ပိူင်ထၢၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်ဝီႇၶီႇၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေၸႂ်ႉဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ တူၺ်းပႃးတီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈ
(ဢွၼ်တၢင်း | လိုတ်းသုတ်း) တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • !Main category‏‎ (2,133 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • ,Wp/shn‏‎ (0 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 180‏‎ (1 member)
 • 1800 ႁူဝ်သိပ်းပီ‏‎ (9 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1801‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1802‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1803‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1804‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1805‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1806‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1807‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1808‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1809‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1810‏‎ (12 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1810 ႁူဝ်သိပ်းပီ‏‎ (19 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1811‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1812‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1813‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1814‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1815‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1816‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1817‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1818‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1819‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1820‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1820 ႁူဝ်သိပ်းပီ‏‎ (10 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1821‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1822‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1823‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1824‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1825‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1826‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1827‏‎ (12 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1828‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1829‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1830‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1830 ႁူဝ်သိပ်းပီ‏‎ (10 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1831‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1832‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1833‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1834‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1835‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1836‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1837‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1838‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1839‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1840‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1840 ႁူဝ်သိပ်းပီ‏‎ (10 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1841‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 • 1842‏‎ (13 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
(ဢွၼ်တၢင်း | လိုတ်းသုတ်း) တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)