သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတင်းၼမ် တင်းမူတ်း

Jump to navigation Jump to search

ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဝႆႉပၼ် သဵၼ်ႈမၢႆတွင်း ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ လိူၵ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆတွင်း၊ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း(ၼင်ႇတူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ)၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇ (ၼင်ႇတူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ) သေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈယူႇ။

သၢႆမၢႆ