ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉသီႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉၼိုင်ႈ၊ သွင်၊ သၢမ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထမ်ႇမလူင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တီးပၢင်ပွႆးလူင်တၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢူမ်ဢၢၼ်ႇလွတ်ႈႁေႃးပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ သလၽိတ်ႇၺပꩦိသမ်ႇၽိတႃႇ ပတ်ႉတရႁၢၼ်းတႃ (႕႐႐)၊ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၸဝ်ႈယသဢွၼ်ႁူဝ်ရႁၢၼ်းတႃႇ (႗႐႐)၊ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉသၢမ် ၸဝ်ႈမႁႃႇမွၵ်ႉၵလိတိသ်သ ဢွၼ်ႁူဝ်ရႁၢၼ်းတႃႇ (႑႐႐႐)၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢူမ်သူပ်းလႆႈပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ၊ ဝၢႆးသေ ႁဵတ်းပၢင်ပွႆး သင်ႇၵႃႇယၼႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ သႃႇသၼႃႇယူပ်ႈယွမ်းမႃးသေ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တိပိတၵထရ ယင်းဢမ်ႇမီးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈဢၼ်ဢူမ်ဢၢၼ်ႇလႆႈ သုတ်ႉတပိတၵဢမ်ႇၼၼ် ဝိၼယပိတၵ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၽိထမ်ႇမႃႇပိတၵ ၵွင်လဵဝ်ၵွႆးၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇမီးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ သႃႇသၼႃႇတႃႇယၵႃႇ ၶုၼ်လူင်ဢႃႇသေႃးၵ ၼွၼ်းၽႄးယဝ်ႉ ၶုၼ်မေႃးရိယၶဝ် ၸင်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမႃး လုၵ်ႈသိုပ်ႇလၢၼ်၊ မိူဝ်ႈသၢႆသိုပ်ႇၶုၼ်ၶဝ်ယင်းပႆႇတဵမ် (႕႐)ပီၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းမၼ်းၼႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမေႃးရိယသေ ၶိုၼ်ႈႁိမ်ၸိင်းႁၢင်ႈႁေႃယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ၸွမ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ထူဝ်းပဝ်ႇ ၽတ်ႉထွင်းၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းတြႃးၸဝ်ႈသေ ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်တြႃးၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈမၼ်းတႄႇၶိုၼ်ႈႁေႃၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတြႃးၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈသေ ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်သတ်းတဝႃႇယဝ်ႉ ပူႇၸေႃႇၽီယꩡ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးႁၢႆလၢႆသေ ၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ယၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် တေတိူဝ်ႉသၢင်ႈသြႃႇၽီၶဝ် ဢၼ်ဢိင်ပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇၽီသေ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသမ်ႉၶိုၼ်းထူၵ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးပူႇၸေႃႇၽီ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်မႃႉသေ ႁဵတ်းပွႆးပူႇၸေႃႇၽီ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် (ASHVA MEDJAYAJNA) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢင်ႇမွင်းဝႃႈ ပေႃးတႄႇပွႆးၶႃႈႁႅမ်မႃႉသေ ပူႇၸေႃႇၽီၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆ ပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇၽီတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်းမႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆမၼ်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၵႃႈႁိုဝ်လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးထိုင်တီႈယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႉၼႆႉ တိုၼ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈတြႃးၸဝ်ႈပုတ်ႉထႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ။

ထမ်ႇမတြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်သႅၼ်ႈသႂ်မျၢတ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်သဝ်ႁိၼ်လူင်သွင်ဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် တေႇသၼႃႇ ဢၼ်ဢူမ်သူပ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ႁေႃးၼႄၵၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈၵျၢင်ႉၵမ်ဝိပသ်သၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တြႃးၸဝ်ႈသွၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းၼၼ် ပႆႇတႅမ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်မႂ်ပေႇလႄႈ ယၢပ်ႇမိူဝ်ႈပူင်သွၼ်မၼ်းဝႆႉ။ ယူႇတီႈသင်ႇၶႃၸဝ်ႈၶဝ်ဢူမ်သူပ်းသေ ၶိုၼ်းသွၼ်ပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉၽွၼ်းလီ တိပိတၵထရ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉသေ တြႃးၸဝ်ႈလႄႈ ဝိပသ်သၼႃႇၸဝ်ႈ ၸင်ႇၵိုတ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ်တေယႃႉလႅဝ်တြႃးၸဝ်ႈ ၸင်ႇဝူၼ်ႉၼင်ႇၼႆ၊ ပေႃးဝႃႈၶႃႈႁႅမ်မႅတ်ႈသင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း ၸိူဝ်းပူင်သွၼ်ပၼ်တြႃးၸဝ်ႈ သွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေမိူၼ်တင်းထူၺ်ႈထွၼ်ပႅတ်ႈႁၢၵ်ႈထမ်ႇမတြႃးၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇၸတ်းၵၢၼ်ႁႅမ်တၢႆသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပတ်းပိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႆႈလူႉလႆႈလွၼ်ႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း။ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢမ်ႇမီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢူမ်ႇဢၢၼ် ပိတၵၢတ်ႈၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉသေ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပၢင်ပွႆးလူင် တၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉသီႇၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းတီႈမိူင်းသိရိလင်းၵႃ မိူဝ်ႈ (BC-29)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ဝတ်ႉတၵႃႇမၼိသေ ၸဝ်ႈမႁႃႇရၵ်ႉၶိတဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ႕႐႐ ယဝ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇဢဝ်ပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင် တႅမ်ႈတၢင်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၽိုၼ်ပေႇယူယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးသင်ႇၶႃႇတိပိတၵထရသေတႃႉၵေႃႈ သင်ႇၶႃႇၶဝ်ႁူမ်ႈသဵင်ၵၼ်သေ တၢင်ႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ်ပေႇယဝ်ႉလႄႈ ငဝ်ႈတိုၼ်းတြႃးၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇထိင်းသိမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇႁူင်ႈဢမ်ႇႁၢႆယူႇယဝ်ႉ။

သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၶႃႇယၼႃႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃၵေႃႈ ၸင်ႇပၼ်လႆႈၶွင်ၽၢၵ်ႇဢၼ်ထူၵ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ထိုင်ၸူးမိူင်းဢၼ်ၵိူဝ်းယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်တြႃးပုတ်ႉထၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆ့သေလႄႈ ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇပွၵ်ႉၵမ်းထီႉသီႇၼႆႉ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီယႂ်ႇၼမ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႑႔၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)