တူၼ်ႈၺွင်ႇၽေႃးထိ ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ၼႆ ႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိၼၼ်ႉ ၽူၼ်လူင်ၵႆႉၵႆႉႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ၸင်ႇဢဝ်ဝႃႇတီႈၼႂ်းၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် ဢဝ်ဝႃႇတီႈၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႅဝ်မႃးတီႈၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၽွင်းၼၼ်ႉ တီႈၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇၼႆႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်တင်း ၽိၵ်ႉၶုၼီႇၶဝ်၊ ၼၢႆးၶၢဝ်ၶဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ပေႃးၵိုၼ်းလူင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမင်ႇၵလႃႇတြႃးမီးမႃးဝႃႈ "ၵႃလေၼ၊ ꩪမ်မသႃဝၼ" မႃးထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ်တြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈသင်၊ "ၵႃလေၼ၊ ꩪမ်မသႃၵတ်သႃ" မႃးတွင်ႈထၢမ် ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇသၢင်းလၢင်းၼၼ်ႉ တမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၽႅဝ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ပူၼ်ႉ ၾႃႉလႅတ်ႇၽူၼ်ႁိူင်မႃးတႄႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄထမ်ႇမတြႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် ယေႃးၶိင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တီႈၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းၽႂ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵျွင်းၵေႃႈပဝ်ႇသူင်ႁူင်သေ တဵတ်ႇယဵၼ်ဝႆႉ။ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇယူႇသဝ်းတီႈၵျွင်းၼႆၵွၼ်ႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းတီႈၵႆၵႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉ၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေမႃးဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၼိုင်ႈၵေႃႉသွင်ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၽႅဝ်မႃးၽေႃႈၽေႃႈၽႄႈၽႄႈလႄႈ ၵူၼ်းၸင်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႃးၶိူင်ႈၶူဝ်းလူႇတၢင်းတၢၼ်းသေ ၽႅဝ်မႃးတီႈၵျွင်းယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇယူႇသဝ်းတီႈၵျွင်းၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်တူၵ်းသေ ႁိူဝ်ႉမွႆႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၸင်ႇဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းလူႇၶဝ်ၵွင်ဝႆႉ ႁိမ်းပၢၵ်ႇၽၵ်းတူၵၼ်ႇထၵုတိ တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇသဝ်းဢဝ်ၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇၵျွင်းလူင် ဢၼႃႇထပိၼ်ႇတိၵ ႁူႉငိၼ်းလွင်ႈၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ယိၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၽူၼ်ၼႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် ဢဝ်ဝႃႇသေ ပေႃးဝႃႈၾႃႉလႅတ်ႇၽူၼ်ႁိူင်မႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃပိုၼ်ၽႄႈႁေႃးတြႃးလႄႈ ယူႇတီႈၵျွင်းတၵ်ႉၵႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈႁူႉဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေဢၢၼ်ႈမႃးဝႆႈသႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဝႆႈသႃၵေႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈဝႆႈသႃ ႁုၼ်ႁၢင်ႈသေဢၼ်ဢၼ်တႄႉ တေလီဢိူဝ်ႈ ဝူၼ်ႉၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တီႈၵျွင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႆႉႁူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈသေဢၼ်ဢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈလဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်မၼ်းၼႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တေဢမ်ႇၶႂၢင်ႉပၼ်ၼႆ မၼ်းလွမ်ႁူႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇၵေႃႈ ႁူႉဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇၶႂၢင်ႉၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇပူင်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွင်းမူးၸေႇတိယၼႆႉ မီးသၢမ်ဢၼ်သၢမ်မဵဝ်းဢိူဝ်ႈ၊ ဝၢႆးသေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇယဝ်ႉ ထၢတ်ႈၸဝ်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ထႃႇပၼႃႇႁဵတ်းၵွင်းမူးၸိုင် ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵွင်းမူးသရီႇရထႃႇတု၊ ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၸမ်း - ယိူင်းဢၢၼ်းထိုင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ၵေႃႇႁဵတ်းၼၼ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ဢုတိတ်ႉသ၊ ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈၸမ်း - ပဵၼ်ၵွင်းမူးပရိၽေႃးၵ ဢၼ်ဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယိပ်းတိုဝ်းသေ ထႃႇပၼႃႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ တူၼ်ႈၺွင်ႇၽေႃးထိ ဢၼ်လႆႈၺၢၼ်ႇသပ်ႉပၺ်ႇၺတ တႂ်ႈႁူမ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈဢိူဝ်ႈ ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႘႗၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)