01 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ႁူႉၼမ ် ႁၼ ် ၶ ိ ု ၵ ် ႉ ႁတ ် းၽ ိ ုတ ် ႉ ၵၵႈၵ ူ ၼ ် း

ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ(လွႆၶိူဝ်း၊သီႇပေႃႉ)

ၵႂၢမ်းၼမ်း ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ပၶႃႈဝႃႈꧦ ႁူႉၼမ ် ႁၼ ် ၶ ိ ု ၵ ် ႉ ႁတ ် းၽ ိ ုတ ် ႉ ၵၵႈၵ ူ ၼ ် း ꧦ ၼ ႆ ၼၼ ် ႉ ပသ ပတ ဢဝ်လွင်ႈဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လ ႆ ႈလတ ် းၽၢၼ ် ႇေ ူ ၼ ် ႉမႃးၼၼ ် ႉ ပတႃႉတ ႆ ႇၶ ႆ ႈပၼ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၵွၼ်ႇ။ သမ ် ႉဝႃႈေဵၼ်ဝွၵ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးသွၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈသွၼ်ေၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လ ဵ ၵ ် ႉလ ဵ ၵ ် ႉၼၼ ် ႉၼႆပသတႃႉပၵႃႈ ယင်းတ ိ ု ၵ ် ႉ ဢ ူ မ ် သ ူ ေ ် းလ ႆ ႈယ ူႇပတႃႇဝၼ ် းမ ိ ူ ဝ ် ႈၼ ႆ ႉ ။ ၶူးသွၼ်ၶဝ်သင်ႇ ဝ ႆ ႉႁႂ်ႈလႆႈဢူမ်သူေ်း ၼႆပသတႃႉပၵႃႈ တ ီ ႈေ ွ င ် ႇဝ ွ ၵ ် းဢ ွ ၼ ် ႇၼၼ ် ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈသင် ၼႆဢမ်ႇႁူႉတီႈေွင်ႇမၼ်းမႃးလီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ေဵၼ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇေႃးမႃးၵလႈႁိုဝ် ယ ွ ၼ ် ႉေႃးဝႃႇသၼႃႇတၢင ် းသ ူ င ် ၵလႈႁ ိ ု ဝ ် ဝွၵ်းဢွၼ်ႇၼၼ ် ႉ ၵျၢၵ်ႈဢၢၼ်ႇ မူၼ်ႈမူၼ်ႈ သိူဝ်းသိူဝ်းမႃးပတႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဢ ူ မ ် သ ူ ေ ် းယဝ ် ႉ ။ ေ ု ၼ ် ႈတႃႇၵ ူ ၼ ် းၼ ု မ ် ႇၶဝ ် ဝၼ ် းမ ိ ူ ဝ ် ႈၼ ႆ ႉ ဝွၵ်းဢွၼ်ႇၼၼ် ႉ ေဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလ ွ င ် ႈဝ ႆ ႉ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ဝႃႇသၼႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပသဢၢၼ ် ဢၢၼ ် ၼၼ ် ႉ တိုၼ်းပတေႃးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လ ဵ ၵ ် ႉလ ဵ ၵ ် ႉ ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေႃးဝႃႇသၼႃႇၼၼ ် ႉ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းသုိေ်ႇလမ်းတမ်းၵၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ထိုင်ဢႃႇယုယႂ်ႇမႃးပၵႃႈ ပမႃႁူႉလွင်ႈ လီလွင်ႈႁ ႆ ႉမႃး။ ပေႃးေႃးဝႃႇသၼႃႇၸ ွ မ ် းၵၢၼ ် ႁ ႆ ႉ ၵတႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈၸုၼ ် ႉေႃးတင ် း ဝႃႇသၼႃႇ ယဝ ် ႉ ။ ၵၢၼ ် ဝႃႇသၼႃႇဢၼ ် ႁ ဵ တ ် းမႃးတၢင ် းႁ ိ ု င ် ၼၼ ် ႉ သမ ် ႉဝႃႈၶ ိ ု ၼ ် း ၵမးယၢေ်ႇတၢၼ်ႇလႂ် ပၵႃႈ ပေႃးမ ီ းၸ ႂ ် ၶ ႂ ် ႈမ ူ ၼ ် ႉ ၵမးၵတႉ ၸဵဝ်းၵလႈၼၢၼ်းမၼ်း တိုၼ်းပတ ၵမးလ ႆ ႈယ ူႇဢမ ် ႇႁင ် ႉ ။ ပေႃးဝႃႈေႃးဝႃႇသၼႃႇၵၢၼ ် လ ီ ၵတႉ ပသ သမ ် ႉမ ီ းၸ ႂ ် ၸေ ် းၸ ႂ ် ေ ႅ ၼ ် းၼ ႆ ၸ ိ ု င ် ထုၵ်ႇလီ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပေႃးမီးတၢင ် းၶ ိ ု ေ ် ႈၼႃႈလ ိ ူ ဝ ် ၵဝ ် ႇၵ ႂႃႇယဝ ် ႉ ။ ၼ ႂ ် းမ ိ ူ င ် းၵ ူ ၼ ် းၼ ႆ ႉ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းဝႃႇသၼႃႇတၢင်းသူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆၸိုင် ၵ ႆ ႉလ ႆ ႈ ႁၼ်ထိုင်တီႈယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈေႆၵမ ် ႉၼမ ် ယဝ ် ႉ ။ ၵွေ်ႈေိူဝ်ႈၼႆ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ် ၵလႈ