ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox Chinese

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

Usage[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Use this template to show a Chinese name, word, term or phrase in various renderings.

{{Infobox Chinese
| ibox-order    = <!-- Order of languages -->
| title       = <!-- Box title    (Default is the article title) -->
| float       = <!-- left|right|none (Default float position is right) -->
| collapse     = <!-- yes|no  -->
| pic        = <!-- image -->
| piccap      = <!-- image caption -->
| picsize      = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pictooltip    = <!-- image tooltip (use for [[WP:ALT|alt text]]) -->
| pic2       = <!-- additional image -->
| piccap2      = <!-- additional image caption -->
| picsize2     = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pic2tooltip    = <!-- additional image tooltip -->
| headercolor    = <!-- header color   (Default is #b0c4de) -->
<!-- Chinese name -->
| name1       = <!-- First name (used when embedding this infobox, see optional flags) -->
| t         = <!-- Traditional (use for topics related to places where traditional Chinese is used) -->
| s         = <!-- Simplified (use for topics related to places where simplified Chinese is used) -->
| c         = <!-- Chinese (uses non-specific Chinese locale) -->
| l         = <!-- Literal Meaning -->
| tp        = <!-- Tongyong pinyin -->
| p         = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin -->
| w         = <!-- Wade Giles -->
| mi        = <!-- Mandarin IPA -->
| psp        = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling -->
| myr        = <!-- Mandarin Yale Romanization -->
| gr        = <!-- Gwoyeu Romatzyh -->
| bpmf       = <!-- Bopomofo -->
| mps        = <!-- Mandarin Phonetic Symbols -->
| xej        = <!-- Xiao'erjing -->
| zh-dungan     = <!-- Mandarin Cyrillic -->
| sic        = <!-- Sichuanese Mandarin -->
| lj        = <!-- Nanjing Mandarin -->
| y         = <!-- Cantonese Yale -->
| j         = <!-- Cantonese Jyutping -->
| sl        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation -->
| gd        = <!-- Guangdong / Canton Romanization -->
| hk        = <!-- Hong Kong Government Cantonese Romanisation -->
| mo        = <!-- Macau Government Romanization -->
| ci        = <!-- Cantonese IPA -->
| toi        = <!-- Taishanese -->
| gan        = <!-- Gan romanization -->
| wuu        = <!-- Wu romanization -->
| hsn        = <!-- Xiang romanization -->
| h         = <!-- Hakka -->
| phfs       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ -->
| poj        = <!-- Taiwanese POJ -->
| tl        = <!-- Tâi-Lô -->
| bp        = <!-- Bbanlam Pingyim -->
| buc        = <!-- Eastern Min BUC -->
| hhbuc       = <!-- Pu-Xian Min BUC -->
| mblmc       = <!-- Jian'ou Romanized of Northern Min -->  
| lmz        = <!-- Shanghainese long-short romanization -->
| ouji       = <!-- Wenzhounese romanization -->
| suz        = <!-- Suzhounese romanization -->
| teo        = <!-- Teochew -->
| hain       = <!-- Hainanese / Qiongwen Min --> 
| lizu       = <!-- Leizhou Min -->
| mc        = <!-- Middle Chinese (reconstruction) -->
| emc        = <!-- Early Middle Chinese (reconstruction) -->
| lmc        = <!-- Late Middle Chinese (reconstruction) -->
| oc-b92      = <!-- Old Chinese (Baxter [1992] reconstruction) -->
| oc-bs       = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction) -->
| oc-zz       = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction) -->
<!-- First alternative name -->
| altname      = <!-- First alternative name -->
| c2        = <!-- Chinese2 -->
| t2        = <!-- Traditional2 -->
| s2        = <!-- Simplified2 -->
| l2        = <!-- Literal Meaning2 -->
| tp2        = <!-- Tongyong pinyin2 -->
| p2        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin2 -->
| w2        = <!-- Wade Giles2 -->
| mi2        = <!-- Mandarin IPA2 -->
| psp2       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling2 -->
| my2        = <!-- Mandarin Yale2 -->
| gr2        = <!-- Gwoyeu Romatzyh2 -->
| mps2       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 2 -->
| bpmf2       = <!-- Bopomofo2 -->
| xej2       = <!-- Xiao'erjing2 -->
| zh-dungan2    = <!-- Mandarin Cyrillic2 -->
| sic2       = <!-- Sichuanese Mandarin2 -->
| y2        = <!-- Cantonese Yale 2-->
| j2        = <!-- Cantonese Jyutping 2-->
| sl2        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 2-->
| gd2        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 2-->
| ci2        = <!-- Cantonese IPA2 -->
| toi2       = <!-- Taishanese2 -->
| gan2       = <!-- Gan romanization2 -->
| wuu2       = <!-- Wu romanization2 -->
| hsn2       = <!-- Xiang romanization2 -->
| h2        = <!-- Hakka2 -->
| phfs2       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ2 -->
| poj2       = <!-- Taiwanese POJ 2 -->
| buc2       = <!-- Eastern Min BUC 2 -->
| hhbuc2      = <!-- Pu-Xian Min BUC 2 -->
| mblmc2      = <!-- Jian'ou Romanized 2 of Northern Min -->  
| lmz2       = <!-- Shanghainese long-short romanization 2 -->
| ouji2       = <!-- Wenzhounese romanization 2 -->
| suz2       = <!-- Suzhounese romanization 2 -->
| teo2       = <!-- Teochew2 -->
| oc-bs2      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction2) -->
| oc-zz2      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction2) -->
<!-- Second alternative name -->
| altname3     = <!-- Second alternative name -->
| c3        = <!-- Chinese3 -->
| t3        = <!-- Traditional3 -->
| s3        = <!-- Simplified3 -->
| l3        = <!-- Literal Meaning3 -->
| tp3        = <!-- Tongyong pinyin3 -->
| p3        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin3 -->
| w3        = <!-- Wade Giles3 -->
| mi3        = <!-- Mandarin IPA3 -->
| psp3       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling3 -->
| my3        = <!-- Mandarin Yale3 -->
| gr3        = <!-- Gwoyeu Romatzyh3 -->
| mps3       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 3 -->
| bpmf3       = <!-- Bopomofo3 -->
| xej3       = <!-- Xiao'erjing3 -->
| zh-dungan3    = <!-- Mandarin Cyrillic3 -->
| sic3       = <!-- Sichuanese Mandarin3 -->
| y3        = <!-- Cantonese Yale 3-->
| j3        = <!-- Cantonese Jyutping 3-->
| sl3        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 3-->
| gd3        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 3-->
| ci3        = <!-- Cantonese IPA3 -->
| toi3       = <!-- Taishanese3 -->
| gan3       = <!-- Gan romanization3 -->
| wuu3       = <!-- Wu romanization3 -->
| hsn3       = <!-- Xiang romanization3 -->
| h3        = <!-- Hakka3 -->
| phfs3       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ3 -->
| poj3       = <!-- Taiwanese POJ 3 -->
| buc3       = <!-- Eastern Min BUC 3 -->
| hhbuc3      = <!-- Pu-Xian Min3 BUC -->
| mblmc3      = <!-- Jian'ou Romanized 3 of Northern Min -->  
| lmz3       = <!-- Shanghainese long-short romanization 3 -->
| ouji3       = <!-- Wenzhounese romanization 3 -->
| suz3       = <!-- Suzhounese romanization 3 -->
| teo3       = <!-- Teochew3 -->
| oc-bs3      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction3) -->
| oc-zz3      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction3) -->
<!-- Third alternative name -->
| altname4     = <!-- Third alternative name -->
| c4        = <!-- Chinese4 -->
| t4        = <!-- Traditional4 -->
| s4        = <!-- Simplified4 -->
| l4        = <!-- Literal Meaning4 -->
| tp4        = <!-- Tongyong pinyin4 -->
| p4        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin4 -->
| w4        = <!-- Wade Giles4 -->
| mi4        = <!-- Mandarin IPA4 -->
| psp4       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling4 -->
| my4        = <!-- Mandarin Yale4 -->
| gr4        = <!-- Gwoyeu Romatzyh4 -->
| mps4       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 4 -->
| bpmf4       = <!-- Bopomofo4 -->
| xej4       = <!-- Xiao'erjing4 -->
| zh-dungan4    = <!-- Mandarin Cyrillic4 -->
| sic4       = <!-- Sichuanese Mandarin4 -->
| y4        = <!-- Cantonese Yale 4-->
| j4        = <!-- Cantonese Jyutping 4-->
| sl4        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 4-->
| gd4        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 4-->
| ci4        = <!-- Cantonese IPA4 -->
| toi4       = <!-- Taishanese4 -->
| gan4       = <!-- Gan romanization4 -->
| wuu4       = <!-- Wu romanization4 -->
| hsn4       = <!-- Xiang romanization4 -->
| h4        = <!-- Hakka4 -->
| phfs4       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ4 -->
| poj4       = <!-- Taiwanese POJ 4 -->
| buc4       = <!-- Eastern Min BUC 4 -->
| hhbuc4      = <!-- Pu-Xian Min 4 BUC -->
| mblmc4      = <!-- Jian'ou Romanized 4 of Northern Min -->  
| lmz4       = <!-- Shanghainese long-short romanization 4 -->
| ouji4       = <!-- Wenzhounese romanization 4 -->
| suz4       = <!-- Suzhounese romanization 4 -->
| teo4       = <!-- Teochew4 -->
| oc-bs4      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction4) -->
| oc-zz4      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction4) -->
| hangul      = <!-- Korean Hangul -->
| hanja       = <!-- Korean Hanja -->
| rr        = <!-- Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!-- yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!-- Literal meaning in Korean -->
| cnhangul     = <!-- Chinese Korean Hangul -->
| cnhanja      = <!-- Chinese Korean Hanja -->
| cnrr       = <!-- Revised Romanization of Chinese Korean -->
| cnmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Chinese Korean -->
| cnlk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| nkhangul     = <!-- North Korean Hangul -->
| nkhanja      = <!-- North Korean Hanja -->
| nkmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of North Korean -->
| nkrr       = <!-- Revised Romanization of North Korean -->
| nklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| skhangul     = <!-- South Korean Hangul -->
| skhanja      = <!-- South Korean Hanja -->
| skrr       = <!-- Revised Romanization of South Korean -->
| skmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of South Korean -->
| sklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| kanji       = <!-- Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!-- Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!-- Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!-- Japanese Kana -->
| hiragana     = <!-- Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!-- Japanese Katakana -->
| romaji      = <!-- Romaji (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA) -->
| revhep      = <!-- Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!-- Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!-- Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!-- Nihon-shiki romanization of Japanese -->
| tgl        = <!-- Filipino Tagalog -->
| ben        = <!-- Bengali language -->
| asm        = <!-- Assamese language -->
| nep        = <!-- Nepali language -->
| pra        = <!-- Prakrit language -->
| hin        = <!-- Hindi language -->
| san        = <!-- Sanskrit language -->
| pli        = <!-- Pali language -->
| ind        = <!-- Indonesian language -->
| lao        = <!-- Lao language -->
| li        = <!-- Lao IPA -->
| khm        = <!-- Khmer language -->
| ki        = <!-- Khmer IPA -->
| msa        = <!-- Malay language -->
| mnc        = <!-- Manchu language in vertical Manchu script -->
| mnc_rom      = <!-- Manchu language in horizontal romanizations -->
| mnc_a       = <!-- Manchu language in horizontal Abkai transliteration -->
| mnc_v       = <!-- Manchu language in horizontal Möllendorff transliteration -->
| mon        = <!-- Mongolian language in Cyrillic alphabet -->
| mong       = <!-- Mongolian language in Mongolian script -->
| monr       = <!-- SASM/GNC romanization of Mongolian -->
| rus        = <!-- Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!-- Russian language in Latin alphabet -->
| tam        = <!-- Tamil language -->
| tha        = <!-- Thai language -->
| rtgs       = <!-- Royal Thai General System of Transcription -->
| tib        = <!-- Tibetan language -->
| wylie       = <!-- Wylie transliteration of Tibetan -->
| thdl       = <!-- THDL Simplified Phonetic Transcription of Tibetan -->
| zwpy       = <!-- Zangwen Pinyin (PRC's official Tibetan transliteration) -->
| lhasa       = <!-- Lhasa dialect of Tibetan in IPA -->
| uig        = <!-- Uyghur language (Arabic script) -->
| lu        = <!-- Literal meaning in Uyghur -->
| uly        = <!-- Uyghur Latin script (Uyghur Latin Yëziqi) -->
| uyy        = <!-- Uyghur New script (Yengi Yeziⱪ) -->
| sgs        = <!-- PRC's official Uyghur transliteration -->
| usy        = <!-- Uyghur Cyrillic alphabet (Uyghur Siril Yëziqi) -->
| uipa       = <!-- Uyghur in IPA -->
| vie        = <!-- Vietnamese language (generic) -->
| qn        = <!-- Vietnamese in Quoc Ngu script -->
| hn        = <!-- Chu Han or Chu Nom script -->
| chuhan      = <!-- Chu Han (Chinese characters used in Vietnam) -->
| chunom      = <!-- Vietnamese Chu Nom -->
| lqn        = <!-- Literal meaning in Vietnamese -->
| zha        = <!-- Zhuang languages -->
| zha57       = <!-- Zhuang 1957 orthography -->
| sd        = <!-- Zhuang Sawndip -->
| dungan      = <!-- Dungan language -->
| dungan-xej    = <!-- Dungan Xiao'erjing -->
| dungan-han    = <!-- Dungan Hanzi -->
| dungan-latin   = <!-- Dungan Romanization -->
| my        = <!-- Burmese language -->
| bi        = <!-- Burmese IPA -->
| phagspa      = <!-- 'Phags-pa script -->
| phagspa-latin   = <!-- Romanization of 'Phags-pa name -->
| tet        = <!--Tetum language -->
| por        = <!-- Portuguese language -->
| lang1_content   = <!-- Contents of lang1 -->
| lang1       = <!-- Additional language1 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang2       = <!-- Additional language2 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang3       = <!-- Additional language3 -->
| lang3_content   = <!-- Contents of lang3 (you can go in order until lang11) -->
<!-- ... -->
| lang11      = <!-- Additional language11 -->
| lang11_content  = <!-- Contents of lang11 -->
}}
Infobox Chinese
In this sample, the template is using showflag=py with order=st. Simplified Chinese is shown first in order. Pinyin and Yale are displayed outside of the alphabetized hide area.
ၶႄႇပၢၼ်မႂ်ႇ Simplified text
ၶႄႇပၢၼ်ၵဝ်ႇ Traditional text
Hanyu Pinyin pinyin
Cantonese Yale yale
Literal meaning Literal text

Optional flags

 • child=yes: to use this template inside another infobox. If this flag is set, the title parameter should be omitted.
 • order=st: By default Traditional Chinese comes first on display. If this flag is called, Simplified Chinese will be displayed first. This is for articles having to do with PRC, Singapore, Malaysia, or Simplified Chinese. Articles that are not strictly regarding the given examples (such as ROC) or can apply to both Traditional Chinese and Simplified Chinese are strongly suggested to not use this.
 • hide=no: By default all romanizations and transcriptions are hidden. If this flag is called, all the transcriptions will be shown.

Optional showflag[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

By default no romanization will show outside of the hide area. You can call this flag when using the template to have certain romanizations appear permanently in favor of certain regions.

Mandarin
 • showflag=p: this will show pinyin outside of the hide area.
 • showflag=bpmf: this will show Bopomofo outside of the hide area.
 • showflag=xej: this will show Xiao'erjing outside of the hide area.
 • showflag=xejp: this will show Xiao'erjing, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=wp: this will show Wade–Giles, then pinyin outside of the hide area.
Hakka
 • showflag=h: this will show Hakka outside of the hide area.
Min
 • showflag=poj: this will show Hokkien poj outside of the hide area.
 • showflag=teo: this will show Teochew Peng'im outside of the hide area.
 • showflag=buc: this will show Fuzhou buc outside of the hide area.
 • showflag=lizu: this will show Leizhou Min outside of the hide area.
 • showflag=hain: this will show Hainanese Romanised outside of the hide area.
Yue
 • showflag=y: this will show Yale outside of the hide area.
 • showflag=yj: this will show Yale, then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jy: this will show Jyutping, then Yale outside of the hide area.
 • showflag=j: this will show Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=py: this will show pinyin, then Yale outside of the hide area.
 • showflag=pj: this will show pinyin, then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jyp: this will show Jyutping, Yale, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=jp: this will show Jyutping, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=gdp: this will show Guangdong Romanization, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=toip: this will show Taishanese, then pinyin outside of the hide area.
Wu
 • showflag=wuu: this will show Wu outside of the hide area.
 • showflag=pwuu: this will show pinyin, then Wu outside of the hide area.
 • showflag=lmz: this will show Shanghainese outside of the hide area.
Xiang
 • showflag=hsn: this will show Xiang outside of the hide area.
 • showflag=phsn: this will show pinyin, then Xiang outside of the hide area.
Gan
 • showflag=gan: this will show Gan outside of the hide area.
Sichuanese Mandarin
 • showflag=psic: this will show pinyin then Sichuanese pinyin outside of the hide area.

Usage inside other infoboxes[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Alternatively, subtemplates for each language can be used inside other templates. In each subtemplate, |header=hide can be used to hide the header reading "Language name".

{{Infobox
...
| data =
{{Infobox Chinese/Korean
| hangul      = <!--Korean Hangul -->
| hanja       = <!--Korean Hanja -->
| rr        = <!--Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!--McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!--yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!--Literal meaning in Korean -->
}}
{{Infobox Chinese/Japanese
| kanji       = <!--Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!--Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!--Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!--Japanese Kana -->
| hiragana     = <!--Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!--Japanese Katakana -->
| romaji      = <!--Romaji  (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA)-->
| revhep      = <!--Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!--Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!--Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!--Nihon-shiki romanization of Japanese -->
}}
{{Infobox Chinese/Russian
| rus        = <!--Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!--Russian language in Latin alphabet -->
}}
...
}}

which gives the following result:

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox Chinese/Russian
Infobox
Korean name
ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
Japanese name
Kanji {{{kanji}}}
Shinjitai {{{shinjitai}}}
Kyūjitai {{{kyujitai}}}
Kana {{{kana}}}
Hiragana {{{hiragana}}}
Katakana {{{katakana}}}

Using the collapse parameter[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The collapse parameter allows abbreviated, expandable versions of this template. At right is the same template as above, with collapse set to yes.

 • collapse=yes (collapsable template, initially in collapsed state)
 • collapse=no (collapsable template, initially in expanded state)
 • if the parameter is omitted, the standard (non-collapsable) version is used.

Subtemplates used by Infobox Chinese[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Related templates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Zh-all

TemplateData[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

TemplateData
ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Infobox Chinese

Floating box for the name of the article's subject in non-Roman writing systems

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template has custom formatting.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Name in Chinesec

Name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

Example
天下
Linesuggested
Name in traditional characterst

Name in traditional Chinese characters

Example
中國
Linesuggested
Name in simplified characterss

Name in simplified Chinese characters

Example
中国
Linesuggested
Pinyin transcriptionp

Transcription in Hanyu Pinyin

Example
Zhōngguó
Linesuggested
Tongyong pinyintp

Transcription in Tongyong Pinyin

Example
Jhōngguó
Lineoptional
Literal meaningl

Meaning of the name in English

Example
Central kingdom
Lineoptional
Wade-Gilesw

Transcription in Wade-Giles

Example
Chung1-kuo2
Lineoptional
Yale Romanization (Cantonese)y

Transcription in Cantonese Yale Romanization

Example
Jùnggwok
Lineoptional
Jyutpingj

Transcription in Jyutping (Cantonese)

Example
zung1 gwok3
Linesuggested
Mandarin IPAmi

International phonetic alphabet pronunciation of the name in Modern Standard Mandarin

Example
{{IPAc-cmn|zh|ong|1|.|g|uo|2}}
Contentsuggested
Cantonese IPAci

International phonetic alphabet pronunciation of the name in Standard Cantonese

Example
{{IPAc-yue|z|ung|1|.|g|wok|3}}
Contentsuggested
Peh-oe-jipoj

Transcription in Peh-oe-ji, as in Hokkien

Example
Tiong-kok
Lineoptional
Tâi-Lô (Taiwanese romanization)tl

Transcription Tâi-Lô, as in Taiwan

Example
Tiong-kok
Lineoptional
Nanjing Mandarinlj

Transcription in Nanjing Mandarin

Lineoptional
Wu Romanizationwuu

Transcription in Wu (e.g. Shanghainese)

Example
tson koq (T1)
Lineoptional
Gan romanizationgan

Romanization of the name for Gan Chinese dialects

Example
Tung-koe̍t
Lineoptional
Gwoyeu Romatzyhgr

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the name

Example
Jonggwo
Lineoptional
Mandarin Phonetic Symbolsmps

Transcription of the name in Mandarin Phonetic Symbols

Example
Jūngguó
Lineoptional
Xiao'erjiang arabicizationxej

Name in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

Example
ﺟْﻮﻗُﻮَع
Lineoptional
Name in Dungan scriptzh-dungan

Name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

Example
Җунгуй
Lineoptional
Sichuanese Mandarinsic

Transcription of the name into Sichuanese Mandarin

Example
Zong1 gwe2
Lineoptional
Bopomofo (Zhuyin)bpmf

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the name

Example
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
Lineoptional
Xiang romanizationhsn

Romanization of the name for Xiang Chinese

Example
zhong1 gue6
Lineoptional
Hakka Transliteration Schemeh

Romanization of the name for Hakka Chinese

Example
zung´ gued`
Lineoptional
Pha̍k-fa-sṳ Hakka romanizationphfs

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the name for Hakka Chinese

Example
Chûng-koet
Lineoptional
Peng'im (Teochow)teo

Peng'im romanization of the name for Teochow Min Nan

Example
Diê⁵ziu¹ uê⁷
Lineoptional
Hokkien Bbánlám pìngyīm (Pumindian)bp

Bbánlám pìngyīm romanization of the name for Hokkien

Example
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
Lineoptional
Bàng-uâ-cê Eastern Min Romanizationbuc

Bàng-uâ-cê (BUC) Foochow Min Dong romanization of the name for Eastern Min dialects

Example
Dṳ̆ng-guók
Lineoptional
Hinghwa Romanization, Putian Minhhbuc

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the name

Example
Báⁿ-uā-ci̍
Lineoptional
Northern Min Jian'ou romanizationmblmc

Kienning Colloquial Romanization (KCR/LMC) of the name

Example
Dô̤ng-gŏ
Lineoptional
Postal romanizationpsp

Chinese postal map romanization of the name

Example
Peking
Lineoptional
Mandarin Yale Romanizationmyr

Mandarin Yale romanization of the name

Example
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
Lineoptional
Hide romanizations?hide

no description

Example
no
Stringoptional
Show a romanization by default?showflag

Show a chosen transcription outside of collapsed box, even when other transcriptions are collapsed

Example
poj
Stringoptional
Display orderorder first

If 'st', lists the name in simplified Chinese characters first. This is recommended for Malaysia, PRC, Singapore and Simplified Chinese characters-related articles since their adoption, and strongly recommended to not be used for other articles.

Example
st
Stringoptional
Is this infobox a child of another?child

If 'yes', allows proper formatting as a nested infobox. In this case, omit the 'title' parameter.

Example
yes
Stringoptional
Collapse infobox?collapse

If 'yes', allows the infobox to collapse by default. If 'no', it will not.

Example
yes
Stringoptional
Infobox titletitle

Title of this infobox; defaults to the article title.

Example
Miles Kwok
Lineoptional
Header colorheadercolor

Color for the heading

Default
#b0c4de
Lineoptional
Picturepic

Picture for the infobox

Fileoptional
Picture captionpiccap

A caption for the first picture

Example
"Zhejiang" in Chinese characters
Contentoptional
Picture sizepicsize

Size of the first picture

Example
260px
Lineoptional
Picture alt textpictooltip

Tooltip (alt text) for the first picture

Lineoptional
Second picturepic2

Second picture for the infobox

Fileoptional
Second picture captionpiccap2

A caption for the second picture

Example
"Zhejiang" in Chinese characters
Contentoptional
Second picture sizepicsize2

Size of the second picture

Example
260px
Lineoptional
Second picture alt textpic2tooltip

Tooltip (alt text) for the second picture

Lineoptional
First alternative name titlealtname

no description

Example
[[Chinese name#Milk|milk name]]
Unbalanced wikitextsuggested
Second alternative name titlealtname3

no description

Example
[[Chinese name#School name|school name]]
Unbalanced wikitextoptional
Third alternative name titlealtname4

no description

Example
[[Courtesy name|Courtesy name]]
Unbalanced wikitextoptional
Fourth alternative name titlealtname5

no description

Example
[[Chinese name#Milk|milk name]]
Unbalanced wikitextoptional
First other languagelang1

no description

Example
[[English language|English]]
Lineoptional
Name in first other languagelang1_content

no description

Example
Andrew Ng
Lineoptional
Second other languagelang2

no description

Example
[[French language|French]]
Lineoptional
Name in second other languagelang2_content

no description

Example
Andrew Ng
Lineoptional
Korean name in Korean charactershangul

Korean name in the Korean alphabet, Hangul

Example
발해
Lineoptional
Korean name in Hanjahanja

Korean name in Chinese characters used to write the Korean language, known as Hanja

Example
渤海
Lineoptional
Korean revised romanizationrr

Revised Romanization of the Korean language name

Example
Balhae
Lineoptional
Korean McCune–Reischauer romanizationmr

McCune–Reischauer romanization of the Korean name (as used in North Korea)

Example
Parhae
Lineoptional
North Korea specific name?northkorea

if yes, Hangul becomes Chosŏn'gŭl and Hanja becomes Hancha; in the Korean name group

Example
yes
Stringoptional
Literal meaning of Korean namelk

The meaning in English of the Korean name

Example
Bohai bay
Lineoptional
Japanese name in Kanjikanji

Japanese name in Chinese characters used to write the Japanese language, known as Kanji

Example
日本国
Lineoptional
Traditional Japanese Kanjikyujitai

Traditional (Kyujitai) Kanji to write the name in Japanese

Example
日本國
Lineoptional
Japanese simplified Kanjishinjitai

Japanese name in Shinjitai, simplified Kanji characters

Example
大日本帝国
Lineoptional
Japanese kanakana

no description

Lineoptional
Japanese hiraganahiragana

Japanese name in the hiragana phonetic script

Example
にっぽんこ
Lineoptional
Japanese katakanakatakana

Japanese name in the katakana phonetic script

Example
ニホンコク
Lineoptional
Japanese Rōmaji romanizationromaji

Rōmaji romanization of the Japanese name

Example
Nihon-koku
Lineoptional
Japanese Hepburn romanizationhepburn revhep

Revised Hepburn romanization of the Japanese name

Example
Nippon-koku
Lineoptional
Japanese traditional Hepburn romanizationtradhep

no description

Lineoptional
Japanese Kunrei-shiki romanisationkunrei

Kunrei-shiki romanisation of the Japanese name

Lineoptional
Japanese Nihon-shiki romanisationnihon

Nihon-shiki romanisation of the Japanese name

Lineoptional
Russian namerus

Name in Russian

Example
Дунгане
Lineoptional
Alternate name in Chinesec2

Alternate name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

Lineoptional
Alternate name in traditional characterst2

Alternate name in traditional Chinese characters

Lineoptional
Alternate name in simplified characterss2

Alternate name in simplified Chinese characters

Lineoptional
Pinyin transcription 2p2

Hanyu Pinyin transcription of the alternate name

Lineoptional
Tongyong pinyin 2tp2

Tongyong Pinyin transcription of the alternate name

Lineoptional
Literal meaning 2l2

Meaning of the alternate name in English

Lineoptional
Wade-Giles 2w2

Wade-Giles transcription of the alternate name

Lineoptional
Yale Romanization 2y2

Cantonese Yale transcription of the alternate name

Lineoptional
Jyutping 2j2

Jyutping transcription of the alternate name

Lineoptional
Mandarin IPA 2mi2

International phonetic alphabet pronunciation of the alternate name in Modern Standard Mandarin

Contentoptional
Cantonese IPA 2ci2

International phonetic alphabet pronunciation of the alternate name in Standard Cantonese

Contentoptional
Peh-oe-ji 2poj2

Peh-oe-ji transcription of the alternate name

Lineoptional
Tâi-Lô 2tl2

Tâi-Lô transcription of the alternate name

Lineoptional
Nanjing Mandarin 2lj2

Nanjing Mandarin transcription of the alternate name

Lineoptional
Wu Romanization 2wuu2

Wu transcription of the alternate name

Lineoptional
Gan romanization 2gan2

Romanization of the alternate name for Gan Chinese dialects

Example
Tung-koe̍t
Lineoptional
Gwoyeu Romatzyh 2gr2

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the alternate name

Example
Jonggwo
Lineoptional
Mandarin Phonetic Symbols 2mps2

Transcription of the alternate name in Mandarin Phonetic Symbols

Example
Jūngguó
Lineoptional
Xiao'erjiang arabicization 2xej2

Alternate in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

Example
ﺟْﻮﻗُﻮَع
Lineoptional
Alternate name in Dungan scriptzh-dungan2

Alternate name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

Example
Җунгуй
Lineoptional
Sichuanese Mandarin 2sic2

Transcription of the alternate name into Sichuanese Mandarin

Example
Zong1 gwe2
Lineoptional
Bopomofo (Zhuyin) 2bpmf2

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the alternate name

Example
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
Lineoptional
Xiang romanization 2hsn2

Romanization of the alternate name for Xiang Chinese

Lineoptional
Hakka Transliteration 2h2

Romanization of the alternate name for Hakka Chinese

Lineoptional
Pha̍k-fa-sṳ 2phfs2

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the alternate name for Hakka Chinese

Example
Mòi-yen-fa
Lineoptional
Peng'im (Teochow) 2teo2

Peng'im romanization of the alternate name for Teochow Min Nan

Example
Diê⁵ziu¹ uê⁷
Lineoptional
Hokkien Bbánlám pìngyīm 2bp2

Bbánlám pìngyīm romanization of the alternate name for Hokkien

Example
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
Lineoptional
Bàng-uâ-cê, Foochow Romanized 2buc2

Bàng-uâ-cê (BUC) romanization of the alternate name for Eastern Min dialects

Example
Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê
Lineoptional
Hinghwa Romanization, Putian Min 2hhbuc2

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the alternate name

Example
Báⁿ-uā-ci̍
Lineoptional
Northern Min Jian'ou romanization 2mblmc2

Kienning Colloquial Romanization (LMC) of the alternate name

Example
Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī
Lineoptional
Postal romanization 2psp2

Chinese postal map romanization of the alternate name

Example
Peking
Lineoptional
Mandarin Yale Romanization 2myr2

Mandarin Yale romanization of the alternate name

Example
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
Lineoptional
Second alternate name in Chinesec3

Second alternate name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

Lineoptional
Second alternate name in traditional characterst3

Second alternate name in traditional Chinese characters

Lineoptional
Second alternate name in simplified characterss3

Second alternate name in simplified Chinese characters

Lineoptional
Pinyin transcription 3p3

Hanyu Pinyin transcription of the second alternate name

Lineoptional
Tongyong pinyin 3tp3

Tongyong Pinyin transcription of the second alternate name

Lineoptional
Literal meaning 3l3

Meaning of the second alternate name in English

Lineoptional
Wade-Giles 3w3

Wade-Giles transcription of the second alternate name

Lineoptional
Yale Romanization 3y3

Cantonese Yale transcription of the second alternate name

Lineoptional
Jyutping 3j3

Jyutping transcription of the second alternate name

Lineoptional
Mandarin IPA 3mi3

International phonetic alphabet pronunciation of the second alternate name in Modern Standard Mandarin

Contentoptional
Cantonese IPA 3ci3

International phonetic alphabet pronunciation of the second alternate name in Standard Cantonese

Contentoptional
Peh-oe-ji 3poj3

Peh-oe-ji transcription of the second alternate name

Lineoptional
Tâi-Lô 3tl3

Tâi-Lô transcription of the second alternate name

Lineoptional
Nanjing Mandarin 3lj3

Nanjing Mandarin transcription of the second alternate name

Lineoptional
Wu Romanization 3wuu3

Wu transcription of the second alternate name

Lineoptional
Gan romanization 3gan3

Romanization of the second alternate name for Gan Chinese dialects

Example
Tung-koe̍t
Lineoptional
Gwoyeu Romatzyh 3gr3

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the second alternate name

Example
Jonggwo
Lineoptional
Mandarin Phonetic Symbols 3mps3

Transcription of the second alternate name in Mandarin Phonetic Symbols

Example
Jūngguó
Lineoptional
Xiao'erjiang arabicization 3xej3

Second alternate in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

Example
ﺟْﻮﻗُﻮَع
Lineoptional
Second alternate name in Dungan scriptzh-dungan3

Second alternate name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

Example
Җунгуй
Lineoptional
Sichuanese Mandarin 3sic3

Transcription of the second alternate name into Sichuanese Mandarin

Example
Zong1 gwe3
Lineoptional
Bopomofo (Zhuyin) 3bpmf3

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the second alternate name

Example
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
Lineoptional
Xiang romanization 3hsn3

Romanization of the second alternate name for Xiang Chinese

Lineoptional
Hakka Transliteration 3h3

Romanization of the second alternate name for Hakka Chinese

Lineoptional
Pha̍k-fa-sṳ 3phfs3

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the second alternate name for Hakka Chinese

Example
Mòi-yen-fa
Lineoptional
Peng'im (Teochow) 3teo3

Peng'im romanization of the second alternate name for Teochow Min Nan

Example
Diê⁵ziu¹ uê⁷
Lineoptional
Hokkien Bbánlám pìngyīm 3bp3

Bbánlám pìngyīm romanization of the second alternate name for Hokkien

Example
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
Lineoptional
Bàng-uâ-cê, Foochow Romanized 3buc3

Bàng-uâ-cê (BUC) romanization of the second alternate name for Eastern Min dialects

Example
Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê
Lineoptional
Hinghwa Romanization, Putian Min 3hhbuc3

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the second alternate name

Example
Báⁿ-uā-ci̍
Lineoptional
Northern Min Jian'ou romanization 3mblmc3

Kienning Colloquial Romanization (LMC) of the second alternate name

Example
Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī
Lineoptional
Postal romanization 3psp3

Chinese postal map romanization of the second alternate name

Example
Peking
Lineoptional
Mandarin Yale Romanization 3myr3

Mandarin Yale romanization of the second alternate name

Example
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
Lineoptional
Third alternate name in Chinesec4

Third alternate name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

Lineoptional
Third alternate name in traditional characterst4

Third alternate name in traditional Chinese characters

Lineoptional
Third alternate name in simplified characterss4

Third alternate name in simplified Chinese characters

Lineoptional
Pinyin transcription 4p4

Hanyu Pinyin transcription of the third alternate name

Lineoptional
Tongyong pinyin 4tp4

Tongyong Pinyin transcription of the third alternate name

Lineoptional
Literal meaning 4l4

Meaning of the third alternate name in English

Lineoptional
Wade-Giles 4w4

Wade-Giles transcription of the third alternate name

Lineoptional
Yale Romanization 4y4

Cantonese Yale transcription of the third alternate name

Lineoptional
Jyutping 4j4

Jyutping transcription of the third alternate name

Lineoptional
Mandarin IPA 4mi4

International phonetic alphabet pronunciation of the third alternate name in Modern Standard Mandarin

Contentoptional
Cantonese IPA 4ci4

International phonetic alphabet pronunciation of the third alternate name in Standard Cantonese

Contentoptional
Peh-oe-ji 4poj4

Peh-oe-ji transcription of the third alternate name

Lineoptional
Tâi-Lô 4tl4

Tâi-Lô transcription of the third alternate name

Lineoptional
Nanjing Mandarin 4lj4

Nanjing Mandarin transcription of the third alternate name

Lineoptional
Wu Romanization 4wuu4

Wu transcription of the third alternate name

Lineoptional
Gan romanization 4gan4

Romanization of the third alternate name for Gan Chinese dialects

Example
Tung-koe̍t
Lineoptional
Gwoyeu Romatzyh 4gr4

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the third alternate name

Example
Jonggwo
Lineoptional
Mandarin Phonetic Symbols 4mps4

Transcription of the third alternate name in Mandarin Phonetic Symbols

Example
Jūngguó
Lineoptional
Xiao'erjiang arabicization 4xej4

Third alternate in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

Example
ﺟْﻮﻗُﻮَع
Lineoptional
Third alternate name in Dungan scriptzh-dungan4

Third alternate name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

Example
Җунгуй
Lineoptional
Sichuanese Mandarin 4sic4

Transcription of the third alternate name into Sichuanese Mandarin

Example
Zong1 gwe4
Lineoptional
Bopomofo (Zhuyin) 4bpmf4

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the third alternate name

Example
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
Lineoptional
Xiang romanization 4hsn4

Romanization of the third alternate name for Xiang Chinese

Lineoptional
Hakka Transliteration 4h4

Romanization of the third alternate name for Hakka Chinese

Lineoptional
Pha̍k-fa-sṳ 4phfs4

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the third alternate name for Hakka Chinese

Example
Mòi-yen-fa
Lineoptional
Peng'im (Teochow) 4teo4

Peng'im romanization of the third alternate name for Teochow Min Nan

Example
Diê⁵ziu¹ uê⁷
Lineoptional
Hokkien Bbánlám pìngyīm 4bp4

Bbánlám pìngyīm romanization of the third alternate name for Hokkien

Example
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
Lineoptional
Bàng-uâ-cê, Foochow Romanized 4buc4

Bàng-uâ-cê (BUC) romanization of the third alternate name for Eastern Min dialects

Example
Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê
Lineoptional
Hinghwa Romanization, Putian Min 4hhbuc4

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the third alternate name

Example
Báⁿ-uā-ci̍
Lineoptional
Northern Min Jian'ou romanization 4mblmc4

Kienning Colloquial Romanization (LMC) of the third alternate name

Example
Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī
Lineoptional
Postal romanization 4psp4

Chinese postal map romanization of the third alternate name

Example
Peking
Lineoptional
Mandarin Yale Romanization 4myr4

Mandarin Yale romanization of the third alternate name

Example
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
Lineoptional
Dungan name in Xiao'erjiangdungan-xej

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in the Xiao'erjiang Arabic script

Example
حُوِ ذَو
Lineoptional
Dungan namedungan

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in the Cyrillic

Example
Хуэйзў
Lineoptional
Dungan name (latin Script)dungan-latin

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in the Latin script

Example
Huejzw
Lineoptional
Dungan name in Hanzidungan-han

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in Chinese characters

Example
回族
Lineoptional
Uyghur scriptuig

Uyghur language name in the Perso-Arabic script

Example
شۆھرەت زاكىر
Lineoptional
Uyghur name (Cyrillic)usy

Uyghur language name in the Cyrillic script (Uyghur Siril Yëziqi)

Example
Шɵһрəт Закир
Lineoptional
Uyghur Latin scriptuly

Uyghur language name in the Uyghur Latin script (Uyghur Latin Yëziqi)

Lineoptional
Uyghur New scriptuyy

Uyghur language name in the Uyghur New script (Yengi Yeziⱪ)

Lineoptional
Uyghur name's literal meaninglu

The literal meaning of the Uyghur language name in English

Lineoptional
Uyghur PRC transliterationsgs

Uyghur language name in the official PRC transliteration

Lineoptional
Uyghur IPAuipa

IPA pronunciation for the name in the Uyghur language

Lineoptional
Tibetantib

Name in Tibetan

Lineoptional
Tibetan Wylie romanisationwylie

Wylie romanisation of Tibetan name

Lineoptional
Tibetan THL Simplified Phonetic Transcriptionthdl

Tibetan and Himalayan Library's simplified romanisation of the Tibetan name

Lineoptional
Tibetan zangwen pinyin romanisationzwpy

Chinese government's official romanisation scheme for Tibetan

Lineoptional
koreannamekoreanname

no description

Unknownoptional
contextcontext

no description

Unknownoptional
japanesenamejapanesename

no description

Unknownoptional
russiannamerussianname

no description

Unknownoptional
cyrilliccyrillic

no description

Unknownoptional
romanizationromanization

no description

Unknownoptional
Tibetan Lhasa IPAlhasa

Name in the Lhasa dialect of Tibetan in the international phonetic alphabet

Lineoptional