တၢင်းၶၢၼ်ႉလူင် ႁူၵ်းပိူင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
  1. ႁႅင်ႉၵတ်းၽႅဝ်ၶၢၼ်ႉၼႅၼ်ႇ
  2. ၽွင်းလႅတ်ႇၶႅၼ်ႇၶႂ်ႈၼွၼ်း
  3. တဵင်ႈၶိုၼ်းၸွၼ်းသမ်ႉငႅဝ်
  4. ပိူဝ်ႈၸဝ်ႉၽႅဝ်လိူၼ်လႅင်း
  5. ႁွၼ်ႉဢူၼ်ႈႁႅင်းတွင်ႉမႆႈ
  6. ၵိၼ်ဢိမ်ႇသႆႈတွင်ႉၵႂ်ႈ

တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်ၶိူင်း၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းယိူင်းလႄႉၶၢၼ်ႉ ထတ်းလိူၵ်ႈၽၢၼ်ႉႁူၵ်းလၢႆး၊ ႁဝ်းယိင်းၸၢႆးလူဝ်ႇဝႄႈမၼ်းယဝ်ႉ။