တေႁဵတ်းႁိုဝ် သွၵ်ႈႁႃၼႂ်း Google

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ထိုင်မႃး ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း (data) လႄႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ (information) သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ၵူႈၶၢဝ်း၊ ၵူႈယၢမ်းယဝ်ႉ။ ဢီႈသင်ၵေႃႈ လူဝ်ႇၶေႃႈမုၼ်း၊ တီႈလႂ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇၶေႃႈမုၼ်း၊ ပေႃးၶေႃႈမုၼ်းမီးတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈငၢႆႈ၊ ၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႈၽႂ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးသဵင်ႈၸွမ်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထိုင်မႃးယၢမ်းၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ လီမႃးတိူဝ်းမႃး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇ တႃႇတေသွၵ်ႈႁႃ ၶေႃႈမုၼ်း တီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈတၢင်းတၢင်း တၢင်ႇဝႆႉ လွင်ႈၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေသွၵ်ႈႁႃ ၶေႃႈမုၼ်းတီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႆႉ လွၵ်းလၢႆးမၼ်း မီးဝႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇ။ ၼႂ်းၵႃႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ တေသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် လွင်ႈ Google ဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ။

ၸိူဝ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးပိတ်းပွတ်းၸိူဝ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေသွၵ်ႈႁႃ ၶူၼ်ႉႁႃ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ (information) တီႈၼိူဝ် Google ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ ဢိတ်းဢွတ်း


လွၵ်းလၢႆး ႑ : ၵေႃႈဝူၼ်ႉတူၺ်းသၢင်းသၢင်းလၢင်းလၢင်း

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ၸမ်ႁဝ်းသေပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်? မၼ်းမီး တီႈလႂ်? ၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇတေသွၵ်ႈႁႃၸိူင်ႉၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ယမ်ယမ်မၼ်းၵူၺ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၶူၼ်ႉႁႃ ယွင်ငိုၼ်း KBZ မၢႆ 15 တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇပၼ် KBZ 15 Mandalay ၼႆၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆး ႒ : ၸႂ်ႉဢဝ်သဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ သွၵ်ႈႁႃ

တွၼ်ႈတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းဝႆႉ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႃ့ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢၼ်ႉပေႃႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁိူဝ်ႉမွႆႈၼူၼ်းၸႂ်ဝႆႉႁႃ? ဢမ်ႇပဵၼ်သင်... ၵေႃႈၸႂ်ႉႁၢင်ႈႁိင်ႈ microphone ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း Google app ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼႂ်းလွၵ်းသွၵ်ႈႁႃ Chrome ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ်သဵင် ပၼ်ၶေႃႈပူင်သေၵေႃႈ သွၵ်ႈႁႃ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းတႆးလၢတ်ႈတေႃႇမၼ်းတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်။ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉသေၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းသွၵ်ႈႁႃပၼ်တႄႉ လႆႈယူႇ။

လွၵ်းလၢႆး ႓ : ၽၢင်ႉပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းလီလီ

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ၼႆသေ ပေႃႉသႂ်ႇၼႂ်း တိူၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃ search box ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တေဢၢပ်ႈမႅၼ်ႈၺႃးဢဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃၼၼ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ၶေႃႈမုၼ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶႆႈၼႆ ယႃႇပေၵႂႃႇပေႃႉဝႃႈ ႁူဝ်ၵဝ်ၶႃႈၶႆႈ၊ ထုၵ်ႇလီပေႃႉဝႃႈ ႁူဝ်ၶႆႈ ၼႆၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁူဝ်ၶႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ပၢႆးယူႇလီၶဝ် တေဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉတင်းၼမ်လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ် တင်းၼမ် ၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉယူ။

လွၵ်းလၢႆး ႔ : ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼွႆႉၼွႆႉ

လွင်ႈလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈ Spelling ။ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းလွင်ႈလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈ Google's spell checker ၼႆႉ မၼ်းတေၵႂႃႇ ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၽိတ်းႁိုဝ်ထုၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼႆ မၼ်းမီး တူဝ်လဵၵ်ႉ တူဝ်ယႂ်ႇ လွင်ႈႁဝ်းသွၵ်ႈႁႃ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼင်ႇ New York TImes လႄႈ new york times ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လဵၵ်ႉႁႃမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇ ႁႃမဵဝ်းၼိုင်ႈ။


လွၵ်းလၢႆး ႕ : သွၵ်ႈႁႃလႆႈ ၶေႃႈတွပ်ႇၽႂ်းၽႂ်း

တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁႃ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ Google တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈယူႇ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်။ တေၸၢင်ႈတွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၼိူဝ် ၶေႃႈထၢမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လဵၼ်ႈႁႅင်း Sports ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇပၼ်လႆႈ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၽိင်ႈၽႃႉ : တွၼ်ႈတႃႇသွၵ်ႈႁႃ လွင်ႈၽိင်ႈၽႃႉ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈဢွင်ႇတီႈ ဝဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇ၊ မၼ်ၼင်ႇ ၽိင်ႈၽႃႉတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၼၼ်ႉမၼ်းတေသွၵ်ႈႁႃပၼ် တီႈဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ် မၼ်းဝႆႉ။
ၶေႃႈသပ်း Dictionary : တီႈၽၢႆႇၼႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ define ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် တီႈပွင်ႇ definition တူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။
လွင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ Calculations : ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် လွင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈပၢႆးၼပ်ႉ ၼင်ႇ 3*9123 ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ ဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈသေၼႆႉၵေႃႈလႆႈ။
တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ Unit converstions : ပေႃႈသႂ်ႇလႆႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ conversion လႆႈၵမ်ႉပႃႈၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ $3 တေႃႇလႃႇၼႆႉ တေလႆႈငိုၼ်း ယူးရူပ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ပေႃႉပၼ် 3 dollars in euros ၼႆ မၼ်းတေၼႄပၼ် ၶေႃႈတွပ်ႈမၼ်းယူႇ။
ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း Sports : ပေႃးၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ၶူၼ်ႉႁႃလွင်ႈၸုမ်းလႂ် မီးၶပ်းမၢႆသင်ၼႆၵေႃႈ သွၵ်ႈႁႃလႆႈ။ ႁႃၶေႃႈမုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း : သွၵ်ႈႁႃၼင်ႇၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးငဝ်းၼၢင်းငဝ်း၊ ဢွင်ႈတီႈ၊ ငဝ်းတူင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵေႃႈ ႁႃလႆႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ။