ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Graph:Street map with marks

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Template:Location map

To use this mapping template with standard wikipedia syntax, see {{OSM Location map}}

Markup Result
Simple map with a single marker, custom size, and no minimap
{{Graph:Street map with marks | width=400 | height=150 | lat=37.8 | lon=-122.4 | zoom=5 | minimap=false |

 { "lat": 37.8, "lon": -122.4 }

}}
Two markers with labels - one as diamond shape, one uses an image from Commons
Text label can be customized with all of Vega text mark parameters by prepending "text" to their name
{{Graph:Street map with marks | lat=40.816667 | lon=14.433333 | zoom=6 |

{"lat": 40.816667, "lon": 14.433333, "img": "wikirawupload:{{filepath:Volcano red 32x32.svg|32}}", "width": 16, "height": 16, "offsetY": -10, "text": "Mount Vesuvius", "textFontWeight": "bold", "textFontSize": 16, "textColor": "#2A4B8D"},

{"lat": 40.948333, "lon": 15.635556, "img": "wikirawupload:{{filepath:Volcano red 32x32.svg|32}}", "width": 16, "height": 16, "offsetY": -20, "text": "Mount Vulture", "textFontWeight": "bold", "textFontSize": 16, "textColor": "#2A4B8D"}

}}
Show all Armenian heritage sites, by querying it from Wikidata
The query result should have the same columns (fields) as in the other examples (text, img, ...), except coordinates should be returned as coord column
{{Graph:Street map with marks | lat=40.347 | lon=47.260 | zoom=6 | colorScaleField=type | wdqs=
# Each location should show only once. This query may output all the same values as in the other examples, such as "text", "img", and others.
SELECT (?item as ?id) (SAMPLE(?coord) as ?coord) (SAMPLE(?type) as ?type)
WHERE {
 ?item wdt:P3170 ?heritageId .
 ?item wdt:P625 ?coord .
 ?item wdt:P31 ?type .
}
GROUP BY ?item
}}

See Wikidata query.

{{Graph:Street map with marks | lat=-33.8688 | lon=151.2093 | zoom=10 |
{
 "lat": -33.8688,
 "lon": 151.2093,
 "img": "wikirawupload:{{filepath:Opera_House_and_ferry._Sydney.jpg|48}}",
 "width": 48,
 "height": 36,
 "text": "Sydney",
 "textFontWeight": "bold",
 "textFontSize": 20,
 "textColor": "#00f",
 "textAlign": "right",
 "textDx": -30
}
}}

The data template parameter must be a comma separated list of "JSON" objects. Each object starts with a "{", has a list of comma separated key-value pairs, and ends with a "}". The key may be one of the following values (used no more than once per each object):

Built-in marker shapes
shape "circle" (default), "square", "cross", "diamond", "triangle-up", "triangle-down" (docs)
color shape fill color, e.g. "#ff0000" (red - default)
strokeColor shape outline color
size shape size (number)
Text labels (see more info)
text Label text
textAlign Label's horizontal alignment relative to the marker - "left", "right", "center". By default, left for LTR, right for RTL languages.
textBaseline Vertical alignment: "middle" (default), "top", "bottom"
textColor Label text color, e.g. "#ff0000" (red)
textDx, textDy Horizontal and vertical distance from the marker
angle Draw text at an angle
radius/theta Radial positioning of the label relative to the marker
font, fontSize, fontWeight, fontStyle Font name, size, boldness, and style
Image markers
img URL of an image, e.g. wikirawupload:{{filepath:Volcano red 32x32.svg|32}}
height, width Size of the image
offsetX, offsetY Shift the center of the image on the map

Shows an image of a map, and draws user-specified images/icons on top of it using latitude/longitude coordinates.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
data1

Comma separated list of JSON objects that describing what data to draw on the map

Stringsuggested
widthwidth

Total width of the graph

Numberoptional
heightheight

Total height of the graph

Default
Half of the width
Numberoptional
paddingpadding

no description

Numberoptional
latlat

Latitude of the map's center

Numberoptional
lonlon

Longitude of the map's center

Numberoptional
zoomzoom

Map zoom level (0..18)

Numberoptional
wdqswdqs

An optional Wikidata query to use instead of the data - the query would generate a list of items just like data, but it must contain a "coord" field with the location

Stringoptional
colorScaleFieldcolorScaleField

If given, this data field will be used to make dots of different color, one color per unique value of this field

Stringoptional
minimapminimap

If set, 0 or false will always hide the map, and 1 or true will always show it. Make sure the map is big enough include the minimap. By default, the map will be shown for zoom levels 5+ if the map is sufficiently large

Booleanoptional