တတိယပီꩪဝိမႃၼဝတ်ထု ၼၢင်းၽီပလၢင်ႇၶမ်းမိၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

3-တတိယပီꩪဝိမႃၼဝတ်ထု[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 15။ ၼၢင်းၽီ မႂ်းၼၢင်း ဢၼ်ၼုင်ႈဝႆႉၶႅပ်းၶေႃးၽီ ၼုင်ႈတိုဝ်းဝႆႉတၼ်းသႃႇၽီ ၵူႈပိူင်ပိူင်၊ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ မွၵ်ႇၽီၵူႈပိူင်ပိူင်၊ ဢၼ်ၼုင်ႈဝႆႉ သိူဝ်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီၽီ ၵူႈပိူင်ပိူင်သေ မၢပ်ႈမိပ်ႈပိူင်းလႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႉမႅပ်ႈ ၼိူဝ်ပၢႆမွၵ်ႇၵုမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁၢင်ႈၽၢင်ပလၢင်ႇ တင်ႇတီႈၼင်ႈ ႁၢင်ႈႁေႃမႂ်းၼၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉၶမ်းတင်းပိုၵ်းၼၼ်ႉ မိၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၽႂ်းၽၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 16။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႂ်းလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းႁိူဝ်ႈလႅင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်လႄႈ တမ်ႈတီႈၼႆႈ မႂ်းၼၢင်းမႃးလႆႈၽွၼ်းလီ တဵမ်ထူၼ်ႈတီႈၼႆႈၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ မႂ်းၼၢင်းမႃးလႆႈၸီးၸိမ်ႇတၼ်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆၼေႃး။
  • 17။ ၼၢင်းၽီ ဢူမုၼ်ၽုင်းယႂ်ႇ ၵဝ်ထၢမ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ မႂ်းလႆႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ သင်မႃးၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႃးလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းလႅင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ ငဝ်းတူဝ်မႂ်းၼၢင်းၵေႃႈ သမ်ႉပေႃး ႁိူဝ်ႈႁိူင်းမၢပ်ႈမိပ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။
  • 18။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၽီၵေႃႈ ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 19။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢူမုၼ်ၽုင်းယႂ်ႇတီႈၶႃႈ... ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း တီႈမိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇမႃးပဵၼ် ၽူႈမီႈဢူမုၼ်ငဝ်းႁိူဝ်ႈ ၼင်ႇၼႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းလီ(ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈယူႇ)ၼႆႉ ၵူၺ်းပဵၼ် ၽွၼ်းလီၵုသူဝ်ႇ ဢၼ််လႆႈႁဵတ်းမႃး ဢိတ်းဢွၼ်ႇဢွတ်း ၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းဢေႃႈ။
  • 20။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ၺႃး ၸဝ်ႈရႁၼ်းတႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမုၼ်ႈၶႆးၵိလေႇသႃႇ၊ ဝိသဵတ်ႇမၼ်း ဢၼ်မီးၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ် ဢမ်ႇၶုၼ်ႇဢမ်ႇသဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၶႃႈ မီးတင်းၸႂ်ၼပ်ႉယမ်သေ တၢမ်တူဝ်လႆႈဢဝ် တင်ႇၼင်ႈသီႇၸဵင်ႇ လူႇတၢၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 21။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶႃႈၼၢင်းၸင်ႇမႃးမီး ငဝ်းတူဝ်ႁိူဝ်ႈလႅင်းပိူင်း ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ တမ်ႈတီႈၼႆႈ ၶႃႈၼၢင်းၸင်ႇမႃးလႆႈ(ၽွၼ်းလီသိူဝ်းသႃႇ) တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ တမ်ႈတီႈၶႃႈၼၢင်းၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ၽွၼ်းလီတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်တဵမ်တၼ်းၸႂ်(ပဵင်းဢူၵ်းပဵင်းၸႂ်)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 22။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ၽူႈမီးၽုင်းယႂ်ႇတီႈၶႃႈ... ၶႃႈၼၢင်းတွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈၶိုင်ပွင်လူႇတၢၼ်း (တီႈၼင်ႈတင်ႇသီႇၸဵင်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၵုသူဝ်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေလႆႈမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵူႈ ပႈၵူႈၽၢႆႇၶႃႈဢေႃႈ... (လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

တတိယပီꩪဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်သၢမ် သုတ်းယဝ်ႉ။

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ဢိၻ်ꩪိဝိမႃၼ၊ ပီၻဝၷ်ၷ၊ တတိယဝိမႃၼဝတ်ထု