သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်

Jump to navigation Jump to search
ၼႆႉတႄႉပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်မီး လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း 30 ဝၼ်းလိူဝ်.
သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်