ꧤၻ်ၻိတ်ထိဝိမႃၼဝတ်ထုဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၼၢင်းၽီ မီးမွၵ်ႇပၵ်းႁၢင်ႈလီ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ꧤၻ်ၻိတိထိဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၼၢင်းၽီ မီးမွၵ်ႇပၵ်းႁၢင်ႈလီ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Jump to navigation Jump to search

5-ꧤၻ်ၻိတိထိဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၼၢင်းၽီ မီးမွၵ်ႇပၵ်းႁၢင်ႈလီ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • 206-7။ ဢဝ်တူင်ႇမွၵ်ႇၽီ ႁၢင်ႈလီ မွၵ်ႇမၼ်ႇတႃႇရဝ ဢၼ်မီးသီၵမ်ႇလႄႈသင်၊ သီၶမ်းလႄႈသင်၊ သီလမ်လႄႈသင်၊ သီၵမ်ႇလမ်လႄႈသင်၊ သီလႅင်လႄႈသင်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ (သီၵူႈပိူင်ပိူင်လႄႈသင်) သွႆႉႁဵတ်းတူင်ႇ ပၵ်းဝႆႉၼိူဝ်ႁူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၽီ ၽူႈမီးပႆႇၺႃႇလီ... တူၼ်ႈမွၵ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းႁၢင်ႈလီၼင်ႇၼႆၼႆႉ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတၢင်ႇတီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး။
 • 208။ ၼၢင်းၽီ ၽူႈမီးဢလုမ်းဢလၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႃးပဵၼ်တီႈမိူင်း ၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၼႆႉၼေႃး။ ၽွၼ်းလီဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵုသူဝ်ႇ ဢၼ်လႂ်ၼေႃး၊ တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၵဝ်ထၢမ်ၼၼ်ႉတႃႉ (ၼႆ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 209။ တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵိမိလၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်း ၸိုဝ်ႈၶႃႈၼၢင်းဝႃႈ ၽတ်ႉတိၵႃႇၼႆယဝ်ႉ။ မီးၸႂ်သတ်ႉထႃႇ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်၊ မီးသိၼ်မၼ်ႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ် တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ မူၼ်ႈၸႂ်လူၺ်ႈၸွမ်း လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ယိုၼ်ႈမႅင်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ။
 • 210။ ဝိသဵတ်ႇမၼ်း မီးၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်သေ လႆႈဢဝ်ၽႃႈၽႅၼ်ႇလႄႈသင်၊ သွမ်းလႄႈသင်၊ တီႈၼွၼ်း တီႈယူႇလႄႈသင်၊ ၽႆးလႅင်းလႄႈသင် လူႇတၢၼ်းပၼ် တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ဢၼ်သိုဝ်ႈယူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 211။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽိတ်ႈ လိူၼ်မႂ်ႇသိပ်းသီႇၶမ်ႈ လိူၼ်လပ်းသိပ်းသီႇၶမ်ႈလႄႈသင်၊ ဝၼ်းသိပ်း ႁႃႈၶမ်ႈလႄႈသင်၊ ဝၼ်းပႅတ်ႈၶမ်ႈလႄႈသင် ဝၼ်းၽိတ်ႈပႅတ်ႇၶမ်ႈလႄႈသင် ဝၼ်းဢွၵ်ႇသိၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶႃႈၼၢင်းၼႆႉ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ပႅတ်ႇ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ။
 • 212။ ႁပ်ႉသိၼ်ဢုပုတ်ႈယဝ်ႉ။ သိၼ်သီႇလၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းမႃးတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ပႂ်ႉပႃး(တူဝ် လႄႈသူပ်း)ယဝ်ႉ။ ၸႅၵ်ႇၽႄလူႇတၢၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ (ၵွပ်ႈၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ) ၶႃႈၼၢင်းလႆႈယူႇသဝ်း တီႈႁေႃ ဝိမၢၼ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။
 • 213။ ၶႃႈၼၢင်းၼႆႉ လွင်ႈဢဝ်တၢႆသၢႆၸႂ်ပိူၼ်ႈၵႄႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈလၢတ်ႈမၢပ်ႇပႅတ်ႉလႅၼ် ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လွင်ႈလၵ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်လႄႈသင်၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၽူဝ်သေ ၵႂႃႇၵူတ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးတၢင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းၵႅပ်ႇလႄႈသင် ငိူင်ႉဝႄႈၵႆၵႆယူႇယဝ်ႉ။
 • 214။ ၶႃႈၼၢင်းၼႆႉ မူၼ်ႈသူဝ်းလူၺ်ႈ သိၼ်ႁႃႈသိၼ်ႈယဝ်ႉ။ လၵ်းလႅမ်ႁူႉႁၼ် ဢရိယႃႇသတ်ႉၸႃႇယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဢုပႃႇသိၵႃႇ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်မီးၸၵ်ႉၶုႁႃႈပိူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူသဝ်းၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵုသူဝ်ႇ (ဢမ်ႇလူင်ဢမ်ႇလိုမ်းယဝ်ႉ)။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉ ၵၢၼ်လီသုၸရိူၵ်ႈ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈၽဝၼၼ်ႉ တၢႆသေ မႃးႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ တီႈႁၢၼ်ႉၸႂ် တီႈဢၼ်ငဝ်းလႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းထွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 215။ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ဢၼ်ဢဝ်တၢင်းဢီးလူ ပႂ်ႉပႃးပၼ် လွင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းမျၢတ်ႈ ဢၵ်ႉၵသႃႇဝၵ ၽူႈမီးတၢင်းတိုဝ်းၵမ်မျၢတ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၵိလေႇသႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ယၢမ်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်မႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉ ၵၢၼ်လီသုၸရိူၵ်ႈ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈၽဝၼၼ်ႉ တၢႆသေ မႃးႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ တီႈႁၢၼ်ႉၸႂ် တီႈဢၼ်ငဝ်းလႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းထွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 216။ ၶႃႈၼၢင်း တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ပႅတ်ႇ ဢၼ်မေႃပၼ်ပဵၼ် လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တီႈတႅၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇသေႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉ ၵၢၼ်လီသုၸရိူၵ်ႈ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈၽဝၼၼ်ႉ တၢႆသေ မႃးႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ တီႈႁၢၼ်ႉၸႂ် တီႈဢၼ်ငဝ်းလႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းထွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ꧤၻ်ၻိတ်ထိဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ႁႃႈ သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ဢိၻ်ꩪိဝိမႃၼ၊ ၸိတ်တလတႃဝၷ်၊ ꧤၻ်ၻိတ်ထိဝိမႃၼဝတ်ထု