သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်

Jump to navigation Jump to search
ၼႆႉတႄႉပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်မီး လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း 30 ဝၼ်းလိူဝ်.

You are viewing a cached version of this page, which can be up to 4 hours, 59 minutes လႄႈ 37 seconds old.

သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်