ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lang-el

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
This template is only for tagging Modern Greek text. For Ancient Greek, see {{lang-grc}}; for Medieval Greek, see {{lang-gkm}}. For custom labels, no labels, or other uses, see {{lang}}.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

settings
code el
style: inherit

The primary objective of this template (and of the other {{lang}} templates) is to tag non-English text so that both human and machine readers are able to properly interpret, display and understand non-English text as part of an effort to move towards a semantic web. To that end, proper use of these templates helps web browsers to choose the correct display font, text-to-speech screen readers to select a more appropriate pronunciation, search engines to better index and relate the context of the content, translation services to properly interpret the words, spell checkers to properly allow and/or require diacritics, and so on.

Important metadata[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Regardless of the label that is displayed in front of the text (e.g.: "Ancient Greek:" vs. "Greek:" vs. "Modern Greek"), this template will always wrap the supplied Greek text inside of appropriate HTML <span>...</span> tags – that is to say that the Greek text will be tagged using the ISO 639-1 language code for Modern Greek: "el". The following example wikicode:

{{lang-el|άτομο}}

produces the following HTML:

<a href="/wiki/Greek language" title="Greek language">Greek</a>:
<span lang="el" xml:lang="el">άτομο</span>

This metadata identifies the enclosed text as Modern Greek for the benefit of search engines, browsers, screen readers, translators, typesetters, and so on. To these "non-human readers", Modern Greek (encoded as "el") has important distinctions from e.g. Ancient Greek (appropriately encoded using "grc" by other {{lang}} templates). For that reason, this template should never be used with Ancient or Medieval or other Greek text.

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

lang-xx supported parameters
parameter definition yields to alias
text non-English text {{{1}}}
translit Latin script transliteration of the content in text {{{2}}}
translit-std standard used for the transliteration of the value of translit; accepted values are: ISO, DIN, IAST, ALA, ALA-LC
translit-script transliteration standard's script identifier
translation literal English translation or gloss of the content in text lit, {{{3}}}
label label to be used instead of template-provided language label; may be wikilinked; special keyword none causes the template to render without any labels (including transliteration and translation labels)
link yes (default) links language name and static text associated with translit and translation; accepted values are: no, yes; |link=no does not unlink wikilinked labels set by |label= links
code IETF language tag for the content in text; set by the template, overriding the template setting is discouraged
script IETF language script subtag; sometimes set by the template when the language of the content in text uses more than one writing system; always four alpha characters; a value of Latn (not "Latin"!) forces italic rendering unless overridden by italic; overrides rtl italic
region IETF language region subtag
variant IETF language variant subtag
rtl yes indicates that the writing system used for the content in text is right-to-left; accepted values are: no (default), yes script
italic see table "lang-xx |italic= parameter operation"; accepted values are: yes, no, unset, invert, default italics,i
size specifies font size of the content in text; use a value suitable for use with the CSS font-size property; this should almost always be a relative value supplied in % or em units, not a fixed px value.
nocat inhibits automatic categorization; mirror version of cat; accepted values are: yes, y, true, t, on, 1
cat inhibits automatic categorization; mirror version of nocat; accepted values are: no, n, false, f, off, 0
lang-xx |italic= parameter operation
|italic= value description example code result html markup
 • parameter not present;
 • parameter present, not set;
 • invalid value
 • module applies style from:
 •   template setting, or
 •   |script=latn;
 • else inherits from external markup;
 • invalid values treated as default
{{lang-ru|тундра}} ရတ်ႈသျၼ်း: тундра [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru">тундра</span>
{{lang-ru|tûndra}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru">tûndra</span>
Incorrect markup; this requires |script=latn.
{{lang-fr|toundra}} ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ: toundra [[ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ|ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ]]: <i lang="fr">toundra</i>
{{lang-ru|script=latn|tûndra}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <i lang="ru-Latn">tûndra</i>
default {{lang-ru|тундра|italic=default}} ရတ်ႈသျၼ်း: тундра [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru">тундра</span>
{{lang-fr|toundra|italic=default}} ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ: toundra [[ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ|ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ]]: <i lang="fr">toundra</i>
{{lang-ru|script=latn|tûndra|italic=default}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <i lang="ru-Latn">tûndra</i>
no
 • module applies upright style;
 • overrides |script=latn;
 • overrides external markup
{{lang-ru|тундра|italic=no}} ရတ်ႈသျၼ်း: тундра [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru" style="font-style:normal;">тундра</span>
{{lang-fr|toundra|italic=no}} ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ: toundra [[ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ|ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ]]: <span lang="fr" style="font-style:normal;">toundra</span>
{{lang-ru|script=latn|tûndra|italic=no}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru-Latn" style="font-style:normal;">tûndra</span>
''{{lang-ru|script=latn|tûndra|italic=no}}'' ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra ''[[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru-Latn" style="font-style:normal;">tûndra</span>''
yes
 • module applies italic style;
 • ignores |script=latn
{{lang-ru|тундра|italic=yes}} ရတ်ႈသျၼ်း: тундра [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <i lang="ru">тундра</i>
{{lang-ru|script=latn|tûndra|italic=yes}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <i lang="ru-Latn">tûndra</i>
unset
 • module applies no style;
 • inherits style from external markup;
 • overrides |script=latn
{{lang-ru|тундра|italic=unset}} ရတ်ႈသျၼ်း: тундра [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru">тундра</span>
''{{lang-ru|тундра|italic=unset}}'' ရတ်ႈသျၼ်း: тундра ''[[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru">тундра</span>''
{{lang-ru|script=latn|tûndra|italic=unset}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru-Latn">tûndra</span>
''{{lang-ru|script=latn|tûndra|italic=unset}}'' ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra ''[[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru-Latn">tûndra</span>''
invert
 • module applies no style;
 • inverts style in internal markupdagger;
 • disables auto-italics
 • overrides script subtag latn;
{{lang-ru|тундра|italic=invert}} ရတ်ႈသျၼ်း: тундра [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru">''тундра''</span>
{{lang-ru|''тундра''|italic=invert}} ရတ်ႈသျၼ်း: тундра [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru">тундра</span>
{{lang-ru|script=latn|tûndra|italic=invert}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru-Latn">''tûndra''</span>
{{lang-ru|script=latn|''tûndra''|italic=invert}} ရတ်ႈသျၼ်း: tûndra [[ၽႃႇသႃႇရတ်ႈသျၼ်း|ရတ်ႈသျၼ်း]]: <span lang="ru-Latn">tûndra</span>

dagger compare |italic=invert to |italic=unset:

{{Lang-de|... ein neues Opernprojekt in Angriff: ''Das Käthchen von Heilbronn'', nach Heinrich von Kleists gleichnamigem Drama.|italic=invert}}
German: ... ein neues Opernprojekt in Angriff: Das Käthchen von Heilbronn, nach Heinrich von Kleists gleichnamigem Drama.
{{Lang-de|''... ein neues Opernprojekt in Angriff: ''Das Käthchen von Heilbronn'', nach Heinrich von Kleists gleichnamigem Drama.''|italic=unset}}
German: ... ein neues Opernprojekt in Angriff: Das Käthchen von Heilbronn, nach Heinrich von Kleists gleichnamigem Drama.


ပိူင်တႅမ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{lang-el
|Modern Greek text – using the Greek alphabet (with diacritics). (mandatory)
|links=value – valid values: yes to have the language name linked (default) and no to prevent the language name from being linked. (optional)
|lit=string – valid strings are English translations of the Greek text. (optional)
|translit=string – valid strings are transliterations (with the Latin script) of the Greek text. (optional)
}}

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Code Result
{{lang-el|άτομο}} Greek: άτομο
{{lang-el|άτομο|links=yes}} Greek: άτομο
{{lang-el|άτομο|links=no}} Greek: άτομο
'''Nea Dimokratia''' -
{{Lang-el|Νέα Δημοκρατία|translit=Nea Dimokratia}}
Nea Dimokratia - Greek: Νέα Δημοκρατία, romanized: Nea Dimokratia
'''Eleftherotypia''' -
{{Lang-el|Ελευθεροτυπία|lit=Freedom of the Press}}
Eleftherotypia - Greek: Ελευθεροτυπία, lit. 'Freedom of the Press'

Tracking categories[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

TemplateData[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Lang-el

Insert Greek text. This template should only be used with modern Greek.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Text1

The Greek text to be displayed

Linerequired
Link?links

If a link to the article Greek language is included

Default
yes
Booleanoptional
Litlit

English translation of Greek text

Stringoptional
Transliterationtranslit

A Latin alphabet respelling of Greek text

Stringsuggested
Transliteration standardtranslit-std

The identifier for the standard used for transliteration. Accepted value must be one of: ISO, DIN, IAST, ALA, and ALA-LC.

Example
ISO
Stringsuggested
Labellabel

label to be used instead of template-provided language label; may be wikilinked; special keyword none causes the template to render without any labels (including transliteration and translation labels)

Example
none
Unknownoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • {{lang-ell}} for Modern Greek explicitly stated and linked so in the label instead of just Greek.
 • {{lang-gkm}} for Medieval Greek.
 • {{lang-grc}} for Ancient Greek.
 • {{lang-grc-gre}} for which the Ancient Greek description is not satisfactory or limiting.
 • {{lang|el}} tags Modern Greek text, without the label (for use with custom display, and other uses).
 • {{lang|ell}} tags Modern Greek text, without the label (for use with custom display, and other uses).
 • {{lang|grc}} tags Ancient Greek text, without the label (for use with custom display, and other uses).
 • {{transl|el}} tags text as "Greek Transliteration" (has no visible effect other than said tag when pointer is placed on text).