႂ်း)လႄႈ မီးၸႂ် သိူဝ်းလၢၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ႁူမ်ၸူမ်းမႃးယဝ်ႉ။ မီးႁႅင်းၸႂ်မႃးယဝ်ႉ (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် လၢတ်ႈၵႂႃယဝ်ႉ)။
 • 1238။ (ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း) ၸိူဝ်းသူၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၶူဝ်းၶွင်ဢုတ်ႉၸႃႇ ႁဵတ်းပိူင်မၼ်းသေ ၽၢႆႇပုၼ်ႉသမုတ်ႉတရႃႇလႄႈသင်၊ ၽၢႆႇပုၼ်ႉႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉလႄႈသင်၊ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်မီးၸိူၵ်ႈၶိူဝ်းၽွတ်ႈတၼ် ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်တေလႆႈ ထွၼ်လၵ်းထွၼ်တေႃပႅတ်ႈသေ ၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽင်ႇပုၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉလႄႈသင်၊ လွႆလႄႈသင်၊ ၵူႈတီႈတီႈလႄႈသင် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉ။
 • 1239။ (ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း) သူၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶုၼ်တၢင်ႇမိူင်း၊ လႆႈတူၺ်းၼႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းသေ (လႆႈၵႂႃႇလႆႈပႆယဝ်ႉ)။ ႁဵတ်းၼႆသေ (တီႈသူၽႅဝ်ၵႂႃႇ) ဢၼ်သူလႆႈငိၼ်းမႃးလႄႈသင်၊ ဢၼ်လီဢၢမ်းဢေႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဝ်ၶႂ်ႈငိၼ်း တမ်ႈတီႈ သူဢိူဝ်ႈ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1240။ ၶုၼ်ၽီ လွင်ႈႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်းလႄႈ လွင်ႈလီဢၢမ်းမႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းယၢမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်း ယၢမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၵူၺ်း။ ႁၢင်ႈၽၢင်မႂ်း ဢၼ်တွၼ်းၵႄး တဵမ်ထူၼ်ႈလိူဝ်ၵူၼ်း ႁၢင်ႈႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၸီးၸိမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ မႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁၼ်သေ တူၺ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇလႆႈ။
 • 1241။ ၼွင်ၼမ်ႉမႂ်း ဢၼ်မီးမွၵ်ႇတင်းၼမ်၊ ဢၼ်မီးမူဝ်ပုၼ်ႇတရိတ်ႉတင်းၼမ် လႆၵႂႃႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ယဝ်ႉ။ တူၼ်ႈမႆႉမႂ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇမၼ်း တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉၵူႈပိူင်သေ ဢၢႆသႅဝ်ႁွမ်မၼ်းၵေႃႈ ႁွမ်ႁူၺ်းၽႄႈၸွတ်ႇယူႇယဝ်ႉ။
 • 1242။ သဝ်သႅင်ပတ်းလမ် ဢၼ်သုင် ႁဵင်သွၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သဝ်ႁိၼ်ၶၢဝ် ဢၼ်ၸဵင်ႇမၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ သဵင်ပတ်ႉတမျႃးလႅင် သႅင်ပတ်ႉတမျႃးလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သဵင်ဢေႇ ၸေႃးတိရသလႄႈသင် မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
 • 1243။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်း ဢၼ်ၼိူဝ်ပၢႆသဝ်မၼ်း မီးဝႆႉၶိုဝ်ႇမၼ်း ၼိုင်ႈႁဵင်၊ ဢၼ်မီးဢႃႇၼုၽေႃႇ ဢမ်ႇတႅၵ်ႈ လႆႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သဝ်ၸဵၼ်ႈၶမ်း ဢၼ်ဢဝ်ရတၼႃႇ ၵူႈပိူင်ပိူင် ဢုမ်ႇလွမ်ႉဝႆႈလႄႈသင်၊ ဢၼ်မုင်းမၼ်း မုင်းဝႆႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။
 • 1244။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်း ဢွၵ်ႇငဝ်းႁိူဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶမ်းမဝ်ႈယဝ်ႉ။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်း တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလဝ်းလီတႄႉယဝ်ႉ။ ႁေႃပြသၢတ်ႈ၊ သႃလႃးၶူဝ်လႆယၢဝ်း၊ တၢင်းၵႄး၊ ဢိင်လင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ။ မၼ်ႈၵိုမ်းတႄႉယဝ်ႉ။ ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈလီတႄႉယဝ်ႉ။ ပွတ်းလႂ်ပွတ်းၼၼ်ႉ ၶွၼ်ႈၵၼ်ၵွၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လီယဵမ်ႈလီတူၺ်ႈတႄႉတႄႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ။
 • 1245။ တီႈၼႂ်းႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉဝၢၼ် မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ (မႂ်းၼႆႉ) ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇ တင်းၼမ် ဢဝ်တင်း သဵင်ၵွင်ယၢဝ်း၊ သဵင်ၵွင်ဢလမ်ပရလႄႈ သဵင်ၶိူင်ႈႁႆႇတိုင်ႈတၢင်ႇပိူင် ယွင်ႈယေႃးတွႆႇပၼ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။
 • 1246။ မႂ်းၵေႃႉဢၼ် မီးဢႃႇၼုၽေႃႇ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၶိုတ်းလႆႈ၊ မီးၵုင်ႇတင်းသဵင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမူၼ်ႈသိူဝ်း ၼိူဝ်ႁေႃဝိမၢၼ်ႇပြသၢတ်ႈ ဢၼ်ငၢႆးမိူၼ် ၶုၼ်ၽီလူင် ဝဵတ်ႉသဝၼ်ႇ မူၼ်ႈသိူဝ်းဢွင်ႈတီႈ ၼလိၼီႇလူၺ်ႈ ၼၢင်းၽီတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1247။ ၶုၼ်ၽီ မႂ်းပဵၼ် ၶုၼ်ၽီ ၸတုမႁႃႇရၢတ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽီ ဢၼ်ၵိုင်ႇလီပူႇၸေႃႇမူးၸႃးႁိုဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၸိၵ်းၸွမ်ၽီ ၸဝ်ႈၶုၼ်ဢိၼ်းႁႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃႉ၊ ၵူၼ်းၵႃႉလေႃႉၶဝ် တွင်ႈထၢမ်မႂ်းယဝ်ႉ။ တွပ်ႇပၼ် ႁဝ်းမႃးလႄႈ။ မႂ်းပဵၼ်ၽႂ်၊ ပဵၼ်ၽီ ဢၼ်ၵိုင်ႇလီ ပူႇၸေႃႇမူးၸႃးႁႃႉ (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1248။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ၵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽီ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ သေႇရီႇဝၷ ဢၼ်လႆႈပႂ်ႉ ႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်လႆႈထွမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶုၼ်ၽီလူင် ဝဵတ်ႉသဝၼ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးပႂ်ႉ တမ်ႈတီႈ ႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉယဝ်ႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီ လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1249။ ၶုၼ်ၽီ (ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ)မႂ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ လႆႈမႃးႁင်းၵူၺ်းႁႃႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸႂ်မႂ်း ယိူင်းသေလႄႈ ပဵၼ်မႃးႁႃႉ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၽီၶဝ် ႁဵတ်းပၼ်ႁႃႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉလေႃႉၶဝ် ထၢမ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းသင်သေ မႂ်းမႃးလႆႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆႉၼေႃး (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1250။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းသေ ၵဝ်လႆႈမႃးလၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸႂ်ၵဝ်ယိူင်းသေ ပဵၼ်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တၢမ်တူဝ်ၵဝ် ႁဵတ်းဢဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၽီၶဝ် ပၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵၢၼ်တၢင်းလီ ၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇယုတ်ႈမႂ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေမႃးလႆႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1251။ ၶုၼ်ၽီ တၢင်းၵျၢင်ႉၵမ် ဢၼ်မႂ်းၵျၢင်ႉၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်ၼေႃး။ တၢင်းၵျၢင်ႉၵမ်မျၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်ၼေႃး။ ၽွၼ်းလီဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတၢင်းၵျၢင်ႉၵမ် ဢၼ်လႂ်ၼေႃး။ ၵူၼ်းၵႃႉလေႃႉၶဝ် ထၢမ်မႂ်းယူႇ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းသင်သေ မႂ်းမႃးလႆႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆႉၼေႃး (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1252။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵဝ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸွမ် တိူင်းၵေႃးသလၼၼ်ႉ ၵဝ်ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶုၼ်ပႃႇယႃႇသိရႃႇၸၺ်ႇၺယဝ်ႉ။ ယၢမ်ႈဢဝ်ၽိတ်းဝႃႈ လူႇတၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်ႈထီႇၼဵဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ မီးတၢင်းၵျၢင်ႉၵမ်ယွၵ်းယဝ်ႉ။ (ဢဝ်ၽိတ်းဝႃႈ သတ်ႉတဝႃႇၼႆႉ ပေႃးတၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ယဝ်ႉ၊ ၽဝၸၢတ်ႈၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး) ယၢမ်ႈဢဝ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
 • 1253။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီး ၸဝ်ႈၵုမႃႇရၵတ်ႉသပ ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉၼမ် ဢၼ်မေႃလၢတ်ႈ ၶေႃႈတြႃးလၢၵ်ႇလၢႆး ထွတ်ႈမျၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းပႃးၼၼ်ႉ ဢဝ်တြႃးလၢတ်ႈပၼ်ၵဝ်ယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈၼၢမ်တၢင်းဢဝ်ၽိတ်းၵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။
 • 1254။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ၵဝ်လႆႈငိၼ်း ၶေႃႈတြႃးတမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉပဵၼ် ဢုပႃႇသၵႃႇယဝ်ႉ။ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈလၵ်ႉဢဝ်ယဝ်ႉ။ လဝ်ႈသူႇရႃႇ ဢမ်ႇၵိၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းပႅတ်ႈလႅၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ႁၢၼ်ႉၸႂ်လူၺ်ႈၸွမ်း မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။
 • 1255။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် တၢင်းတိုဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵဝ်တိုဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်း တိုဝ်းၵမ်မျၢတ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းလီၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းတိုဝ်းၵမ်လီၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵၢမ်ႇၵုသူဝ်ႇလီ ဢၼ်ဢမ်ႇယုတ်ႈမႂ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၵဝ်ၸင်ႇလႆႈမႃး ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။
 • 1256။ ၽူႈမီႈပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်ၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႅၵ်ႇပိူင်ႈ။ ၵေႃႉဢၼ်မီး ၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီၼၼ်ႉ တေလႆႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။ တေလႆႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းပဵင်းၸႂ် တမ်ႈတီႈ ၼၼ်ႈယဝ်ႉ။
 • 1257။ တီႈဢၼ် လႆႈၶီလႆႈမႆႈ လႆႈႁႆႈလႆႈႁွင်ႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တီႈဢၼ် ၽွတ်ႈၶဵၼ်းၸပ်းပႅၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လွင်ႈၽေးၶဵၼ် ႁၢမ်းၽွၼ်းလီ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ် မီးၵၢမ်ႇဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။ တုၵ်ႉၵတိၽဝ တီႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈ ၼႆ (ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1258။ ၶုၼ်ၽီ ၽီတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်း(ႁိမ်းႁွမ်းမႂ်း)ၼႆႉ လႅပ်ႈၶီမွင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ငႂ်ႈဢုင် ဢၼ်တိုၵ်ႉၶုၼ်ႇၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ၽီဢလုမ်းဢလၢင်းမႂ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈပဵၼ် ၸႂ်ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈဢမ်ႇသႃႇၼေႃး (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1259။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း... ဢၢႆသႅဝ်ႁွမ် ဢၼ်ပဵၼ်မႃးတီႈၽီၶဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ထိူၼ်ႇမႆႉၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁွမ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇယူယဝ်ႉ။ ဢၢႆသႅဝ်ႁွမ် မွၵ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵၢင်ဝၼ်းလႄႈသင် ၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႄႈသင် ၽႃႇတတ်း လတ်းလွင်ႈလပ်းသိင်ႇသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ တီႈႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။
 • 1260-1။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း... မၢၵ်ႇမႆႉၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၼႆႉ ပၢၵ်ႇပီမိူင်း ၸင်ႇတေမၢၵ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ႁူင်ႈတူၵ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပၢၵ်ႇပီမိူင်းၵူၼ်း ပူၼ်ႉၵႂႃယဝ်ႉ။ ၵဝ်လႆႈမႃးပဵၼ်ၽီ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၸတုမႁႃရၢတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ (မိူဝ်ႈမွၵ်ႇႁူင်ႈၼၼ်ႉ) ၵဝ်တေလႆႈမႃး ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီၼႆႉ ႁႃႈပၢၵ်ႇ ပီယဝ်ႉသေ ဢႃႇယုလႄႈသင် ၵၢမ်ႇလႄႈသင် တေမူတ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆးယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉလွင်ႈၼင်ႇၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၶီၼႅင် မွင်ၸႂ်မွင်ၶေႃးယူႇယဝ်ႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1262။ ၶုၼ်ၽီ ၸိူဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈဢႃႇယုပွတ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းမီး ၽုင်းၵၢမ်ႇလဵၵ်ႉၵေႇဢေႇမၢင် ၼၼ်ႉၵူၺ်း လႆႈၶီၸႂ်မႆႈၸႂ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လႆႈမီး ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈတႅၵ်ႈ၊ ဢၼ်လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈလူၺ်ႈ ၸီးၸိမ်ႇၽီ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းႁိုင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ သမ်ႉလႆႈၶီၸႂ်ၼႅင်ၸႂ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼေႃး (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1263။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း သူၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈမႃးၶေႃႈၵႂၢမ်း မိုတ်ႈၵိုဝ်းႁၵ်ႉပႅင်းၵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇလႅပ်ႈၵဝ်ယူႇ။ ၵဝ်ၵေႃႈ တေႃႈလုမ်းလႃးပႂ်ႉပႃးသူမႃးယဝ်ႉ။ ၵၢင်ၸႂ်သူ ၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇသိူဝ်းသိူဝ်းသႃႇသႃႇတႃႉ (ၶုၼ်ၽီလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1264။ ၶုၼ်ၽီ ၸိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ၵိူဝ်းမၢင်ႇၶႂ်ႈလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်၊ မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈလႆႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းလႄႈ ၸင်ႇတေၵႂႃႇတီႈသိၼ်ႇတု၊ သေႃးဝီႇရယဝ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းလႆႈယိုၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ၸုၼ်ႉလူႇႁႂ်ႈတဵမ် ထူၼ်ႈသေ တေႁဵတ်းပွႆးပူႇၸေႃႇၽီ သေႇရီႇသၵ ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉယူႇ (ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1265။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် သူယႃႇပေႁဵတ်း လွင်ႈပူႇၸေႃႇၶုၼ်ၽီ သေႇရီႇသၵ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်သူလၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁူႉတၵႃႈ တေပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၸိူဝ်းသူ ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈ ၵၢၼ်ဢမ်ႇလီတႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်တိုဝ်းၵမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်တႃႇၼၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇတႃႉ။
 • 1266။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ၼႂ်းၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢုပႃႇသၵႃႇ ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉၼမ်၊ ဢၼ်မီးသိၼ်သီႇလတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢၼ်မီးၸႂ်သတ်ႉထႃႇ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်တဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၸႃႇၵ လွင်ႈယိုၼ်ႈမႅင်ႇ၊ ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိၼ်သီႇလ၊ ဢၼ်လၵ်းလႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ ဢၼ်ႁူႉၽွၼ်းလီ ၸၢတ်ႈၼႆႉၸၢတ်ႈ ၼႃႈၼၼ်ႉ မီးဢိူဝ်ႈ။
 • 1267။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း။ ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉၸမ်ႉ ႁူႉယူႇသေတႃႉ ၵႂၢမ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ။ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉ လွင်ႈတႃႇတေ မိပ်ႇငႅၼ်းဢဝ်တၢႆပိူၼ်ႈ။ ၵႂၢမ်းသေႃႇယူင်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ တႅၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ။ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။
 • 1268။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉၸမ်ႉ သူပ်းတူဝ်ႁူဝ်ၸႂ် မီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ် ၵူမ်ႈၵွမ်းၼွမ်းတမ်ႇ သင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီယဝ်ႉသေ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၵျၢင်ႉၵမ်ယုတ်ႈမႂ်ႈ၊ ဢၼ်ဢထိသီႇလၸိုၼ်ႈသႂ်၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁႃ လဵင်ႉသၢႆၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ႁႃလဵင်ႉမႄႈလႄႈသင်၊ ႁႃလဵင်ႉပေႃႈလႄႈသင် ႁႃလဵင်ႉၸွမ်းၼင်ႇ တြႃးၵူၺ်းယဝ်ႉ။
 • 1269။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉၸမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပေႃႈမႄႈသေ ႁႃႁွမ်ၶူဝ်းၶွင် ဢုတ်ႉၸႃႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေလႄႈ ႁႃဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဢုပႃႇသၵႃႇ ၵေႃႉဢၼ်ၸႂ်ၼူပ်ႈၸူးၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်း သဵင်ႈယဝ်ႉၼႆ မၼ်းတေ တိုဝ်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉၵမ်မျၢတ်ႈယဝ်ႉ။
 • 1270။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ဢုပႃႇသၵႃႇ ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇၵူတ်ႉမဵဝ်ႉ ဢမ်ႇလိင်ႇလႅၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်တင်းပရိယၢႆႇသေၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈ။ ၵႆႉယၢမ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းလီ ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉသေ ယူႇၸွမ်းတြႃးၵူၺ်းလႄႈ ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် တုၵ်ႉၶလႆႈ။
 • 1271။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉသေ ၵဝ်ၸင်ႇ ၼႄတူဝ်ႁႂ်ႈသူႁၼ်ၸႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်းသူ ဢွၼ်ၵၼ် ယၵ်ႉတြႃးတႃႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉသေ မႃးၼႆၸိုင် တမ်ႈတီႈ ႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉ တေမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇတၼ် တေၽိတ်းတၢင်း တေၸႂ်လူႉသေ တေၺႃး ၽေးၶဵၼ် ၵၼ်ႇတႃႇရလႄႈသင်၊ တေၺႃးၽေးၶဵၼ် တၢင်ႇပိူင်လႄႈသင် တမ်ႈတီႈ ပႃႇသၢႆးလူင်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွင်တဝ်ႈ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈယူႇဢိူမ်ႈသဝ်းၸမ် ၸဝ်ႈၽူႈလီၶဝ်ၼႆႉ လႆႈသိူဝ်းသႃႇတႄႉယဝ်ႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1272။ ၶုၼ်ၽီ ပုၼ်ႈတႃႇ တေယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉသေ မႂ်းၸင်ႇႁွတ်ႈမႃး တမ်ႈတီႈ ႁၢတ်ႇသၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢုပႃႇသၵႃႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၼေႃး။ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၼေႃး။ မၼ်းမီးၸိုဝ်ႈသင်ၼေႃး။ မၼ်းပဵၼ် ၶိူဝ်းသင်ၼေႃး။ ၸိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈၶႂ်ႈႁၼ် ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၶုၼ်ၽီ မႂ်းႁၵ်ႉသႃႇမၼ်းယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းႁူႉၸၵ်း ၵေႃႉမႂ်းႁၵ်ႉသႃႇၼၼ်ႉသေၵမ်း (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1273။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ၵူၼ်းထႃႁူဝ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ သမ်ႇꧤဝၼၼ်ႉ ဢိင်ပိုင်ႈ တင်ႇၼင်ႈပႅၼ်ႈ တီႈဝီႁူဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁႃလဵင်ႉသၢႆၸႂ်မၼ်းလႄႈ မၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်းလီ ရတၼႃႇသၢမ်ပိူင်ယဝ်ႉ။ ၸွင်ႇသူႁူႉၸၵ်း သမ်ႇၽဝၵူၼ်းထႃႁူဝ်ၼၼ်ႉႁိုဝ်။ ၵူၼ်းထႃႁူဝ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉသူဢိူဝ်ႈ။ ၸိူဝ်းသူယႃႇပေ သႄႉသွမ်းမၼ်း ၵူၼ်းထႃႁူဝ်ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ ၵူၼ်းထႃႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉသႃ သိၼ်သီႇလတႄႉတႄႉယဝ်ႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီ လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1274။ ၶုၼ်ၽီ ဢုပႃႇသၵႃႇ ဢၼ်မႂ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁူႉၸၵ်း သၽေႃးတူဝ်ၵူၼ်းမၼ်းယူႇ။ ၵုင်ႇမုၼ်မၼ်း မီးၼင်ႇၼႆၼႆတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ။ ၶုၼ်ၽီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလီမႂ်းလႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေပူႇၸေႃႇ ဢုပႃႇသၵႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ (ၼႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1275။ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ဢိူၺ်း ၼႂ်းသူၵူၼ်းၵႃႉ ၸိူဝ်းသႅၼ်းလဵၵ်ႉ သႅၼ်းၵၢင် သႅၼ်းယႂ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈတူၺ်း ၼိူဝ်ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၵဝ်တႃႉ။ ၽွၼ်းလီၵုသူဝ်ႇ ၵူၼ်းထီႇၼဵဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼင်ႇႁိုဝ် မီးၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ တူၺ်းႁၼ် ဢဝ်တႃႉ (ၼႆ ၶုၼ်ၽီလၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1276။ တမ်ႈတီႈၼၼ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဝ်တေၶိုၼ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵဝ်တေ ၶိုၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆယူႇ။ ၵူၼ်းထႃႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၶုၼ်ၽီသေႇရီသၵ ဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ႁေႃၸဝ်ႈၶုၼ်ဢိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1277။ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁိမ်ၵၼ် ယိုၼ်ပဵၼ် ဢုပႃႇသၵႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈဢဝ်တၢႆ သၢႆၸႂ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈလၵ်ႉဢဝ်ယဝ်ႉ။ လဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိၼ်ဢမ်ႇသူတ်ႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ႁၢၼ်ႉၸႂ်လူၺ်ႈ မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။
 • 1278။ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁိမ်ၵၼ် ယိုၼ်ပဵၼ် ဢုပႃႇသၵႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶုၼ်ၽီသေႇရီႇသၵ ဢၼုၺၢတ်ႉပၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်းဢေႃးတၼ်းၶူဝ်းၽီ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်းသေ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1279။ ၵူၼ်းၵႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်(တၢင်ႇလေႃႉသေ) ၸင်ႇၵႂႃႇတီႈသိၼ်ႇတု၊ သေႃႇဝီႇရၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်ယိုၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလၢပ်ႈလႃႇၽ တဵမ်ထူၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး မိူင်းပႃႇတလိပုတ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽေးၶဵၼ်သင်ယဝ်ႉ။
 • 1280။ ၵူၼ်းၵႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ႁိူၼ်း သိူဝ်းသိူဝ်းသႃႇသႃႇယဝ်ႉၸိုင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၺႃး လုၵ်ႈလၢင်းလႄႈသင်၊ ၼၢင်းမေးလႄႈသင် ပဵၼ်လွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းသိူဝ်းယဝ်ႉသေ ၸင်ႇႁဵတ်းပွႆးပူႇၸေႃႇၽီ သေရီႇသၵ ယႂ်ႇယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၼ်ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၽီ သေႇရီႇသၵလင်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။
 • 1281။ လွင်ႈဢၼ်လႆႈ ဢိင်ပိုင်ႈမူးၸႃး ၸဝ်ႈၽူႈလီၼႆႉ မီးသၽေႃး (ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁၢမ်းၽွၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽွၼ်းလီ တဵမ်ထူၼ်ႈ)ယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ် ဢိင်ပိုင်ႈ တြႃးၸဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းလီ ယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁွပ်ႇႁွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢုပႃႇသၵႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ သတ်ႉတဝႃႇတင်းသဵင်ႈ လႆႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈသိူဝ်းသႃႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။

သေရီသၵဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သိပ်း သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ သေရီသၵဝိမႃၼဝတ်ထု